SOLOMON 8

1Sapos mama bilong mi i bin karim yu, na i bin givim susu long yu, olsem bai i gutpela. Sapos olsem, orait taim mi bungim yu long bikrot, mi inap kis long yu na bai i no gat wanpela man i tingting nogut long dispela. 2Na bai mi inap kisim yu i go long haus bilong mama bilong yumi, na bai yu skulim mi gut. Bai mi kisim wain mi bin wokim long gutpela pikinini bilong diwai wain na tanim wantaim switpela paura na givim long yu. 3Yu putim han kais bilong yu aninit long het bilong mi. Na long han sut bilong yu, yu holim bodi bilong mi. 4Ol meri bilong Jerusalem, yupela i mas mekim strongpela promis long mi, bai yupela i no ken kirapim bel bilong mitupela. Dispela i samting bilong mitupela yet. 5Wanem dispela meri i lusim ples drai na wokabaut i kam. Em i holim han bilong pren bilong en na tupela i kam. Yumi bin stap long as bilong dispela diwai laulau na mi bin kirapim yu. Mama bilong yu i bin karim yu aninit long dispela diwai. 6Yu mas laikim mi wanpela tasol na yu no ken laikim narapela meri. Yu no ken holim narapela meri long han bilong yu. Yu mas holim mi tasol. Laik bilong mi i strong tumas long yu na bel bilong mi i kirap strong tumas long yu olsem dai i strong tumas long daunim man. Laik bilong mi i kirap moa yet long yu olsem paia i kirap bikpela tru. 7Wara i no inap mekim i dai dispela kain paia. Sapos wanpela man i givim olgeta mani bilong en bilong mekim meri i laikim em, bai em i lus tru na meri i rabisim em tasol. 8Susa bilong mipela i liklik yet na susu bilong en i no kamap. Taim em i bikpela pinis, bai mipela i mekim wanem long em sapos wanpela yangpela man i laik maritim em? 9Sapos susa i stap gut olsem banis bilong taun, bai mipela i ken wokim taua silva long dispela banis. Tasol sapos em i olsem dua bilong taun, bai mipela i ken banisim em long ol strongpela plang bilong diwai sida. 10Mi olsem wanpela banis, na susu bilong mi i olsem tupela taua. Pren bilong mi i save gut olsem, taim mi stap wantaim em, mi stap gut tru na bel bilong mi i stap isi. 11King Solomon i gat gaden wain long ples Balhamon. Ol man i laik wokim dispela gaden i mas givim 1,000 kina silva long king. 12Solomon i ken kisim dispela 1,000 kina bilong en. Na ol man i wokim gaden i ken kisim 200 kina bilong ol. Tasol mi no wari long ol. Mi gat gaden wain bilong mi yet. 13Pren bilong mi, yu stap long gaden, mi laik bai yu ken toktok na ol poroman bilong mi i ken harim nek bilong yu. 14Gutpela pren bilong mi, mi laik yu kam bek kwik olsem wanpela gutpela wel abus i ran i kam antap long ol maunten i pulap long ol samting i gat gutpela smel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\