KAMAPIM TOK HAIT 15

1Orait mi lukim narapela narakain mak i kamap long skai, na mi kirap nogut tru. Mi lukim 7-pela ensel i stap, na ol i holim 7-pela samting nogut tru bilong bagarapim ol manmeri. Na taim dispela ol samting nogut i pinis, orait i no gat narapela moa bai i kamap. Long dispela 7-pela samting nogut, belhat bilong God bai i pinis tru. 2Na mi lukim wanpela samting olsem bikpela solwara ol i bin wokim long glas na paia wantaim. Ol manmeri i bin winim pait na daunim dispela wel animal wantaim piksa bilong en na namba i makim nem bilong en, ol i sanap i stap long arere bilong dispela solwara i olsem glas, na ol i holim ol gita samting God i bin givim ol. 3Ol i singim song bilong Moses, em wokman bilong God, na song bilong Pikinini Sipsip. Dispela song i olsem, “Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong, yu save mekim ol narakain strongpela wok, na taim mipela i lukim mipela i save kirap nogut tru. King bilong olgeta lain manmeri, ol pasin bilong yu ol i stret na i tru olgeta. 4Bikpela, yu wanpela tasol yu stap holi. Olsem na olgeta manmeri ol i mas pret long yu na litimapim nem bilong yu. Olgeta lain man bai i kam na lotu long yu. Long wanem, stretpela pasin bilong yu i kamap ples klia pinis.” 5Bihain long dispela mi lukluk gen, na haus bilong God, em haus lotu sel long heven, em i op. Em haus lotu sel bilong God i kamapim tok tru bilong en. 6Na dispela 7-pela ensel i holim 7-pela samting nogut tru bilong bagarapim ol manmeri, ol i lusim haus bilong God na i kam ausait. Ol i bin pasim ol naispela laplap i klin tumas na i lait tru. Na ol i bin pasim ol let gol i raunim bros bilong ol. 7Na wanpela bilong dispela 4-pela samting i stap laip, em i kisim 7-pela dis gol na givim long ol 7-pela ensel. Na belhat bilong God i save stap oltaim oltaim, dispela em i pulap long ol 7-pela dis. 8Na smok bilong lait na strong bilong God, em i pulap long haus bilong en. Na i no gat wanpela inap i go insait long haus bilong en. Nogat. Ol i mas wetim ol 7-pela ensel i pinisim wok long dispela 7-pela samting nogut pastaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\