KAMAPIM TOK HAIT 11

1Orait ol i givim mi stik bilong metaim ol samting, em i olsem stik bilong wokabaut, na ol i tokim mi olsem, “Yu kirap na metaim haus bilong God wantaim alta. Na yu kaunim namba bilong ol manmeri i save mekim lotu long dispela haus. 2Tasol yu no ken metaim dispela ples bung i stap ausait long banis i raunim haus bilong God. Em yu mas lusim, long wanem, em ples bung bilong ol man bilong ol arapela lain, na ol dispela lain bai i kam krungutim taun bilong God i go inap long 42 mun. 3Na mi bai salim dispela tupela man bilong autim tok bilong mi. Tupela bai i pasim klos bilong sori, na tupela bai i autim tok bilong mi i go inap long 1,260 de.” 4Dispela tupela man i olsem dispela tupela diwai oliv na tupela lam i sanap long pes bilong Bikpela bilong olgeta hap bilong graun. 5Sapos ol man i laik mekim nogut long tupela, orait paia bai i kamap long maus bilong tupela na kukim tru ol birua bilong tupela. Olsem na wanem man i laik mekim nogut long tupela, em bai i dai long dispela pasin tasol. 6Tupela i gat strong bilong pasim skai, bai ren i no ken pundaun long olgeta taim tupela i wok long autim tok profet bilong God. Na tupela i gat strong bilong mekim olgeta wara i kamap blut, na bilong mekim ol kain kain samting nogut i kamap bilong bagarapim ol manmeri bilong graun. Tupela i ken mekim ol dispela kain samting i kamap long laik bilong tupela. 7Taim tupela i pinisim wok bilong autim tok bilong God, orait dispela wel abus bilong hul i no gat as, em bai i lusim hul na i kam antap. Na em bai i pait long tupela. Na em bai i daunim tupela na kilim tupela i dai. 8Na bodi bilong tupela bai i stap long bikrot bilong dispela bikpela taun, yumi save tok bokis na kolim em olsem, Sodom na Isip. Em dispela taun tasol bipo ol i bin nilim Bikpela bilong tupela long diwai kros na kilim em i dai. 9Ol man bilong olgeta kain skin na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta lain manmeri, ol bai i lukim bodi bilong tupela inap long 3 na hap de. Na ol bai i no larim ol man i planim bodi bilong tupela. 10Na ol manmeri bilong graun bai i amamas long lukim tupela i dai pinis, na ol bai i singsing na kaikai na givim presen long ol pren bilong ol. Long wanem, dispela tupela profet i bin givim pen nogut long olgeta manmeri i stap long graun. 11Dispela 3 na hap de i pinis, orait God i salim win bilong laip i go insait long tupela, na tupela i kirap na i sanap. Na ol man i lukim tupela, ol i pret nogut tru. 12Na tupela i harim maus bilong wanpela man i singaut strong long heven na i tokim tupela olsem, “Yutupela kam antap long hia.” Orait ol birua i lukim tupela i stap, na tupela i go insait long klaut na i go antap long heven. 13Na long dispela taim stret bikpela guria i kamap, na wanpela hap bilong taun em i bagarap, na 9-pela hap i stap yet. Na 7,000 manmeri i dai long dispela guria. Na ol manmeri i stap yet, ol i pret nogut tru na ol i litimapim nem bilong God bilong heven. 14Orait namba 2 bikpela hevi em i pinis. Tasol harim. Liklik taim tasol na namba 3 bikpela hevi bai i kamap. 15Orait namba 7 ensel i winim biugel bilong en, na mi harim ol lain i stap long heven i singaut strong olsem, “Bikpela bilong yumi wantaim dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, tupela i kamap king bilong olgeta hap bilong graun. Na Bikpela bai i stap king oltaim oltaim.” 16Na dispela 24 hetman i save sindaun long sia bilong ol long ai bilong God, ol i brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun, na ol i lotu long God. 17Ol i tok olsem, “Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong. Yu stap nau, na bipo tru yu stap. Yu kisim pinis bikpela strong bilong yu, na yu kamap king tru. Olsem na mipela i tenkyu long yu. 18Ol haiden i belhat tru, tasol taim bilong yu long belhat em i kamap pinis. Nau em i taim bilong ol man i dai pinis ol i mas kamap long kot bilong yu. Nau em i taim bilong givim gutpela pe long ol wokman bilong yu, em ol profet, na long ol manmeri bilong yu, na long olgeta man i save pret long yu na i stap aninit long yu, em ol man i gat nem na ol man i no gat nem tu. Nau em i taim bilong bagarapim ol man i bin bagarapim graun.” 19Ol hetman i tok pinis, orait ol ensel i opim haus bilong God i stap long heven, na ol i lukim Bokis Kontrak bilong God em i stap ples klia insait long haus bilong em. Na lait bilong klaut i sut i go nabaut na bikpela nois i kamap na klaut i pairap, na graun i guria na planti ren ais i kam daun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\