BUK SONG 91

1Man i go long God Antap Tru, bilong God i ken lukautim em, em i stap klostu long God I Gat Olgeta Strong, na God i karamapim em. 2Bai dispela man i tok long Bikpela olsem, “Yu save banisim mi na yu was gut long mi. Yu God bilong mi. Mi save bilip long yu.” 3Tru tumas, bai God i lukautim yu gut na samting i stap hait i no inap bagarapim yu. Na bai em i banisim yu na ol sik nogut i no inap kisim yu. 4Bai em i karamapim yu gut, olsem kakaruk i karamapim ol pikinini long wing bilong en. Yu ken hait gutpela tumas aninit long wing bilong Bikpela, na bai em i was long yu. Em i no save giaman long lukautim yu. Olsem na yu ken i stap wantaim Bikpela, olsem man i hait baksait long hap plang bilong pait. 5Long nait yu no inap pret long wanpela samting nogut. Na long san yu no ken pret long wanpela samting i kamap kwik tumas bilong bagarapim yu. 6Na bai yu no inap pret long bikpela sik i kamap long nait, na long samting nogut i kamap long biksan tu na i laik bagarapim yu. 7Sapos 1,000 man i dai klostu long yu, na 10,000 i dai long han sut bilong yu, maski, samting nogut i no ken i kam klostu long yu. 8Bai yu yet i lukim God i bekim pasin nogut ol man nogut i bin mekim. 9Yu save go long God na hait long ol samting nogut, na God Antap Tru em i wasman tru bilong yu. 10Olsem na samting nogut i no inap kamap long yu. Na bikpela sik i no inap i go klostu long haus bilong yu. 11Bikpela bai i givim wok long ol ensel bilong was long yu long olgeta wokabaut bilong yu. 12Na bai ol i karim yu long han bilong ol, nogut wanpela ston i sutim lek bilong yu. 13Bai yu krungutim laion na snek na yangpela laion na bikpela snek nogut tu. 14God i tok olsem, “Bai mi kisim bek ol man i laikim mi tru, na bai mi lukautim gut ol man i save tru long mi. 15Taim ol i prea long mi bai mi harim prea bilong ol. Na sapos hevi i kamap long ol bai mi stap wantaim ol. Na bai mi kisim bek ol na givim biknem long ol. 16Bai mi skruim laip bilong ol i go longpela olsem prais bilong ol. Na bai mi kisim bek ol na ol i stap wantaim mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\