BUK SONG 97

1Bikpela i stap king. Graun, yu mas amamas. Na ol ailan, yupela i mas belgut. 2Ol klaut na tudak i save karamapim em, na em i bosim ol manmeri long stretpela pasin. 3Paia i save go paslain long em na i kukim ol birua i raunim em i stap. 4Em i save mekim lait bilong klaut i kamap na mekim graun i lait. Graun i lukim na i save guria. 5God em i Bikpela bilong olgeta graun. Em i kam na ol maunten i kamap olsem wara. 6Skai antap i save autim tok long stretpela pasin bilong em, na olgeta lain manmeri i lukim lait bilong en. 7Ol manmeri i save lotu long ol giaman god na litimapim nem bilong ol, ol i sem nogut. 8Olgeta manmeri bilong Saion na bilong ol taun bilong Juda, ol i belgut na amamas long kot bilong yu. 9Bikpela, yu God Antap Tru, yu bosim olgeta hap graun. Yu gat biknem na yu winim olgeta giaman god. 10Bikpela i laikim tru ol manmeri i no save laikim pasin nogut. Em i save lukautim gut ol manmeri bilong en na kisim bek ol long han bilong ol man nogut. 11God i save givim lait long ol stretpela manmeri, na i save mekim bel bilong ol i amamas. 12Yupela stretpela manmeri, yupela i ken amamas long ol samting Bikpela i bin mekim. Tingim dispela na tenkyu long em, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\