BUK SONG 72

1God, yu mas lainim king gut long stretpela pasin bilong yu. Na bai em i skelim gut ol manmeri long kot. Yu save mekim stretpela kot tasol, na yu mas helpim dispela king bai em tu i mekim stretpela kot. 2Na em bai i bosim ol manmeri bilong yu na ol rabisman long stretpela pasin. 3Yu ken mekim planti gutpela samting i kamap long wok bilong ol. Na yu ken mekim ol manmeri i bihainim stretpela pasin oltaim. 4King i ken stretim gut hevi bilong ol rabisman, na em i ken helpim ol man i sot long ol samting. Na em i ken daunim ol man i laik mekim nogut long ol arapela man. 5Taim san na mun i lait yet, ol manmeri bilong yu i ken lotu long yu. 6Yu ken mekim king i kamap gutpela man, bai pasin bilong en i gutpela olsem ren i save kam daun long ol gaden na kaikai i kamap gutpela. 7Na taim em i stap yet ol manmeri i ken bihainim stretpela pasin tasol. Taim mun i lait yet, planti gutpela samting i ken kamap. 8Em bai i stap king na bosim olgeta manmeri long hap bilong solwara i stap klostu na i go inap long solwara i stap longwe. Na mak bilong graun bilong en i ken stat long wara Yufretis na i go inap long olgeta hap bilong graun. 9Ol manmeri i stap long ples drai i gat wesan bai ol i stap aninit long dispela king. Na ol birua bilong en bai ol i slip stret long graun. 10King bilong Spen na ol king bilong ol ailan nabaut, bai ol i givim presen long em. Na king bilong Arebia na king bilong Seba, bai ol i bringim takis long em. 11Olgeta king bai i brukim skru long em. Na olgeta lain manmeri bai i mekim wok bilong en. 12Em i save helpim ol rabisman i singaut long em. Na ol manmeri i sot long ol samting na i no gat helpim, orait em yet bai i helpim ol. 13Em i save sori long ol manmeri i no gat strong na i stap rabis. Na ol manmeri i no gat samting em i save kisim bek ol. 14Sapos ol man nogut i laik daunim ol na bagarapim ol, em i save kisim bek ol. Em i save laikim ol tumas na em i mekim olsem. 15King i ken i stap longtaim! Ol Arebia i ken givim gol long em. Na bai ol manmeri i ken beten long God i helpim em oltaim, na oltaim God i ken mekim gut long em. 16Planti rais na wit samting i ken kamap long ol gaden bilong ol manmeri, inap olsem i save kamap long Lebanon. Na ol manmeri i ken kamap planti long ol taun, olsem gras i save kamap planti long olgeta hap. 17Na bai ol manmeri i no ken lusim tingting long nem bilong king, na olgeta taim san i wok yet long kam antap long skai, ol man i ken wok long givim biknem long dispela king. Na olgeta lain manmeri i ken litimapim nem bilong en. Na ol i ken askim God long givim blesing long ol na mekim gut long ol long wankain pasin olsem em i save mekim gut long king. 18Litimapim nem bilong God, Bikpela bilong ol Israel. Em wanpela tasol i save mekim ol dispela gutpela samting. 19Litimapim gutpela nem bilong em oltaim oltaim. Biknem bilong en i ken inapim olgeta graun. I tru tumas. 20Ol prea bilong Devit, pikinini man bilong Jesi, i pinis nau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\