BUK SONG 94

1Bikpela, yu God na yu mekim save long ol manmeri i gat sin. Nau yu ken soim kros bilong yu long ol. 2Yu bai mekim olgeta manmeri i kamap long kot bilong yu. Kam nau na bekim stret pasin bilong ol bikhetman. 3Hamas taim i stap yet bilong ol man nogut i ken amamas long pasin bilong ol? Bikpela, ol i gat hamas taim moa i stap? 4Hamas taim i stap yet bilong ol man nogut i ken bikhet na amamas long pasin nogut ol i bin mekim? 5Bikpela, ol i save daunim ol manmeri bilong yu na givim bikpela hevi long ol. 6Ol i save kilim i dai ol meri, man bilong ol i dai pinis, na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol manmeri bilong narapela hap i stap long graun bilong mipela. 7Na ol i tok olsem, “Bikpela i no save lukim mipela. God bilong Israel i no wari long samting mipela i mekim.” 8Yupela manmeri bilong mi, olsem wanem na yupela i mekim kranki pasin olsem? Yupela ol longlong lain, wanem taim bai yupela i gat save? 9God i bin wokim yau bilong yumi. Olsem na ating em i no inap harim, a? Na God i bin wokim ai bilong yumi. Orait ating em yet i no inap lukluk, a? 10Em i save bosim ol lain manmeri. Orait ating em i no ken stretim ol, a? Na em i tisa bilong olgeta manmeri. Ating em i no gat save, a? 11Bikpela i save pinis long tingting bilong olgeta manmeri. Em i save, olgeta samting ol i tingting long mekim, ol bai i no inap kamap. 12Bikpela, sapos yu skulim wanpela man long lo bilong yu, dispela man i ken amamas. 13Yu save mekim olsem bilong givim malolo long em, bai ol hevi i no ken painim em, inap ol man nogut i dai na i go long matmat. 14Long wanem, Bikpela i no inap lusim ol manmeri bilong en. Tru tumas, em i no inap givim baksait long ol manmeri bilong en. 15Na bihain ol man i mekim kot, bai ol i mekim i go stret tasol, na bai ol stretpela man i orait long en. 16Husat i bin helpim mi na i daunim ol man nogut? Husat i helpim mi na i sakim ol man i save mekim rong? 17Sapos God i no bin helpim mi, ating kwiktaim bai mi slip pinis long matmat. 18Mi tingting olsem, “Lek bilong mi i wel. Bai mi pundaun nau.” Tasol nogat. Bikpela, yu sori tumas long mi na yu holim mi na mi no pundaun long sin. 19Na taim mi bel hevi na mi gat planti tingting long ol samting, yu save mekim bel bilong mi i stap isi na yu mekim mi i amamas. 20Yu no save wok wantaim ol hetman nogut. Ol dispela man i save putim lo i tok orait long ol manmeri i mekim pasin nogut. 21Ol i save bung na pasim tok bilong bagarapim gutpela man, na ol i save kotim ol man i no bin mekim rong, bilong ol i ken kilim ol i dai. 22Tasol Bikpela i strong tumas long helpim mi. God bilong mi i save lukautim mi gut. 23Ol i bin mekim planti pasin nogut, olsem na bai em i bekim rong bilong ol. Em i tingim sin bilong ol na bai em i kilim ol i dai. Em nau, God, Bikpela bilong yumi, bai i bagarapim ol olgeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\