ROM 1

1Mi Pol, mi wokboi bilong Krais Jisas. Em i bin singautim mi long kamap aposel, na em i makim mi bilong autim gutnius bilong God. 2Bipo yet God i tok na ol profet bilong en i raitim dispela gutnius na dispela tok i stap long buk bilong God. 3Em i gutnius bilong Pikinini bilong em. Dispela Pikinini i kamap man, na em i stap long lain bilong King Devit. 4Na long taim God i kirapim em long matmat, Holi Spirit bilong God i soim yumi olsem, em i strongpela Pikinini Bilong God. Em i Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. 5Long han bilong Jisas Krais tasol God i marimari long mipela, na long nem bilong en, God i putim mipela long wok aposel. Em i mekim olsem bai olgeta lain manmeri i ken bilip long Jisas na bihainim tok bilong en. 6Yupela tu i stap insait long lain bilong Jisas. Yupela i harim pinis singaut bilong Jisas Krais na yupela i bihainim. 7Yupela man bilong Rom, God i givim bel bilong em long yupela na em i bin singautim yupela na yupela i stap lain manmeri bilong em, mi raitim dispela tok long yupela. God Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. 8Pastaim mi laik tokim yupela olsem, long olgeta hap graun ol man i save stori long strongpela bilip bilong yupela. Olsem na mi ting long yupela olgeta, na long nem bilong Jisas Krais mi tenkyu long God bilong mi. 9Mi save strong long mekim wok bilong God, em long autim gutnius bilong Pikinini bilong em. Na God yet i save, oltaim mi save tingim yupela 10long taim mi mekim prea. Na oltaim mi beten strong long em olsem, sapos em i laik, em i ken painim rot bilong mi na mi ken i kam long yupela. 11Mi laikim tumas long lukim yupela, long wanem, mi laik givim sampela presen bilong Holi Spirit long yupela bilong strongim yupela. 12Tingting bilong mi i olsem. Mi laik bai bilip bilong yupela i ken helpim mi na bilip bilong mi i ken helpim yupela tu, na dispela i ken strongim bel bilong yumi olgeta wantaim. 13Ol brata, mi laik bai yupela i save gut, planti taim mi gat tingting long kam long yupela. Wok bilong mi i bin helpim ol manmeri bilong ol arapela lain long kamap Kristen, olsem na mi laik helpim yupela tu. Tasol oltaim ol samting i save kamap na i pasim mi. 14God i givim mi wok bilong helpim ol Grik na ol man i no Grik tu, na ol saveman na ol man i no gat save tu. 15Olsem na bel bilong mi i kirap long autim gutnius long yupela ol manmeri bilong Rom tu. 16Mi no save sem long autim gutnius, long wanem, strong bilong God i stap long gutnius, em strong bilong kisim bek olgeta man i bilip, ol Juda pastaim, na ol manmeri bilong ol arapela lain tu. 17Long gutnius God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Yumi mas bilip na em i ken kolim yumi stretpela manmeri, long wanem, long rot bilong bilip tasol yumi inap kamap stretpela manmeri long ai bilong God. Em i olsem tok i stap long buk bilong God, “Ol manmeri i bilip, bai God i kolim ol stretpela manmeri na ol bai i stap laip.” 18Yumi save, God i stap long heven na em i kamapim ples klia belhat bilong en. Em i bekim pe nogut long olgeta man i givim baksait long em na i mekim pasin nogut. Long dispela pasin nogut bilong ol, ol i wok long daunim tok i tru. 19Ol dispela man i save pinis long planti pasin bilong God. God yet i soim ol pinis. Tasol ol i wok long givim baksait long en, olsem na em i mekim save long ol. 20Stat long taim God i mekim kamap olgeta samting na i kam inap nau, ol man i lukim ol samting em i bin wokim. Long dispela rot ol man inap save long sampela pasin bilong God i stap hait. Ol inap save long as bilong pasin bilong God, na ol inap save long bikpela strong bilong en i stap oltaim oltaim. Olsem na i no gat man inap long tok olsem, “Mi no gat asua, long wanem, mi no bin save long God.” 21Ol i save long God, tasol ol i no ting long em i God tru, na ol i no litimapim nem bilong em. Na ol i no bin tenkyu long em. Nogat. Tingting bilong ol i kamap longlong. I olsem ol i no gat tingting na save, na ol i stap long tudak. 22Ol i hambak na i tok, “Mipela i gat save,” tasol ol i kamap longlong tru. 23Ol i givim baksait long God i save stap oltaim, na ol i no moa lotu long em. Nogat. Ol i wokim ol piksa bilong ol man i save dai, na ol piksa bilong pisin na abus na snek na palai samting, na ol i lotu long ol dispela samting. 24Ol manmeri i givim baksait long God, olsem na God i lusim ol, na laik nogut bilong ol yet i pulim ol long mekim pasin doti, na ol i save bung wantaim na mekim pasin nogut long bodi bilong ol yet. 25Olkain manmeri olsem ol i bin lusim tok tru bilong God na senisim na kisim tok giaman. Na ol i bin givim baksait long God i bin mekim kamap olgeta samting, na ol i lotu long ol samting God i bin wokim, na ol i aninit long ol dispela samting. Tasol God em i as bilong olgeta samting, olsem na yumi man yumi mas litimapim nem bilong God oltaim oltaim. I tru. 26Ol i givim baksait long God, olsem na God i lusim ol i stap long ol dotipela pasin nogut bilong ol yet. Ol meri bilong ol ol i lusim stretpela pasin bilong marit, na ol i bihainim pasin i no stret. 27Na ol man tu ol i lusim stretpela pasin bilong marit, na bel bilong ol i kirap olsem paia, na ol i mekim pasin nogut wantaim ol arapela man. Ol man i mekim ol dispela pasin i gat sem, olsem na ol yet i kisim pe nogut inap long bekim dispela pasin nogut bilong ol. 28Ol i no tingting long i stap aninit long God, olsem na God i larim ol i bihainim tingting nogut bilong ol yet. Na ol i mekim ol kain kain pasin i no stret. 29Ol i save mekim ol kain kain pasin nogut olsem, ol pasin i no stret na pasin bilong mangal nogut na pasin birua. Ol i save bel nogut long ol man i gat planti samting, na ol i save kilim ol man i dai na kros nabaut na giaman na pulim samting bilong ol arapela man, na ol i save mekim nogut long ol arapela man. Dispela olgeta pasin nogut i pulap tru long ol. Ol i save tok baksait 30na mekim ol giaman tok bilong bagarapim nem bilong ol arapela man. Ol i save birua long God na bikmaus nabaut na hambak na litimapim nem bilong ol yet. Ol i save kamapim ol nupela kain pasin nogut. Ol i save sakim tok bilong papamama. 31Ol i no gat gutpela tingting. Ol i no save bihainim tok na promis bilong ol yet. Ol i no save laikim ol wanblut bilong ol. Ol i no save sori long ol arapela man. 32Stretpela lo bilong God i tok olsem, “Ol man i mekim kain pasin olsem ol i mas i dai.” Dispela ol man i save gut long dispela lo, tasol ol i save sakim na mekim ol kain kain pasin nogut. Na tu, ol i no mekim ol dispela pasin nogut tasol. Nogat. Ol i save litimapim nem bilong ol man i mekim ol dispela kain pasin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\