KAMAPIM TOK HAIT 4

1Bihain mi lukluk gen na long heven mi lukim wanpela dua i op i stap. Na maus bilong dispela man, bipo mi harim em i singaut strong long mi olsem krai bilong biugel, nau em i tok olsem, “Yu kam antap hia, na bai mi soim yu olgeta samting i mas kamap bihain.” 2Na wantu tasol Holi Spirit i kamap strong long mi, na long heven mi lukim wanpela sia king i stap, na wanpela Man i sindaun i stap long dispela sia. 3Dispela Man i lait olsem ston jaspa na retpela ston konilian. Wanpela renbo i raunim sia king, na mi lukim dispela renbo i lait olsem grinpela ston emeral. 4I gat 24 sia i raunim dispela sia king, na 24 hetman i sindaun i stap long ol dispela sia. Ol dispela hetman i putim longpela waitpela klos, na ol i gat ol hat gol olsem ol hat king i stap long het bilong ol. 5Long sia king mi lukim lait bilong klaut i sut i go nabaut, na mi harim bikpela nois i kamap na klaut i pairap. Long pes bilong sia 7-pela bombom i lait i stap. Dispela ol bombom em ol 7-pela spirit bilong God. 6Long pes bilong sia king i gat wanpela samting i stap, em i olsem bikpela solwara ol i bin wokim long glas, na em i klia tru. Na 4-pela samting i stap laip ol i sanap i stap long ol 4-pela sait bilong sia king. Dispela 4-pela samting i stap laip ol i gat planti ai i karamapim olgeta hap bilong bodi bilong ol, em long baksait tu. 7Namba wan samting i stap laip em i olsem laion. Namba 2 samting i stap laip em i olsem bulmakau man. Namba 3 samting i stap laip em i gat pes olsem pes bilong man. Na namba 4 samting i stap laip em i olsem wanpela bikpela tarangau i flai i stap. 8Dispela 4-pela samting i stap laip, olgeta wan wan i gat 6-pela wing. Na planti ai i karamapim bodi bilong ol, na i stap aninit long ol wing tu. Na long san na long nait ol i save tok olsem, “Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, em i holi, em i holi, em i holi. Bipo em i stap, na nau em i stap, na bihain bai em i kam.” Ol i no save malolo long mekim dispela tok. 9Dispela ol samting i stap laip, ol i save amamas long dispela Man i sindaun long sia king bilong en na i stap laip oltaim oltaim. Na ol i litimapim nem bilong en na ol i tenkyu long em. Na olgeta taim ol 4-pela samting i stap laip ol i mekim olsem, 10orait dispela 24 hetman ol i save brukim skru long pes bilong dispela Man i sindaun i stap long sia king. Na ol i save lotu long em, em Man bilong i stap oltaim oltaim. Ol i save kisim ol hat gol bilong ol na tromoi ol i go pundaun klostu long pes bilong sia king, na ol i save singim song olsem, 11“Bikpela, yu God bilong mipela. Yu tasol yu stap antap tru na inap tru long olgeta man i ken amamas long yu na litimapim nem bilong yu na i stap aninit long strong bilong yu. Long wanem, yu bin wokim olgeta samting. Long laik bilong yu yet yu bin mekim olgeta samting i kamap, na nau dispela olgeta samting i stap.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\