BUK SONG 58

1Yupela ol hetman, yupela i save mekim stretpela tok long kot, a? Ating yupela i save skelim gut tok bilong olgeta man? Nogat tru. 2Tingting bilong yupela i pas long mekim pasin nogut tasol. Na yupela i wok long bagarapim ol man long olgeta hap. 3Ol man nogut i save lusim gutpela rot long olgeta wokabaut bilong ol. Taim ol i kamap nupela pikinini yet i go inap ol i lapun, ol i wok long giaman tasol. 4Tok bilong ol i olsem marasin nogut bilong snek. Ol i save pasim yau bilong ol, olsem snek, yau bilong en i pas na em i no inap harim tok. 5Dispela snek i no save harim tok bilong saveman, taim em i mekim musik bilong mekim snek i kirap na singsing. Maski saveman i save tumas long winim mambu, snek i no inap harim. 6God, yu mas bagarapim ol dispela man nogut. Bikpela, ol i olsem laion bilong pait nogut, olsem na yu mas brukim tit bilong ol na kamautim olgeta. 7Ol i mas lus olsem wara i ran i go na i lus nating long graun. Yu mas krungutim ol olsem man i krungutim gras na gras i drai. 8Ol i ken bagarap olsem demdem i dai na i sting long graun. Na ol i ken i dai olsem pikinini i dai long bel bilong mama. Bihain mama i karim em na pikinini i no lukim san. 9Kwiktaim tumas God i bagarapim ol, olsem man i katim liklik diwai. Ol i stap laip yet na God i belhat tru long ol na em i tromoi ol olsem pipia. 10Ol stretpela man bai i amamas long taim God i mekim save long ol man bilong mekim sin. Ol stretpela man bai i wasim lek bilong ol long blut bilong ol man nogut. 11Na ol arapela man bai i tok olsem, “Tru tumas, God i save bekim gutpela pe long ol stretpela man. Tru tumas, God i stap, na em i save skelim pasin bilong olgeta manmeri long kot.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\