KAMAPIM TOK HAIT 14

1Mi lukluk gen, na mi lukim Pikinini Sipsip i sanap long maunten Saion, na 144,000 manmeri i sanap wantaim em. Nem bilong Pikinini Sipsip na nem bilong Papa bilong en, dispela nem God i bin raitim long pes bilong ol. 2Na mi harim gutpela nois i kam long heven, em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap, na olsem bikpela nois bilong klaut i pairap. Mi harim dispela nois em i olsem musik. Em i olsem ol man i paitim gita na musik i kamap. 3Ol dispela manmeri i sanap long pes bilong sia king bilong God na long ai bilong ol 4-pela samting i stap laip na long ai bilong ol hetman, na ol i singim wanpela nupela song. Dispela 144,000 manmeri God i bin baim bek ol namel long olgeta manmeri bilong graun, ol tasol inap long kisim save long dispela song. Na i no gat narapela man moa inap kisim save long en. 4Dispela ol man ol i no bin slip wantaim ol meri na kamap doti. Nogat. Ol i stap klin tru. Olgeta ples Pikinini Sipsip i laik i go long en, orait ol dispela man i save bihainim em i go. God i bin baim bek ol dispela lain namel long olgeta manmeri bilong graun, na ol i stap olsem namba wan lain God i kisim bek, bai ol i stap ol lain bilong em yet na bilong Pikinini Sipsip. 5Ol i no bin mekim tok giaman. Nogat. Ol i no gat asua long wanpela samting. 6Orait mi lukim narapela ensel i flai i go namel long skai. Em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok bilong autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun. Em i autim long ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. 7Em i singaut strong olsem, “Taim i kamap pinis bilong God i skelim pasin bilong olgeta man long kot. Olsem na yupela i mas pret long em na litimapim nem bilong em. Yupela i mas lotu long God, em i bin wokim heven na graun na solwara na olgeta hul wara.” 8Narapela ensel i bihainim namba wan ensel na i kam. Dispela namba 2 ensel i tok olsem, “Bikpela taun Babilon em i bagarap pinis! Yes, em i bagarap pinis! Dispela taun Babilon tasol em i bin mekim olgeta lain manmeri ol i bihainim strongpela pasin pamuk bilong em. I olsem em i bin givim strongpela wain long ol na ol i dringim.” 9Na narapela ensel i bihainim dispela tupela ensel na i kam. Dispela namba 3 ensel em i singaut strong olsem, “Sapos wanpela man i lotu long dispela wel animal na long piksa bilong en, na em i kisim mak long pes na long han bilong en, 10orait bai em i mas dringim wanpela kain wain. Dispela wain em belhat bilong God. Na God bai i no inap tanim wara wantaim dispela wain pastaim. Nogat. Em bai i kapsaitim belhat bilong en long kap bilong bekim pe nogut, na dispela man i mas dringim. Na long ai bilong ol ensel bilong God, na long ai bilong Pikinini Sipsip, dispela man bai i kisim pen nogut long paia na long ston salfa i paia. 11Na smok i kamap long dispela paia i givim pen long ol, em bai i go antap oltaim oltaim. Ol dispela man i save lotu long wel animal na long piksa bilong en, na i kisim mak bilong nem bilong en, ol bai i no kisim malolo long san na long nait.” 12Taim dispela kain pasin i kamap, ol manmeri bilong God i mas i stap strong, em ol manmeri i save bihainim ol lo bilong God na holimpas bilip bilong ol long Jisas. 13Mi harim maus bilong wanpela man i singaut long heven olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.’ ” Na Holi Spirit em tu i tok, “Ol i ken amamas tru, long wanem, ol i lusim dispela hatwok ol i bin mekim, na ol i ken malolo. Na ol i no i go nating. Nogat. Gutpela pasin ol i bin mekim, em i go wantaim ol.” 14Orait mi lukluk gen, na mi lukim wanpela waitpela klaut, na wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun i sindaun i stap long dispela klaut. Em i gat hat gol long het bilong en, na long han bilong en em i holim naip i sap tru. 15Na narapela ensel i kam ausait long haus bilong God. Em i singaut strong tru long dispela man i sindaun long klaut olsem, “Kisim naip bilong yu na katim kaikai. Olgeta kaikai bilong graun i mau pinis, olsem na nau em i taim bilong katim dispela kaikai.” 16Orait dispela man i sindaun long klaut em i holim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol kaikai i mau i stap long graun. 17Na narapela ensel i lusim haus bilong God i stap long heven na i kam ausait. Em tu i holim naip i sap tumas. 18Na narapela ensel gen em i lusim alta na i kam, em dispela ensel i gat strong bilong bosim paia. Em i singaut strong long ensel i holim naip i sap tru. Em i tok olsem, “Ol pikinini wain bilong graun i mau pinis, olsem na yu kisim dispela naip bilong yu i sap moa, na katim ol pikinini bilong ol diwai wain bilong graun, na bungim i stap long wanpela hap.” 19Orait dispela ensel i kisim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol pikinini wain bilong graun, na i bungim i stap. Na em i tromoi ol dispela pikinini wain i go insait long bikpela tang ston bilong krungutim ol pikinini wain. Dispela em i makim belhat bilong God. 20Na ol i krungutim ol pikinini wain long dispela tang i stap ausait long biktaun, na blut i kamap na i ran i kam ausait long tang, na i ran i go karamapim olgeta graun i go inap 300 kilomita. Na blut i kam antap inap long mak bilong hap ain i stap long maus bilong ol hos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\