BUK SONG 78

1Yupela ol manmeri bilong mi, yupela harim gut tok bilong mi. Yupela putim yau gut long toktok mi laik mekim. 2Mi laik mekim ol tok piksa long yupela. Mi bai stori long ol kain kain samting i stap hait long bipo i kam inap nau. 3Bipo ol tumbuna i tokim mipela long ol dispela samting, na mipela i harim pinis na mipela i save long en. 4Mipela i no ken haitim tok long ol pikinini bilong mipela. Nogat. Bai mipela i tokim ol nupela lain pikinini i kamap. Bai mipela i stori long bikpela strong bilong God, na long ol strongpela wok em i bin mekim, na long ol kain kain mirakel em i bin wokim. 5God i givim lo bilong en long ol manmeri bilong Israel. Em i givim tok long ol lain tumbuna bilong Jekop, bilong ol i bihainim. Em i tokim ol tumbuna bipo olsem, “Yupela i mas lainim gut ol pikinini bilong yupela long olgeta lo bilong mi.” 6Olsem na ol lain pikinini i kamap bihain ol tu i ken lainim, na bai dispela lain i mas tokim ol pikinini bilong ol. 7Sapos ol i mekim olsem, bai ol dispela lain tu i ken bilip long God, na ol i no ken lusim tingting long ol samting em i bin mekim. Na bai ol i ken bihainim olgeta lo bilong em. 8Nogut ol i kamap wankain olsem ol tumbuna bilong ol. Ol tumbuna i bin bikhet na sakim tok bilong God, na ol i no bilip strong long em, na ol i no bihainim tok bilong en oltaim. 9Bipo ol Efraim i save pait long banara na spia. Tasol dispela taim pait i kirap na ol i ranawe. 10Ol i no bihainim kontrak bilong God, na ol i no laik bihainim lo bilong en. 11Ol i lusim tingting long ol samting em i bin mekim na long ol mirakel em i bin wokim long ai bilong ol. 12Long ai bilong ol tumbuna God i wokim wanpela mirakel long ples Soan long kantri Isip. 13God i brukim solwara na solwara i sanap long hap na long hap, na em i bringim ol Israel i kam namel. 14Long san em i stap long klaut na em i go pas long ol, na long nait em i stap long lait bilong paia na i go pas long ol. 15Em i brukim ol ston long ples drai, na i mekim wara i kamap long daunbilo na ol i dring. 16Em i mekim wara i kamap long ston na wara i ran olsem bikpela wara long bus. 17Tasol ol i wok long mekim sin long God Antap Tru. Ol i stap long ples drai na ol i bikhet long em. 18Ol i traim God na mekim olsem. Ol i singaut strong long em i givim ol dispela kaikai ol i laikim tumas. 19Ol i tok bilas long God olsem, “God inap givim mipela planti kaikai long ples drai, a? 20Tru, pastaim em i paitim ston na bikpela wara i kamap. Tasol olsem wanem? Em inap givim bret na mit long mipela, o nogat?” 21Orait Bikpela i harim tok bilong ol na em i kros. Em i salim paia i kam daun long ol lain bilong Jekop. Na kros bilong en i kamap bikpela tru. 22Long wanem, ol i no bilip long em. Na ol i no laik bilip long em i laik helpim ol bai ol i stap gut. 23Tasol maski, em i tokim skai antap na skai i op. 24Orait em i salim mana i pundaun na ol i kaikai. Em i givim kaikai bilong heven long ol manmeri. 25Olsem na ol i kisim kaikai bilong ol ensel. God i givim planti kaikai long ol, na ol inap tru. 26Na bihain em i kirapim win long hap bilong sankamap, na long strong bilong em tasol, em i kirapim win long hap bilong saut. 27Na em i mekim planti pisin i pundaun namel long ol inap olsem das bilong graun, na olsem wesan bilong nambis. 28God i mekim ol dispela pisin i pundaun namel long kem bilong ol, na raunim ol haus sel bilong ol. 29Olsem na ol manmeri i kaikai na i pulap tru. Dispela samting ol manmeri i krai long kisim, em God i givim ol. 30Ol i wok long kaikai i stap. Ol i no kaikai pinis yet, 31na God i kros long ol na i kilim i dai ol strongpela man, em ol gutpela yangpela man bilong Israel. 32God i bin wokim ol mirakel, tasol ol manmeri i wok long mekim sin moa yet na ol i no bilip long em. 33Orait wantu tasol em i pinisim ol, olsem win i kamap long maus i save go pinis kwik. Em i bagarapim ol kwiktaim tru na ol i dai. 34Taim God i kilim sampela i dai, ol arapela i tanim bel na i kam bek long em na ol i prea strong long em. 35Nau ol i tingim gen, God em i wasman bilong ol. God Antap Tru em i man bilong helpim ol. 36Tasol ol i giaman na mauswara nating long em. 37Ol i no bihainim tok bilong em, na ol i brukim kontrak ol i bin mekim wantaim em. 38Tasol God i marimari long ol na rausim sin bilong ol, na em i no bagarapim ol. Planti taim em i pasim kros bilong em, na em i no belhat long ol. 39Em i tingting long ol olsem, ol i manmeri tasol, ol i olsem win i kam na i go pinis. 40Planti taim ol i bikhet na ol i sakim tok bilong em long ples drai. Na planti taim ol i mekim em i bel hevi. 41Ol i no lusim pasin bilong traim God bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Ol i traim em na mekim em i kros tru long ol. 42Ol i no tingim bikpela strong bilong em, na ol i no ting long dispela taim em i bin kisim bek ol long han bilong ol birua. 43Long dispela taim em i wokim olkain mirakel long hap bilong Soan long Isip. 44God i tanim ol wara i kamap blut na ol Isip i no inap dring. 45Na em i salim planti lang na planti rokrok i go long ol. Na ol lang i kaikaim ol, na ol rokrok i bagarapim planti samting long ol gaden bilong ol. 46Na God i salim ol binatang wantaim ol grasopa i kam na ol i kaikai ol samting i kamap long ol gaden bilong ol. 47Em i salim ren olsem ais na dispela i bagarapim ol diwai wain bilong ol. Na em i mekim ais i bagarapim ol diwai fik bilong ol. 48Em i salim bikpela ren olsem ais i kam na i kilim ol bulmakau bilong ol. 49Em i kros moa moa yet long ol na i mekim save tru long ol. Na em i salim ol ensel i go bagarapim ol na ol i gat bikpela hevi. 50Em i belhat long ol na em i no larim ol. Nogat. Em i salim bikpela sik long ol na ol i dai nabaut. 51Em i kilim i dai ol namba wan pikinini bilong olgeta lain bilong Isip. 52Na em i olsem wasman bilong sipsip, na em i go pas na was long ol manmeri bilong en. Long ples drai em i soim rot long ol. 53Em i bringim ol i go na ol i stap gut, olsem na ol i no pret. Tasol solwara i karamapim ol birua bilong ol. 54Em i bringim ol i kam long graun bilong em yet. Em dispela ples maunten em i bin kisim long strong bilong em yet. 55Em i rausim ol arapela lain taim ol manmeri bilong en i kam. Na em i tilim dispela graun long ol lain bilong Israel. Na em i larim ol i sindaun gut long ol haus sel bilong ol. 56Tasol ol Israel i traim God Antap Tru na i bikhet long em. Ol i no bihainim lo bilong en. 57Ol i bikhet na sakim tok bilong en, olsem ol tumbuna bilong ol i bin mekim bipo. Ol i olsem banara i krungut na i no save sut stret. 58Ol i wokim ol alta bilong giaman god na dispela i mekim God i kros. Ol i wokim ol giaman god na God i bel nogut long ol. 59God i lukim pasin bilong ol na em i belhat tru long ol, olsem na em i givim baksait olgeta long ol Israel. 60Na em i lusim haus sel bilong en long Silo. Long dispela haus em i bin i stap namel long ol manmeri. 61Na em i larim ol birua i kisim Bokis Kontrak. Long dispela bokis ol i save lukim strong bilong en na bikpela lait bilong pes bilong en. 62Em i kros long ol manmeri bilong en na i larim ol birua i kilim ol i dai. 63Ol yangpela man i dai long bikpela pait, na ol yangpela meri i no gat man bilong maritim ol. 64Ol birua i kilim i dai ol pris na ol meri bilong ol i no inap sori na krai long ol. 65Orait nau Bikpela i kirap, olsem man i kirap long bet, na olsem strongpela man i dring planti wain na i singaut nabaut. 66Na em i pait long ol birua na ranim ol i go bek. Em i winim ol tru na ol i sem nogut, na ol i no inap pait gen. 67Tasol em i no laikim ol tumbuna pikinini bilong lain bilong Josep, na em i no makim ol lain bilong Efraim. 68Em i makim lain bilong Juda na maunten Saion, dispela maunten em i save laikim tumas. 69Em i wokim haus bilong en long dispela maunten, na em i mekim haus i stap strong oltaim olsem skai antap na olsem dispela graun em i bin wokim na i stap strong tru. 70God i makim Devit, wokman bilong en, na i kisim em long wok bilong lukautim ol bikpela sipsip na ol pikinini sipsip. 71Na God i putim em i stap king bilong Israel, na em i stap wasman bilong ol manmeri bilong God. 72Devit i tingting long wok bilong em tasol, na em i lukautim ol gut. Na em i stap gutpela lida bilong ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\