BUK SONG 89

1Bikpela, oltaim bai mi singim song i tok long sori bilong yu. Long olgeta taim bai mi tokaut long yu no save senisim tok bilong yu. 2Mi save yu laikim mipela oltaim oltaim. Tok tru bilong yu i no save senis. Em i stap strong olsem skai. 3Yu tok olsem, “Mi makim wanpela man pinis, na mi mekim wanpela kontrak wantaim em. Mi promis pinis long wokman bilong mi, Devit. 4Na mi tokim em olsem, ‘Ol king bai i kamap long lain bilong yu tasol. Oltaim bai mi mekim wanpela man bilong lain bilong yu i stap king.’ ” 5Bikpela, ol ensel long heven i save singim song long ol gutpela samting yu bin mekim, na ol i litimapim nem bilong yu. Na ol i singim song long yu save bihainim tru tok bilong yu. 6Bikpela, i no gat wanpela long heven em i wankain olsem yu. I no gat wanpela ensel i wankain olsem yu. 7Long miting bilong ol hetman bilong ol ensel, ol i save pret long yu. Na olgeta arapela ensel i raunim yu, ol i pret long yu. 8God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, i no gat wanpela i gat bikpela strong olsem yu. Oltaim yu save bihainim tok bilong yu. Yu no save senis nabaut. 9Yu save bosim strongpela biksi. Taim si i kirap, yu save daunim na em i no mekim nais. 10Yu brukim pinis bikpela strong bilong Isip na bagarapim olgeta. Na long bikpela strong bilong yu, yu winim ol birua bilong yu. 11Heven na graun i bilong yu tasol. Yu bin wokim graun na olgeta samting i stap long en. 12Yu bin wokim hap bilong not na hap bilong saut wantaim. Maunten Tabor na maunten Hermon i amamas na singim song long yu. 13Yu gat bikpela strong tumas. Strong bilong yu i moa yet. 14Yu stap king na yu bosim ol manmeri long stretpela pasin tasol. Na yu save mekim stretpela kot tasol. Yu save laikim tru olgeta manmeri na yu save bihainim tok bilong yu oltaim na yu no save senis nabaut. 15Ol manmeri i save mekim song na lotu long yu, na i save wokabaut long marimari bilong yu olsem ol i wokabaut long lait, ol i ken amamas. 16Ol i save tingting long gutpela pasin yu bin mekim long ol, na olgeta de long san na long nait ol i save amamas na litimapim nem bilong yu. 17Yu tasol yu strong bilong mipela na mipela i amamas moa long yu. Yu save marimari long mipela na helpim mipela i winim pait. 18Yu yet yu bin makim wasman bilong mipela. Yu God bilong mipela Israel, yu God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, yu givim king long mipela. 19Bipo tru yu bin givim driman long ol wokboi tru bilong yu, na yu tokim ol olsem, “Mi makim pinis wanpela nambawan soldia, na mi putim hat bilong king long het bilong en. Mi kisim em namel long ol manmeri na putim em i stap king. 20Mi makim pinis Devit, wokman bilong mi, na mi mekim em i kamap king bilong yupela. 21Olsem na strong bilong mi bai i stap wantaim em oltaim. Na strong bilong mi bai i mekim em i kamap strong. 22Ol birua bilong en i no inap winim em long pait, na ol man nogut i no inap daunim em. 23Bai mi yet mi krungutim ol birua bilong en na kilim i dai ol man i no laikim em. 24Bai mi laikim em tumas na mi stap wantaim em oltaim. Taim em i pait long ol birua bai mi mekim em i win. 25Bai mi mekim graun bilong en i stat long biksolwara Mediterenian na i go inap long bikpela wara Yufretis. 26Na em bai i tokim mi olsem, ‘Yu Papa na God bilong mi. Yu save lukautim mi na helpim mi oltaim.’ 27Orait bai mi makim em i kamap nambawan pikinini bilong mi, na bai em i kamap nambawan king i winim olgeta king long graun. 28Bai mi laikim em tumas oltaim. Na bai mi mekim kontrak wantaim em na dispela kontrak bai i stap oltaim oltaim. 29Oltaim wanpela man long lain bilong en bai i stap king. Na wanpela king bilong lain bilong en bai i bosim ol Israel oltaim, olsem skai antap i stap oltaim. 30“Tasol sapos ol lain tumbuna bilong en i sakim lo bilong mi, na ol i no bihainim pasin bilong mi, 31na sapos ol i givim baksait long tok bilong mi na ol i no bihainim lo bilong mi, 32orait bai mi tingim sin bilong ol na mekim save long ol. Na bai mi tingim rong ol i bin mekim na bai mi givim kanda long ol. 33Tasol bai mi laikim tru Devit long dispela taim tu. Na mi no ken lusim em na mi no ken lusim promis mi mekim long em. 34Na mi no ken brukim dispela kontrak mi bin mekim wantaim em, na mi no inap senisim wanpela tok bilong mi. 35“Mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na mi tingting long dispela na mi mekim promis. Mi tok wanpela taim tasol, na dispela tok bai i stap inap oltaim oltaim. Dispela strongpela promis bilong mi i olsem, mi no ken mekim tok giaman long Devit. 36Ol lain tumbuna bilong en i no inap pinis. Bai ol i stap oltaim. Na ol lain bilong en bai i bosim ol manmeri longtaim tru inap olsem san i stap. 37Bai ol i stap olsem oltaim, olsem mun i stap long skai, na i soim ol manmeri olsem tok bilong mi i tru olgeta.” 38Tasol nau yu kros long king yu bin makim. Yu lusim em pinis na givim baksait long em. 39Yu mekim i dai kontrak yu bin mekim wantaim wokman bilong yu. Yu tromoi hat king bilong en i go long graun na em i doti. 40Yu brukim pinis ol banis bilong taun bilong en, na ol strongpela haus bilong en i bagarap pinis. 41Olgeta manmeri i wokabaut klostu ol i save stilim ol samting bilong en. Na ol wantok i tok bilas long em. 42Yu bin larim ol birua i winim em long pait, na yu mekim bel bilong ol i amamas tru. 43Yu mekim ol soldia bilong en i no strong long pait, na yu larim em i lus long pait. 44Yu daunim em na em i no i stap king moa, na em i no moa bosim ol manmeri. 45Yu mekim em i kamap lapun kwiktaim tumas, na bikpela sem tru i karamapim em. 46Bikpela, hamas taim yet bai yu hait? Inap oltaim, a? Hamas taim bai belhat bilong yu i hat tru olsem paia? 47Bikpela, plis yu mas tingim mipela man i save stap sotpela taim tasol. Yu bin wokim mipela, tasol mipela olgeta i mas i dai na pinis nating. 48Husat bai i stap oltaim oltaim na i no inap i dai? Husat inap i stap strong bai em i no inap i go long matmat? I no gat wanpela man. Nogat tru. 49Bikpela, olsem wanem? Yu no laikim mipela nau, a? Olsem wanem long ol promis yu bin mekim wantaim mi, Devit? 50Bikpela, yu mas tingting long mi, wokman bilong yu. Ol man i tok bilas long mi. Mi save karim hevi bilong tok nogut bilong ol arapela lain. 51Bikpela, yu bin makim mi olsem king, tasol ol birua i save tok nogut long mi. Long olgeta hap mi go long en ol i save tok nogut long mi. 52Yumi mas litimapim nem bilong Bikpela oltaim oltaim. I tru tumas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\