BUK SONG 57

1God, yu mas marimari long mi. Mi go long yu na mi laik bai yu lukautim mi. Mi stap wantaim yu na mi stap gut, olsem ol pikinini kakaruk i save hait na stap gut aninit long wing bilong mama kakaruk. Mi laik i stap olsem tasol inap olgeta samting bilong bagarapim mi i pinis. 2Mi save singaut long God Antap Tru bilong em i helpim mi. Na em i save givim mi olgeta samting mi sot long en. 3Em i stap long heven na bai em i harim prea bilong mi na kisim bek mi. Em bai i winim ol man i laik bagarapim mi. God i save laikim mi tru oltaim, na em i no save lusim mi. Nogat tru. 4Mi save slip namel long ol man ol i olsem ol laion, na ol i redi long kaikai ol manmeri. Tit bilong ol i sap tumas olsem spia na supsup. Tang bilong ol i olsem bainat i sap tru. 5God, mekim wanpela samting i kamap long skai bilong soim olgeta manmeri olsem, yu yet yu nambawan tru na yu stap antap long ol. Mekim strong bilong yu i kamap long ples klia long olgeta hap bilong graun. 6Ol birua i putim umben bilong holimpas mi. Olsem na bikpela hevi i daunim mi tru. Ol i wokim hul long rot bilong mi, bilong mi pundaun long en. Tasol mi no pundaun. Ol yet i pundaun long dispela hul. 7God, long bel bilong mi, mi bilip strong long yu. Yes, mi bilip olgeta long yu. Na bai mi singim song bilong litimapim nem bilong yu. 8Mi mas kirap lusim slip. Mi mas paitim gita na kulele samting. Tulait i bruk, orait bai mi mekim dispela musik. 9Bikpela, bai mi tenkyu long yu namel long ol arapela lain. Bai mi go long olgeta manmeri na litimapim nem bilong yu. 10Yu save laikim mipela moa yet. Sapos mipela i laik makim dispela, bai mak i go inap long skai. Oltaim yu save bihainim gutpela tok bilong yu. Sapos mipela inap kaunim olgeta taim yu bin mekim gut long mipela, bai mak i go antap inap long ol klaut. 11God, mi laik bai ol manmeri i litimapim nem bilong yu antap tru. Mekim strong bilong yu i kamap ples klia long olgeta hap bilong graun, bai olgeta manmeri i ken save long biknem bilong yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\