BUK SONG 95

1Yupela kam. Yumi mekim song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Yumi tingting long strongpela God em i kisim bek yumi, na yumi singim song na amamas long em. 2Yumi go klostu long em na tenkyu long em. Yumi mekim sampela song bilong amamas na litimapim nem bilong em. 3Long wanem, Bikpela em i strongpela God. Em i strongpela king na em i antap long olgeta giaman god. 4Em i save bosim olgeta hap graun, long olgeta ples i daun tumas i go inap long olgeta maunten i antap tru. 5Em yet i wokim graun na solwara, olsem na em i bosim ol. 6Yupela kam, yumi daunim het na lotu long em. Bikpela i bin wokim yumi. Orait yumi go klostu long em na brukim skru. 7Em yet i God bilong yumi. Em yet i save lukautim yumi manmeri bilong en olsem ol sipsip, na em i save givim kaikai long yumi. Nau yupela i mas harim maus bilong em. 8Bikpela i tok, “Yupela i no ken pasim strong bel bilong yupela, olsem bipo ol tumbuna bilong yupela i mekim long Meriba na long Masa long ples drai. 9Ol i stap long ples drai na ol i traim mi. Na bihain ol i lukim olgeta strongpela wok mi mekim. 10Mi bel nogut long dispela lain manmeri inap 40 yia. Olsem na mi tok, bel bilong ol i no save bihainim mi. Olgeta taim ol i save lusim rot mi makim bilong ol. 11Olsem na mi belhat na mi tokim ol olsem, ‘Tru antap, yupela i no inap i go insait long dispela ples mi laik larim yupela i malolo long en.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\