BUK SONG 51

1God, yu as bilong sori, yu ken marimari long mi. Yu gat bikpela marimari tru, olsem na mi laik bai yu rausim olgeta pasin nogut bilong mi. 2Yu mas wasim mi olgeta, na bai pasin nogut i no i stap moa long mi. Rausim sin bilong mi na mi ken kamap klin. 3Mi save mi mekim rong pinis. Mi no inap lusim tingting long sin bilong mi. 4Mi mekim sin long yu wanpela tasol. Mi mekim pasin nogut long ai bilong yu. Olsem na yu mekim stretpela pasin tasol na yu kotim mi na yu bekim sin bilong mi. 5Yu save pinis, taim mama i karim mi, mi kamap man bilong mekim pasin nogut. Taim mi stap yet long bel bilong mama, mi man bilong mekim sin. 6Yu laikim tumas long mi mas bihainim yu tru. Olsem na mi laik bai yu lainim mi long gutpela tingting bilong yu. 7Yu rausim sin bilong mi bai mi kamap klin. Yu wasim mi na bai mi kamap klin olgeta, na i winim ais i waitpela tru. 8Yu mekim bel bilong mi i amamas gen. Tru tumas, yu bin daunim mi olgeta, na yu bekim pinis sin bilong mi. Tasol nau mi laik belgut gen. 9Yu no ken lukluk long sin bilong mi gen. Na mi laik bai yu lusim olgeta rong bilong mi. 10God, yu ken wokim nupela klinpela bel insait long mi. Putim nupela spirit insait long mi na bai mi bihainim yu tasol. 11Nogut yu rausim mi na mi stap longwe long yu. Spirit bilong yu yet i stap long mi, na yu no ken rausim long mi. 12Bipo mi amamas long yu i kisim bek mi, na nau mi laik bai yu givim mi dispela amamas gen. Yu mas kirapim laik bilong mi long bihainim tok bilong yu, na yu ken strongim mi long mekim olsem. 13Na bai mi lainim ol manmeri i save mekim sin, bai ol i ken save long pasin bilong yu, na bai ol dispela manmeri i kam bek long yu. 14God, yu God bilong kisim bek mi, yu ken marimari long mi na yu no ken kilim mi i dai. Olsem na bai mi mekim planti song long yu i bin mekim stretpela pasin. 15Bikpela, yu ken helpim mi long tokaut stret, na long litimapim nem bilong yu. 16Yu no laik bai mi bringim abus bilong mekim ofa long yu. Sapos mi kilim abus bilong ofa na paia i kukim olgeta, maski, yu no amamas long dispela. 17Orait God, mi daunim mi yet na mi stap aninit long yu. Dispela em i ofa bilong mi. Mi save, yu no givim baksait long man i pilim hevi long sin na i daunim em yet. 18Long laik bilong yu yet, yu ken mekim gut long ol manmeri bilong Saion. Yu ken sanapim gen banis bilong Jerusalem. 19Olsem na long dispela taim bai yu laikim tumas ol gutpela na stretpela ofa, na olkain ofa paia i kukim olgeta. Na bai mipela i ofaim ol bulmakau man long alta bilong yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\