KAMAPIM TOK HAIT 13

1Na mi lukim wanpela wel animal i kamap long solwara. Em i gat 7-pela het na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 10-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol kom bilong en. Long ol het bilong en ol nem i stap, na as bilong ol dispela nem em ol kain kain pasin bilong tok bilas long God. 2Dispela wel animal nau mi lukim, em i olsem bikpela wel pusi ol i kolim lepat, na lek bilong en i olsem lek bilong bea, na maus bilong en i olsem maus bilong laion. Na dispela snek i givim strong bilong em yet long dispela wel animal. Em i mekim em i stap king olsem em yet, na em i givim bikpela strong long em. 3I luk olsem ol i bin sutim wanpela het bilong dispela wel animal na kilim em i dai. Tasol dispela sua nogut em i drai pinis, na i orait gen. Na olgeta manmeri ol i kirap nogut long lukim dispela wel animal, na ol i bihainim em. 4Ol manmeri i save olsem traipela snek i bin givim strong bilong em yet long dispela wel animal, olsem na ol i lotuim dispela snek. Na ol i lotuim wel animal tu, na ol i tok olsem, “Husat em i wankain olsem dispela wel animal? Husat inap long pait long em?” 5Orait God i larim dispela wel animal na em i bikmaus nabaut na i tok bilas long God. Na em i gat strong bilong mekim dispela pasin inap long 42 mun. 6Olsem na em i opim maus bilong en na em i tok bilas long God. Em i tok nogut long nem bilong God na long ples bilong God na long ol lain bilong God i stap long heven. 7Na God i larim em na em i pait long ol manmeri bilong God, na em i winim pait na i daunim ol. Na em i kisim strong bilong bosim ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. 8Olgeta manmeri long graun, nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip long taim God i no mekim graun i kamap yet, ol bai i lotu long dispela wel animal. Dispela buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, bipo ol i bin kilim em i dai. 9Man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok. 10Sapos God i makim wanpela man bilong i go long kalabus, orait em i mas i go long kalabus. Na sapos em i makim wanpela man bilong ol i kilim em i dai long bainat, orait ol bai i kilim em i dai long bainat. Na taim dispela kain pasin i kamap, orait ol manmeri bilong God i mas i stap strong na holimpas bilip bilong ol. 11Orait mi lukim narapela wel animal i kirap insait long graun na i kam antap. Long het bilong en tupela kom i kamap olsem ol kom bilong pikinini sipsip, na toktok bilong en em i olsem toktok bilong wanpela bikpela snek. 12Long taim dispela namba 2 wel animal em i stap wantaim namba wan wel animal, em i kisim olgeta strong bilong namba wan wel animal. Na em i wok strong long mekim graun wantaim ol manmeri i stap long graun ol i lotu long dispela namba wan wel animal, em i bin kisim sua nogut inap long kilim em i dai, tasol dispela sua em i drai pinis. 13Namba 2 wel animal em i wokim ol kain kain bikpela mirakel. Wanpela kain mirakel em i olsem. Long ai bilong ol manmeri em i mekim paia i lusim heven na i kam daun long graun. 14God i larim em i wokim ol kain kain mirakel long ai bilong namba wan wel animal, na long dispela pasin em i giamanim ol manmeri bilong graun. Em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas wokim piksa bilong dispela wel animal, bilong litimapim nem bilong en. Em dispela wel animal bipo bainat i bin kilim em, tasol em i stap laip yet.” 15Na God i larim em na em i givim win bilong laip long piksa bilong wel animal, na dispela piksa i mekim toktok. Na sapos sampela man i no laik lotu long piksa bilong wel animal, orait em i gat strong bilong kilim ol i dai. 16Orait namba 2 wel animal i tok na ol i putim wanpela mak long han sut na long pes bilong olgeta manmeri, maski ol i manmeri nating o ol i gat nem, na maski ol i gat planti mani o ol i stap rabis, na maski ol i stap fri o ol i wokboi na wokmeri nating. 17Na sapos man i no gat dispela mak bilong nem bilong wel animal o sapos em i no gat namba bilong nem bilong en, orait em i no inap baim samting long ol arapela manmeri na ol i no inap baim samting long em. 18Man i gat gutpela tingting, em inap save gut long dispela samting. Man i gat save, em i mas kaunim gut namba bilong wel animal. Dispela namba em i namba bilong wanpela man, na namba bilong dispela man em 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\