BUK SONG 76

1Ol Juda i save gut long God. Na ol Israel i litimapim biknem bilong em. 2Haus bilong en i stap long Jerusalem. Na em i save stap oltaim long maunten Saion. 3Long dispela ples em i brukim ol spia na hap plang na ol bainat bilong ol birua. God i bagarapim pinis olgeta samting bilong pait. 4God, yu gat biknem na yu nambawan king. Yu antap moa na biknem bilong yu i winim tru biknem bilong ol bikpela maunten. Long ples maunten yu bin pait long ol birua, na yu winim ol na yu kam bek pinis. 5Ol i rausim ol gutpela samting bilong ol strongpela soldia bilong ol. Na nau ol dispela soldia i dai pinis, na i no gat man bilong kisim ol samting bilong pait bilong ol. 6God bilong Jekop, yu krosim ol pinis, na ol hos wantaim ol man i sindaun long ol hos, olgeta i dai pinis, na ol i slip i stap long graun. 7Tasol God, ol man i save pret moa long yu. Sapos yu kros long ol, bai husat inap sanap long ai bilong yu? I no gat wanpela inap. 8Yu stap long heven na yu kotim olgeta manmeri. Long dispela taim yu sanap na yu toksave long ol man long kot bilong ol, na yu kam helpim ol manmeri ol arapela man i mekim nogut long ol. Na olgeta manmeri i pret tumas na i no gat tok. Ol i pasim maus tasol. 10Ol man i save belhat, tasol dispela i save mekim ol arapela man i litimapim nem bilong yu. Na ol man i no bagarap long pait, bai ol i lotu long yu. 11Yu mekim promis long God, Bikpela bilong yu, orait yu mas bihainim promis. Yu no ken giaman. Yumi mas pret long Bikpela, olsem na olgeta manmeri i mas bringim ol presen i go long em. 12Em i save daunim ol king i bikhet. Em i save pretim tru ol king bilong graun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\