BUK SONG 80

1Wasman bilong Israel, yu save stiaim wokabaut bilong mipela ol sipsip bilong yu. Harim krai bilong mipela. Yu stap king antap long ol ensel. 2Yu save sori long ol Efraim na ol Benjamin na ol Manase. Mekim dispela sori i kamap ples klia. Soim bikpela strong bilong yu long mipela, na kam helpim mipela bai mipela i no ken bagarap. 3God, bringim mipela i kam bek long yu. Marimari long mipela na helpim mipela bai mipela i no ken lus. 4God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, hamas taim yet bai yu kros long ol prea bilong ol manmeri bilong yu? 5Yu bin mekim mipela i krai tumas, na aiwara bilong mipela i olsem kaikai na dring bilong mipela. 6Yu larim ol arapela lain manmeri i stap klostu long mipela ol i kam pait bilong kisim graun bilong mipela. Na ol birua i tok bilas na i lap long mipela. 7God I Gat Olgeta Strong, yu ken kisim mipela i go bek gen. Yu ken marimari long mipela na helpim mipela bai mipela i no ken lus. 8Bipo yu bin kisim wanpela diwai wain long Isip na bringim i kam. Na yu rausim ol arapela lain long dispela graun, na yu planim dispela diwai wain long graun bilong ol. 9Yu kliaim wanpela graun bilong en, na yu planim pinis. Em i kamap na rop bilong en i go daun olgeta na em i kamap bikpela tru na i karamapim olgeta hap bilong graun. 10Na han bilong dispela diwai wain i karamapim olgeta maunten na ol traipela diwai sida. 11Han bilong en i go inap long biksolwara Mediterenian na i go inap long wara Yufretis. 12Tasol bilong wanem yu brukim pinis ol banis i raunim gaden wain? Nau ol manmeri i wokabaut long rot, ol i inap stilim kaikai bilong en. 13Na ol welpik i save krungutim na ol wel abus i save kaikai. 14God I Gat Olgeta Strong, yu mas tingting gen long mipela. Yu stap long heven na yu mas lukluk i kam daun long mipela. Mipela i olsem diwai wain bilong yu. Kam helpim mipela. 15Yu yet yu bin planim mipela long strong bilong yu. Nau yu mas kam helpim mipela. Mipela i olsem yangpela diwai wain yu bin mekim i kamap strong tru. 16Ol birua bilong mipela i katim pinis na kukim long paia. Mobeta yu mas kros long ol na bagarapim ol. 17Tasol mipela ol manmeri yu bin makim bilong yu yet, na yu bin mekim mipela i kamap bikpela na strong, olsem na yu mas helpim na lukautim mipela. 18Sapos yu mekim olsem, orait bai mipela i no inap lusim yu gen. Yu helpim mipela i stap gut, na bai mipela i beten long yu na litimapim nem bilong yu. 19God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, yu mas kisim mipela i kam bek long yu. Marimari long mipela na helpim mipela, bai mipela i no ken lus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\