BUK SONG 98

1Yumi singim nupela song long Bikpela. Em i bin mekim ol kain kain gutpela samting. Long bikpela strong na pasin holi bilong em tasol, em i bin winim pait. 2Bikpela i tokaut pinis long em i bin winim pait, na taim em i kisim bek ol Israel em i soim strong bilong en long ol lain manmeri. 3Em i tingting yet long promis bilong en na em i sori long ol Israel na i no lusim ol. Olgeta manmeri bilong olgeta ples i lukim pinis God bilong yumi i winim pait na i kisim bek yumi. 4Yupela ol manmeri bilong graun, singsing na amamas long Bikpela. Kirapim ol song bilong belgut na litimapim nem bilong en. 5Paitim gita na singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Mekim gutpela musik tru long gita. 6Winim biugel na mambu na singaut na amamas long Bikpela, em i king. 7Na solwara, yu wantaim olgeta pis samting i stap long yu, yupela singaut strong. Na graun, yu wantaim olgeta manmeri samting, yupela i mas singim song. 8Yupela ol bikpela solwara, yupela i mas paitim han. Yupela ol maunten, yupela i mas singim song bilong amamas long ai bilong Bikpela. 9Long wanem, em i kam bilong bosim olgeta hap graun. Na em bai i stap king na bosim olgeta manmeri long stretpela pasin oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\