BUK SONG 49

1Yupela olgeta manmeri, harim. Yupela olgeta manmeri i stap long graun, putim gut yau long tok bilong mi. 2Yupela man i gat nem na yupela man nating, yupela maniman na yupela rabisman, yupela harim gut dispela tok. 3Bel bilong mi i gat gutpela tingting tasol. Olsem na bai mi autim gutpela tok bilong givim save long yupela. 4Bai mi autim sampela tok bokis pastaim. Na bai mi mekim musik long gita na autim as bilong tok bokis long yupela. 5Ol man i ting planti mani em inap strongim ol, na ol i save bikmaus nabaut long ol yet i gat planti samting, ol dispela man i raunim mi na i laik bagarapim mi. Tasol bai mi no ken pret long ol. 7Yumi save, i no gat wanpela man i ken baim bek em yet long mani. Na em i no inap givim mani long God inap long baim laip bilong en. Nogat tru. 8Long wanem, pe bilong baim bek man, em i antap tumas. Man i no inap baim God bai God i larim em i stap laip oltaim na em i no ken i dai. 10Yumi lukim ol saveman tu, ol i save dai. Na ol krankiman na ol longlong man ol i save dai. Ol dispela man bai i lusim mani samting bilong ol na bai ol arapela man i kisim. 11Pastaim ol dispela man i gat graun bilong ol yet, tasol nau matmat tasol em i olsem ples bai ol i stap oltaim oltaim long en. 12Biknem bilong yumi i no inap pasim yumi long dai. Nogat. Yumi bai i dai olsem ol abus tasol. 13Dispela bai i kamap long ol man i bilip tumas long ol yet na long ol samting ol i holim. Kain man olsem i no gat gutpela tingting. Ol dispela man i amamas nating long ol samting ol i kisim, bai ol i dai olsem. 14God i makim ol bai ol i dai olsem ol sipsip na i go long ples bilong ol man i dai pinis. Na bai Dai i stap olsem wasman bilong ol. Taim ol i lusim pinis ol gutpela haus bilong ol, na bodi bilong ol i sting olgeta, na ol i stap long ples bilong ol man i dai pinis, orait ol stretpela man i ken amamas long samting i bin kamap long ol. 15Tasol bai God i kisim bek mi, na ples bilong ol man i dai pinis bai i no gat strong bilong holimpas mi. 16Sapos narapela man i kisim planti mani samting, na i wokim bikpela haus na i gat planti bilas, maski, yu no ken wari long dispela. 17Yu save pinis, bihain em bai i dai, na em i no inap kisim wanpela samting i go wantaim em. Haus na bilas na mani bilong en, dispela olgeta samting i no inap i go wantaim em long ples bilong ol man i dai pinis. 18Taim em i stap laip em i save amamas long ol dispela samting. Em i wok strong na kisim planti samting, na ol man i tok, “Em i gutpela man.” 19Tasol maski, em bai i dai na i stap wantaim ol tumbuna long ples ol i no save lukim lait bilong san gen. 20Biknem bilong yumi i no inap pasim yumi long dai. Bai yumi dai olsem ol abus tasol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\