KAMAPIM TOK HAIT 19

1Bihain long dispela, mi harim samting olsem bikpela singaut bilong bikpela lain manmeri i stap long heven. Ol i tok olsem, “Yumi litimapim nem bilong God! God bilong yumi em wanpela tasol i bin kisim bek yumi. Em i gat biknem na strong. 2God i save skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na kot bilong en em i tru na i stret olgeta. Dispela bikpela pamukmeri em i bin bagarapim olgeta manmeri bilong graun long pasin pamuk bilong en. Olsem na God i bekim pe nogut long em. Dispela meri em i gat asua bilong kilim i dai ol wokman bilong God, na God i bekim pinis dispela asua bilong em.” 3Na ol i singaut gen olsem, “Yumi litimapim nem bilong God! Smok bilong paia i kukim dispela biktaun, em i save go antap oltaim oltaim!” 4Na ol 24 hetman wantaim ol 4-pela samting i stap laip ol i brukim skru na lotu long God i sindaun i stap long sia king bilong en. Ol i tok olsem, “I tru. Yumi litimapim nem bilong God!” 5Na long sia king bilong God maus bilong wanpela man i singaut olsem, “Yupela wokman bilong God, em yupela ol lain i save pret long God na aninit long en, yupela ol man nating wantaim yupela ol man i gat nem, yupela olgeta litimapim nem bilong God!” 6Orait mi harim samting olsem toktok bilong ol bikpela lain manmeri i bung i stap. Na em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap. Na em i olsem ol klaut i wok long pairap strong tru. Ol i singaut olsem, “Yumi litimapim nem bilong God! Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, nau em i stap king tru! 7Nau yumi ken belgut na amamas moa yet na litimapim nem bilong en, long wanem, taim i kamap pinis bilong Pikinini Sipsip i marit, na meri bilong en i redi i stap. 8God i givim naispela waitpela klos long dispela meri, em klos i klin tru na i lait moa yet.” Dispela naispela waitpela klos em i makim stretpela pasin ol manmeri bilong God i mekim. 9Na ensel i tokim mi olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Ol dispela man God i bin singautim i kam long bikpela kaikai bilong marit bilong Pikinini Sipsip, ol i ken amamas.’ ” Na em i tokim mi moa olsem, “Dispela tok em i tok tru bilong God.” 10Orait mi brukim skru klostu long lek bilong ensel, na mi laik lotu long em. Tasol em i tok, “Yu no ken mekim olsem! Mi tu mi wanwok bilong yu wantaim ol brata bilong yu, em yupela ol lain i save bilip long tok Jisas i autim. Yu mas lotu long God wanpela tasol. Yumi save, tok Jisas i autim, em tasol i save kirapim ol man long autim tok profet.” 11Mi lukim heven i op, na wanpela waitpela hos i stap. Na nem bilong man i sindaun long dispela hos, em i olsem, “Man i lukautim gut wok bilong en,” na “Man i save mekim pasin i tru tasol.” Taim em i skelim pasin bilong ol manmeri long kot, na taim em i kirapim pait, em i save bihainim stretpela pasin tasol na mekim. 12Ai bilong en i olsem paia i lait, na em i gat planti hat king i stap long het bilong en. Long skin bilong en ol i bin raitim wanpela nem, na em wanpela tasol i save long dispela nem. Ol arapela man nogat. 13Blut i karamapim longpela klos em i putim. Na ol i kolim nem bilong en olsem, “Tok bilong God.” 14Ol ami bilong heven ol i sindaun long ol waitpela hos bilong ol, na ol i bihainim em i go. Ol i bin putim ol naispela waitpela klos samting i klin tru. 15Wanpela bainat i sap tru, em i kam ausait long maus bilong dispela man i go pas long ol. Na long dispela bainat em bai i daunim ol manmeri bilong olgeta lain. Em bai i holim stik ain na bosim strong olgeta lain manmeri. Na em bai i krungutim ol pikinini wain long bikpela tang ston i makim bikpela belhat bilong God I Gat Olgeta Strong. 16Long longpela klos bilong en na long lek bilong en ol i bin raitim dispela nem, “King bilong olgeta king, na Bikpela bilong olgeta bikman.” 17Orait mi lukim wanpela ensel i sanap antap long san. Em i singaut strong long olgeta pisin i flai i stap namel long skai olsem, “Yupela kam bung na wetim dispela bikpela kaikai bilong God. 18Bai yupela i kaikai ol bodi bilong ol king na ol bodi bilong ol kepten bilong ol soldia na ol bodi bilong ol strongpela man na ol bodi bilong ol hos wantaim ol man i sindaun long ol hos. Bai yupela i kaikai mit bilong bodi bilong olgeta man, em ol man i stap fri wantaim ol wokboi nating na ol man nating wantaim ol man i gat nem.” 19Na mi lukim dispela wel animal na ol king bilong graun, wantaim ol ami bilong ol, ol i kam bung pinis. Ol i laik pait long dispela man i sindaun long hos na long ol ami bilong em. 20Tasol em i kalabusim dispela wel animal wantaim giaman profet, em dispela giaman profet i bin wokim planti mirakel long ai bilong wel animal, na long dispela pasin em i bin giamanim ol man i bin kisim mak bilong wel animal na i save lotu long piksa bilong en. Wel animal wantaim giaman profet, tupela i stap laip yet, na ol i tromoi tupela i go daun long dispela bikpela raunpela hul ol ston salfa i pulap long en na ol i paia i stap. 21Na dispela man i sindaun long hos, em i kilim i dai ol ami bilong ol long dispela bainat i stap long maus bilong en. Na olgeta pisin i kaikai bodi bilong ol dispela ami, na bel bilong ol i pulap tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\