KAMAPIM TOK HAIT 16

1Orait mi harim maus bilong wanpela man i kamap insait long haus bilong God. Em i singaut strong long dispela 7-pela ensel olsem, “Yupela i mas kisim dispela 7-pela dis i gat belhat bilong God, na go kapsaitim i go daun long graun.” 2Na namba wan ensel i go kapsaitim dis bilong en antap long graun. Na ol kain kain strongpela sua nogut tru i kamap long skin bilong ol man i gat mak bilong wel animal na i save lotu long piksa bilong en. 3Na namba 2 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long solwara. Na solwara i kamap olsem blut bilong man i dai pinis. Na olgeta samting i stap laip long solwara, ol i dai. 4Na namba 3 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long ol bikpela wara na ol hul wara. Na dispela olgeta wara i kamap blut. 5Na mi harim ensel i bosim ol wara i tok olsem, “God, yu stap nau, na bipo tru yu stap. Pasin bilong yu em i gutpela na stretpela olgeta, na yu holi tru. Yu skelim pinis pasin bilong ol dispela man, na taim yu tok long ol dispela samting nogut i mas kamap long ol, dispela tok bilong yu em i stret olgeta. 6Ol dispela man ol i bin kilim i dai ol profet na ol manmeri bilong yu, na mekim blut bilong ol i kapsait. Olsem na yu givim blut long ol dispela man nogut, bai ol i dring. Na dispela blut ol i dringim, em i bekim stret pasin nogut ol i bin mekim.” 7Na mi harim alta i singaut olsem, “Bikpela, yu God I Gat Olgeta Strong. Yu save skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na tru tumas, kot bilong yu em i tru na i stret olgeta.” 8Orait namba 4 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long san, na God i larim paia bilong san i kamap strong tru na i kukim ol man. 9Dispela bikpela paia bilong san em i hat moa yet, na i kukim nogut ol dispela man. Na ol i tok nogut long nem bilong God, em God i gat strong bilong bosim ol dispela samting nogut i kamap long ol. Tasol ol i no tanim bel na litimapim nem bilong em. 10Na namba 5 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long sia king bilong wel animal. Na tudak i kamap long ol lain man i stap aninit long strong bilong wel animal. Na pen ol i kisim em i kamap nogut tru, olsem na ol i kaikaim tang bilong ol. 11Ol i ting long pen bilong ol na long ol sua i bin kamap long skin bilong ol, na ol i tok nogut long God bilong heven. Tasol ol i no tanim bel na givim baksait long ol pasin nogut ol i save mekim. 12Na namba 6 ensel i kapsaitim dis bilong en antap long bikpela wara Yufretis. Na wara em i drai olgeta, bilong redim rot bilong ol king i kam long hap sankamap. 13Na mi lukim tripela spirit nogut olsem rokrok, ol i kamap long maus bilong dispela traipela snek na long maus bilong wel animal na long maus bilong giaman profet. 14Ol dispela spirit nogut tru i save wokim ol kain kain mirakel, na ol i go nabaut long ol king bilong olgeta kantri bilong graun. Ol i laik mekim ol king i bringim ol ami bilong ol i kam bung, bai ol i ken kirapim pait long dispela bikpela de bilong God I Gat Olgeta Strong i kotim ol manmeri. 15“Harim. Wantu bai mi kam long yupela olsem ol stilman i save kam. Olsem na sapos man i no slip, na em i putim ol klos samting bilong en i stap klostu long em, orait dispela man i ken amamas, long wanem, em bai i no inap wokabaut as nating na ol manmeri bai i no inap lukim sem bilong en.” 16Orait ol spirit nogut i bringim ol king i kam bung long dispela hap, long tok Hibru ol i kolim Armagedon. 17Na namba 7 ensel i kapsaitim dis bilong en long skai. Na insait long haus bilong God, maus bilong wanpela man i kamap long sia king bilong God, na i singaut strong olsem, “Em i pinis nau.” 18Na lait bilong klaut i sut i go nabaut na bikpela nois i kamap na klaut i pairap na bikpela guria i kamap. Dispela guria em i bikpela tru, na long olgeta taim ol manmeri i stap long graun, i no gat kain bikpela guria olsem i bin kamap bipo. 19Orait bikpela taun Babilon em i bruk tripela hap, na ol taun bilong olgeta lain man ol i bagarap olgeta. God i tingim pasin bilong bikpela taun Babilon, na em i mekim Babilon i dring long kap wain bilong em, em dispela wain bilong bikpela belhat tru bilong God. 20Na olgeta ailan ol i ranawe i go pinis, na i no gat wanpela maunten moa i stap. 21Na bikpela ren ais i kam daun. Olgeta hap ais wan wan i gat hevi inap 50 kilogram samting. Dispela ren ais i kam long skai na i pundaun antap long ol man na bagarapim ol nogut tru. Olsem na ol i tok nogut long God i salim dispela ais i kam bagarapim ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\