BUK SONG 96

1Yupela i mas singim nupela song long Bikpela. Yupela olgeta manmeri bilong graun i mas singim song bilong Bikpela. 2Singim song long Bikpela. Litimapim nem bilong en. Long olgeta de yupela i mas tokaut olsem, Bikpela i save kisim bek ol manmeri. 3Yupela i mas tokim olgeta lain manmeri long biknem bilong em na long ol gutpela gutpela wok em i bin mekim. 4Bikpela em i namba wan tru na yumi mas litimapim nem bilong em moa yet. Ol arapela god i no olsem Bikpela. Olsem na yumi mas aninit long Bikpela. 5Olgeta god bilong ol arapela lain manmeri, ol i giaman god tasol. Tasol Bikpela i bin wokim skai. 6Bikpela i stap long haus bilong en na em i gat biknem na i stap king. Na em i as bilong olgeta strong na bilong olgeta naispela samting. 7Yupela olgeta lain manmeri, yupela i mas amamas long Bikpela. Yupela i mas amamas long biknem na strong bilong en. 8Bikpela em i namba wan, olsem na yupela i mas litimapim biknem bilong en. Yupela i mas bringim ofa na go long haus bilong em. 9Pasin bilong Bikpela i gutpela tumas na i stretpela olgeta, na dispela pasin i olsem gutpela bilas bilong em. Olsem na yupela i mas tingim dispela na lotuim em. Yupela olgeta manmeri bilong graun, yupela i mas pret long em na guria. 10Yupela i mas tokim ol lain manmeri olsem, “Bikpela i stap king. Em i bin mekim graun i stap strong na graun i no inap surik. Bihain bai Bikpela i mekim kot na long stretpela pasin bilong en em bai i skelim pasin bilong olgeta lain manmeri.” 11Graun na skai, yupela i mas amamas. Solwara, yu mas amamas na mekim bikpela nois. Na yupela olgeta samting i stap insait long solwara, yupela tu i mas amamas. 12Yupela ol gaden, na yupela ol samting i stap long ol gaden, yupela olgeta i mas amamas. Bikpela bai i kam. Em bai i kam na i stap king na bosim olgeta hap bilong graun. Na long dispela taim olgeta diwai bilong bikbus bai i mekim song bilong amamas. Long stretpela pasin bilong en Bikpela bai i bosim olgeta lain manmeri. Na long tok tru bilong en em bai i skelim pasin bilong ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\