BUK SONG 87

1God i bin wokim taun bilong en long maunten bilong em yet. 2Bikpela i laikim olgeta arapela ples long Israel, tasol em i laikim tumas Jerusalem. 3Ol manmeri bilong taun bilong God, yupela harim. God i mekim gutpela gutpela wok long yupela. 4God i tok olsem, “Taim mi kaunim ol lain manmeri i save bihainim tok bilong mi, bai mi kaunim ol Isip na Babilon wantaim ol. Na bai mi tokim ol Filistia na Tair na Itiopia olsem, ol tu i bilong Jerusalem. 5Bai mi tok long Jerusalem olsem, ‘Em i ples bilong olgeta lain manmeri.’ ” Na God Antap Tru, em yet bai i sanapim Jerusalem na mekim em i stap strong olgeta. 6Bikpela bai i raitim nem bilong ol arapela lain manmeri, na em bai i bungim ol na kaunim ol wantaim ol manmeri bilong Jerusalem. 7Na ol manmeri i stap long Jerusalem bai ol i singsing na amamas. Na bai ol i tok, “Jerusalem, yu as bilong olgeta gutpela samting mipela i gat.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\