BUK SONG 60

1God, yu bin lusim mipela, na mekim mipela i lus long pait. Yu gat kros long mipela na yu mekim olsem. Tasol nau yu mas kam bek na helpim mipela gen. 2Yu bin mekim graun bilong mipela i guria. Yu brukim graun pinis na bikpela hul i kamap. Nau graun i laik bagarap olgeta. Orait yu ken stretim bek gen. 3Yu bin givim planti hevi long mipela ol manmeri bilong yu. I olsem yu givim wain long mipela na mekim mipela i dring. Mipela i dring pinis na mipela i kamap longlong tru. 4Yu mas apim wanpela plak, bai ol man i save aninit long yu ol i ken lukim na ranawe long ol birua na kam kamap long dispela plak na i stap gut. 5Yu save laikim tru mipela, olsem na harim prea bilong mi, na kisim bek mipela long bikpela strong bilong yu, na bai mipela i ken i stap gut. 6God i stap long haus bilong em yet na i tok olsem, “Mi winim pait pinis, olsem na bai mi amamas na tilim graun bilong Sekem na bilong ples daun bilong Sukot long ol manmeri bilong mi. 7Gileat wantaim Manase i bilong mi. Efraim i olsem hat kapa bilong mi. Juda i olsem stik king bilong mi. 8Tasol kantri Moap em i olsem dis waswas bilong mi, na kantri Idom i olsem ples bilong putim su bilong mi. Na bai mi winim ol Filistia long pait, na bai mi amamas na singaut.” 9God, husat inap bringim mi long dispela taun i gat strongpela banis? Na husat inap bringim mi long Idom? 10God, yu bin givim baksait pinis long mipela, a? Yu no laik helpim ol ami bilong mipela, a? 11Yu ken helpim mipela na mipela i pait long ol birua. Long wanem, helpim bilong ol man em i samting nating tasol. 12Sapos God i helpim mipela, bai mipela i winim pait. Em yet bai i daunim ol birua bilong mipela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\