KAMAPIM TOK HAIT 1

1Bipo dispela tok em i stap hait, na Jisas Krais i bin kamapim ples klia. God i soim dispela tok long Jisas, bilong em i ken soim ol wokman bilong en long ol samting i mas kamap kwiktaim. Na Jisas i salim ensel bilong en i kam givim dispela tok long mi Jon, wokman bilong en, bai mi ken tokim ol arapela wokman bilong Jisas. 2Na mi Jon, mi lukim pinis ol dispela samting, na mi tokaut klia long tok bilong God, na long dispela tok bilong Jisas Krais. Na mi tok olsem, dispela tok i tru. 3Dispela tok em i tok profet i kam long God, na man i ritim dispela tok long ol arapela, em i ken amamas. Na ol manmeri i harim dispela tok na ol manmeri i bihainim dispela tok bilong God mi bin raitim, ol tu i ken amamas, long wanem, taim i laik kamap nau, na ol dispela samting God i tok pinis long mekim, em bai i mekim. 4Mi Jon, mi raitim dispela tok long yupela ol manmeri bilong 7-pela sios i stap long provins Esia. God i stap nau, na bipo tru em i stap, na bihain bai em i kam, em i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. Na ol 7-pela spirit, ol i stap long pes bilong sia king bilong God, ol tu i ken marimari long yupela na mekim yupela i stap bel isi. 5Jisas Krais em i man bilong autim stret olgeta tok bilong God. Em i namba wan man i bin kirap bek long matmat, na em i bikman bilong olgeta king i stap long graun. Em tu i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. Em i save laikim yumi tru, na long blut bilong em yet em i bin lusim olgeta sin bilong yumi. 6Em i bin mekim yumi i kamap ol pris bilong lain bilong king, na yumi stap lain pris bilong God, em Papa bilong Jisas. Oltaim oltaim Jisas Krais i gat biknem tru na strong bilong bosim olgeta samting. I tru. 7Lukim. Em i stap namel long ol klaut na i kam, na olgeta man bai i lukim em long ai bilong ol yet. Olgeta man i bin sutim em long spia samting, ol tu bai i lukim em. Na olgeta lain manmeri bilong graun bai i tingting long em, na ol bai i krai sori moa yet. Yes, dispela samting bai i kamap. I tru. 8God, Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong em i tok olsem, “Mi tasol mi stap paslain tru na mi stap las tru.” Em dispela God tasol, nau em i stap, na bipo tru em i stap, na bihain bai em i kam. 9Mi Jon, mi brata bilong yupela. Mi wantaim yupela, yumi stap ol lain bilong Jisas. Mi poroman wantaim yupela long kisim hevi na pen, na mi stap long kingdom bilong God wantaim yupela. Na yumi olgeta yumi save sanap strong wantaim na karim hevi. Mi bin autim tok bilong God, na mi autim tok olsem mi bilip long Jisas. Olsem na ol i rausim mi na putim mi i stap long dispela ailan ol i kolim Patmos. 10Long de bilong Bikpela, Holi Spirit i kamap strong long mi, na baksait long mi mi harim maus bilong wanpela man i singaut strong, olsem krai bilong biugel. 11Dispela man i tok olsem, “Olgeta samting yu lukim, em yu mas raitim long buk na salim i go long ol 7-pela sios. Yu mas salim i go long ol sios i stap long taun Efesus na Smerna na Pergamum na Taiataira na Sardis na Filadelfia na Laodisia.” 12Orait mi tanim bilong lukim dispela man i givim tok long mi. Mi tanim pinis, na mi lukim 7-pela lam gol i stap. 13Na mi lukim wanpela man i stap namel long ol dispela lam. Em i olsem Pikinini Bilong Man. Em i bin putim longpela klos i karamapim lek bilong en, na em i pasim let gol i raunim bros bilong en. 14Het wantaim gras bilong en i waitpela tru, olsem gras bilong sipsip, na olsem waitpela klaut. Na ai bilong en i lait olsem paia i lait strong moa. 15Lek bilong en i lait tru, olsem bras ol i bin kukim long bikpela paia. Na mi harim nek bilong en i pairap olsem bikpela wara i pairap. 16Em i holim 7-pela sta long han sut bilong en. Na wanpela bainat i gat tupela sap na i sap tru, em i kam ausait long maus bilong en. Na pes bilong en i lait tumas, olsem san i lait strong moa. 17Mi lukim em na mi pundaun klostu long lek bilong en, na mi stap olsem man i dai pinis. Tasol em i putim han sut bilong en long mi, na em i tok olsem, “Yu no ken pret. Mi man i stap namba wan tru na i stap bihain tru. 18Na mi man bilong i stap laip. Bipo mi dai pinis, tasol lukim, nau mi stap laip oltaim oltaim. Na mi holim ol ki bilong Dai na bilong Ples bilong ol man i dai pinis. 19Olsem na yu mas raitim tok bilong ol dispela samting yu lukim, em ol samting i stap nau na ol samting bai i kamap bihain. 20Yu bin lukim dispela 7-pela sta i stap long han sut bilong mi, na dispela 7-pela lam gol. Dispela em i olsem tok hait, na as bilong en i olsem. Dispela 7-pela sta, em ol ensel bilong ol 7-pela sios. Na dispela 7-pela lam, em ol 7-pela sios yet.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\