KAMAPIM TOK HAIT 5

1Dispela Man i sindaun i stap long sia king, na long han sut bilong en mi lukim wanpela buk i stap. Dispela buk i olsem wanpela longpela pepa ol i bin raunim na pasim, na dispela pepa i gat rait i stap long tupela hap bilong en. Na ol i bin raunim na long 7-pela hap ol i bin pasim strong long gris bilong kandel na ol i putim mak antap long olgeta dispela 7-pela gris kandel. 2Na mi lukim wanpela strongpela ensel i singaut bikmaus olsem, “Husat i gutpela man, inap long em i ken rausim ol gris kandel ol i bin pasim buk long en na opim dispela buk?” 3Tasol i no gat wanpela i stap long heven o i stap long graun o i stap aninit long graun, em inap long opim buk na lukluk insait long en. 4Mi lukim olsem i no gat wanpela man em inap long opim dispela buk na lukluk insait long en, na mi krai planti. 5Na wanpela bilong ol hetman i tokim mi olsem, “Yu no ken krai. Harim. Dispela Laion i bin kamap long lain Juda, em dispela Kru i kamap long ol lain tumbuna bilong King Devit, em i winim pait na i daunim pinis ol birua bilong en. Olsem na em inap long rausim ol 7-pela gris kandel i pasim buk na opim dispela buk.” 6Na mi lukim wanpela Pikinini Sipsip i sanap i stap. Em i luk olsem ol i bin kilim em i dai. Em i sanap i stap namel long sia king na dispela 4-pela samting i stap laip, na ol sia bilong ol hetman i raunim em i stap. Em i gat 7-pela kom na 7-pela ai, em ol 7-pela spirit bilong God. God i bin salim ol i go nabaut long olgeta hap bilong graun. 7Orait Pikinini Sipsip i go kisim dispela buk i stap long han sut bilong dispela Man i sindaun long sia king. 8Em i kisim pinis dispela buk, orait dispela 4-pela samting i stap laip na ol 24 hetman ol i brukim skru klostu long Pikinini Sipsip. Olgeta hetman wan wan i holim wanpela musik olsem gita na wanpela dis gol, na smok i gat gutpela smel i kamap long olgeta dis. Dispela em i makim ol beten bilong ol manmeri bilong God. 9Na ol i singim wanpela nupela song olsem, “Yu inap tru long kisim buk na rausim olgeta gris kandel i pasim buk. Long wanem, ol i bin kilim yu i dai, na long blut bilong yu yu bin baim bek ol manmeri, bilong givim ol long God. Yes, yu baim bek ol manmeri bilong olgeta lain man, na bilong olgeta tok ples, na bilong olgeta kain skin, na bilong olgeta kantri. 10Yu bin mekim ol i kamap ol pris bilong lain bilong king, na ol i stap lain pris bilong God bilong mipela. Na bai ol i stap king na bosim ol manmeri bilong graun.” 11Orait, mi lukluk gen, na mi harim maus bilong planti ensel moa. Namba bilong ol i olsem planti handet milion, na planti tausen tausen moa. Ol i sanap raunim sia king na ol samting i stap laip na ol hetman. 12Ol i singaut strong olsem, “Dispela Pikinini Sipsip bipo ol i kilim em i dai, em inap tru long kisim namba na olgeta gutpela samting na gutpela save na bikpela strong. Em inap tru long olgeta man i litimapim nem bilong em na amamas long em na givim tenkyu long em.” 13Na mi harim toktok bilong olgeta kain samting God i bin wokim, em ol samting i stap long heven na i stap long graun na i stap aninit long graun na i stap long solwara. Yes, olgeta samting i stap long olgeta hap, mi harim ol i tok olsem, “Dispela Man i save sindaun long sia king bilong en, na Pikinini Sipsip tu, tupela i ken kisim olgeta tenkyu na biknem na amamas na strong, inap oltaim oltaim.” 14Na ol 4-pela samting i stap laip ol i tok, “I tru.” Na ol hetman i brukim skru na i lotu long tupela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\