BUK SONG 93

1Bikpela i stap king. Em i gat biknem tru, na i gat bikpela strong. Em i bin mekim dispela graun i stap strong olgeta long ples bilong en. 2Bikpela, long taim olgeta samting i no kamap yet, yu i stap. Yu stap oltaim oltaim, na yu stap king oltaim oltaim. 3Bikpela, solwara i daun tumas i save pairap moa yet. Em i pairap strong tumas. 4Bikpela, long bikpela strong bilong yu, yu bosim olgeta samting long heven. Strong bilong pairap bilong solwara em i liklik tasol. Tasol strong bilong yu em i bikpela tru. Biksi i save bruk na pairap strong long nambis, tasol strong bilong biksi em i no inap wantaim strong bilong yu. 5Olgeta lo bilong yu i stap oltaim oltaim. Tru tumas, Bikpela, haus bilong yu i stap holi oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\