BUK SONG 70

1God, plis yu ken kisim bek mi. Bikpela, yu kam hariap na helpim mi. 2Sampela man i laik kilim mi i dai. Yu mas daunim ol na paulim ol, bai ol i sem. Na sampela man i amamas long ol hevi bilong mi. Yu mas rausim ol i go bek na daunim nem bilong ol. 3Ol dispela man i tok bilas long mi, yu mas semim ol moa yet, bai ol i kirap nogut tru long pasin bilong ol. 4Tasol ol manmeri i save go long yu, ol i ken belgut na amamas long yu. Dispela olgeta manmeri yu bin kisim bek ol, na ol i laikim tumas dispela wok yu bin mekim long ol, oltaim ol i ken tok olsem, “God em i nambawan tru.” 5God, mi no gat strong, na mi no inap helpim mi yet. Olsem na yu mas i kam long mi kwiktaim. Bikpela, yu yet yu man bilong helpim mi na kisim bek mi. Yu no ken wet, yu mas helpim mi kwik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\