KAMAPIM TOK HAIT 22

1Orait dispela ensel i soim mi wanpela bikpela wara, em wara bilong givim laip, na em i lait tumas olsem glas. Dispela wara i kamap long sia king bilong God wantaim Pikinini Sipsip, na i ran i go 2namel tru long bikpela rot bilong taun. Long arere bilong wara, long hap i kam na long hap i go, diwai bilong givim laip i stap. Dispela diwai i save karim kaikai 12-pela taim long olgeta yia. Em i karim kaikai long olgeta mun. Na ol lip bilong diwai ol i bilong mekim orait ol manmeri bilong olgeta lain man. 3Na olgeta samting God i no laik tru long en na God i laik rausim, dispela ol samting bai i no i stap moa. Sia king bilong God na Pikinini Sipsip em bai i stap long dispela taun. Na ol wokman bilong God bai i lotu long em, 4na ol bai i lukim pes bilong em. Na em bai i raitim nem bilong en long pes bilong ol. 5Tudak bai i no kamap moa, na lait bilong ol lam na lait bilong san bai i no gat wok moa. Nogat. God, Bikpela bai i givim lait long ol manmeri. Na ol bai i stap king oltaim oltaim. 6Dispela ensel i tokim mi olsem, “Dispela tok em i tru olgeta, inap olgeta man i ken bilip tru long em. God, Bikpela, em i save kirapim spirit bilong ol profet bilong autim tok bilong en, em i bin salim ensel bilong en i kam bilong soim olgeta wokman bilong en long olgeta samting i mas kamap kwiktaim. 7Na harim. Jisas i tok, ‘Bai mi kam long yupela kwiktaim.’ ” Ol manmeri i bihainim ol dispela tok profet i stap long dispela buk, ol i ken amamas. 8Mi Jon, mi harim ol dispela tok na mi lukim ol dispela samting. Mi harim pinis na lukim pinis, orait mi brukim skru klostu long lek bilong ensel i bin soim ol dispela samting long mi, na mi laik lotu long em. 9Tasol em i tokim mi, “Yu no ken mekim olsem! Mi tu mi wanwok bilong yu wantaim ol brata bilong yu, em ol profet. Na mi wanwok bilong olgeta man i save bihainim tok bilong dispela buk. Yu mas lotu long God wanpela tasol.” 10Na em i tokim mi moa olsem, “Dispela tok profet i stap long dispela buk, em yu no ken pasim. Nogat. Taim bilong God i laik mekim ol dispela samting, em i kam klostu pinis. 11Olsem na ol manmeri i save mekim ol pasin nogut, ol i ken go het na mekim ol pasin nogut. Na ol manmeri i save mekim ol pasin i doti, ol i ken go het na mekim ol pasin i doti. Na ol manmeri i save mekim ol stretpela pasin, ol i ken go het na mekim stretpela pasin. Na ol manmeri God i makim bilong em yet na ol i stap holi, ol i ken go het na mekim ol pasin i holi.” 12Jisas i tok olsem, “Harim. Bai mi kam kwiktaim. Na bai mi bringim pe bilong givim long olgeta man. Bai mi bekim pe long olgeta man wan wan, inap long pasin ol i bin mekim. 13Mi tasol mi stap paslain tru na mi stap las tru. Mi stap namba wan tru na mi stap bihain tru. Mi as bilong olgeta samting, na mi save pinisim olgeta wok mi mekim. 14“Ol manmeri i bin wasim klos bilong ol, ol i ken amamas. Ol inap long kisim kaikai long diwai bilong givim laip. Na ol inap i go insait long ol dua bilong taun. 15Ol man bilong mekim ol rabis pasin nogut tru na ol man i save wokim posin na yusim ol arapela kain pawa na ol man i mekim pasin pamuk na ol man i kilim ol man i dai na ol man i lotu long ol giaman god na olgeta man i save laikim pasin giaman na bihainim, dispela olgeta man bai i stap ausait long taun bilong God. 16Mi Jisas, mi bin salim ensel bilong mi i kam long yupela, na em i autim dispela tok long yupela ol manmeri bilong ol sios. Mi tasol mi dispela Kru i kamap long ol lain tumbuna bilong King Devit, na mi Pikinini Bilong Devit. Na mi dispela sta i save lait tumas long moningtaim tru.” 17Holi Spirit wantaim meri bilong Pikinini Sipsip tupela i tok, “Yu kam.” Na olgeta man i harim dispela tok, ol tu i mas tok, “Yu kam.” Na wanem man nek bilong en i drai, em i mas kam. Man i laik dring, em i mas kam na kisim wara bilong givim laip, em i olsem presen bilong God. 18Mi givim strongpela tok long olgeta man i harim dispela tok profet i stap long dispela buk. Sapos wanpela man i skruim narapela tok long dispela tok, orait ol dispela samting nogut tru God i tok long en long dispela buk, em God bai i skruim long ol samting i mas kamap long dispela man. 19Na sapos wanpela man i rausim sampela bilong ol dispela tok profet i stap long dispela buk, orait God bai i rausim ol gutpela samting long em. Em bai i no inap kisim kaikai long diwai bilong givim laip, na em bai i no inap i stap long dispela taun bilong God, dispela buk i tok long en. 20Dispela man i autim tok long dispela olgeta samting, nau em i tok, “Tru tumas, bai mi kam kwiktaim.” I tru. Bikpela Jisas, yu kam. 21Marimari bilong Bikpela Jisas em i ken i stap wantaim olgeta manmeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\