BUK SONG 74

1God, bilong wanem yu givim baksait long mipela? Bai yu kros oltaim long mipela ol manmeri bilong yu? 2Yu mas tingting gen long mipela ol manmeri bilong yu. Bipo tru yu bin makim mipela manmeri bilong yu. Yu bin baim bek mipela na mipela i stap lain bilong yu. Yu mas tingting gen long maunten Saion, em yu stap long en bipo. 3Ol birua bilong mipela i bagarapim pinis olgeta samting bilong haus bilong yu. Yu kam lukim ol dispela samting i bagarap i stap. 4Ol birua bilong yu i kisim pinis haus bilong yu na ol i wok long bikmaus na mekim nabaut. Ol i senisim ol samting bilong yu na putim ol samting i gat mak bilong ol yet. 5Ol i katim ol plang long haus bilong yu olsem ol man i katim ol diwai long bus. 6Ol plang ol i bin wokim na bilasim long ol gutpela mak, em ol birua i brukim long ol akis na ol bikpela hama. 7Ol i kukim haus bilong yu long paia. Ol i mekim pasin nogut tru na ol i bagarapim tru dispela gutpela ples yu bin makim bilong yu yet i ken i stap long en. 8Ol i tingting long daunim tru mipela. Olsem na ol i kukim olgeta haus lotu bilong yu i stap long graun bilong mipela. 9Olgeta mak yu bin givim mipela, em ol i rausim pinis. Na mipela i no gat profet i stap nau. I no gat wanpela bilong mipela i save wanem taim bai dispela hevi i pinis. 10God, hamas taim moa bai ol birua i tok bilas long mipela? Bai ol i tok nogut oltaim long nem bilong yu? 11Bilong wanem yu no laik helpim mipela? Bilong wanem yu sindaun nating tasol? 12Tasol God, bipo tru yu bin i stap king bilong mipela, na nau tu yu stap king bilong mipela. Na planti taim yu bin helpim mipela na mipela i no bagarap long pait. 13Long strong bilong yu tasol yu brukim bikpela solwara, na wara i sanap long hap na long hap. Na yu bagarapim ol manmeri bilong Isip. Ol i olsem ol traipela pis bilong solwara. 14Na yu brukim ol het bilong bikpela pukpuk, em hetman bilong Isip, na yu givim bodi bilong em long ol manmeri long ples drai i gat wesan, na ol i kaikai. 15Yu bin mekim ol wara i kamap long graun na ol wara i ran i go. Na yu mekim ol bikpela wara i go drai olgeta. 16Yu wokim tulait na tudak, na yu putim san na mun i stap antap. 17Na yu putim pinis mak bilong olgeta graun. Na yu putim taim bilong san na taim bilong ren long olgeta yia. 18Bikpela, yu no ken lusim tingting. Ol birua bilong yu ol i save tok bilas long yu. Ol i olsem longlong man na ol i ting yu olsem samting nating. 19Ol manmeri bilong yu i no gat strong. Olsem na nogut yu lusim mipela na ol dispela birua i bagarapim mipela nogut. Ol birua i mekim save long mipela ol manmeri bilong yu. Plis, yu no ken lusim tingting long mipela. 20Long olgeta hap bilong graun bilong mipela ol man i save pait nabaut. Olsem na yu mas tingting gen long dispela kontrak yu bin mekim wantaim mipela. 21Yu no ken larim ol man nogut i krungutim ol arapela man na daunim ol tru. Yu mas helpim ol rabisman i sot long ol samting, bai ol i ken litimapim nem bilong yu. 22God, yu mas kam na tok strong long ol birua. Yu mas tingim ol bikhetman i save tok bilas long yu long olgeta de. 23Ol birua bilong yu i save bikmaus nabaut na tok nogut long yu. Ol i save singaut bikpela tru oltaim. God, yu no ken lusim tingting long pasin bilong ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\