SEKARAIA 13

1“Dispela taim bai i kamap na bai mi putim wanpela hul wara i stap. Ol lain tumbuna bilong Devit na ol manmeri bilong Jerusalem i bin lotu long ol giaman god na mekim planti sin. Olsem na dispela wara bai i rausim olgeta sin bilong ol.” 2Bikpela i tok moa olsem, “Long dispela taim bai mi rausim ol giaman god long dispela graun, na i no gat man bai i tingim ol gen. Na bai mi rausim ol giaman profet. Na bai mi rausim tingting nogut bilong ol manmeri na ol i no ken laikim ol giaman god moa. 3Na sapos wanpela man i giaman long mekim tok profet, orait papamama bilong em yet bai i tokim em olsem, ‘Yu autim giaman tok bilong yu yet. Em i no tok bilong Bikpela. Olsem na yu mas i dai.’ Taim dispela man i autim giaman tok profet olsem, orait papamama bilong em yet bai i sutim em long naip na em bai i dai. 4Long dispela taim bai i no gat wanpela profet i amamas long ol driman bilong em yet o putim klos bilong profet o mekim pasin olsem profet, bilong giamanim ol manmeri. Nogat. 5Bai em i tok olsem, ‘Mi no profet. Mi man bilong wokim gaden tasol. Mi stap wokboi nating bilong wanpela man.’ 6Sapos wanpela man i askim em olsem, ‘Yu mekim wanem na yu kisim dispela mak bilong naip long bros bilong yu?’, orait em bai i giaman na i tok, ‘Mi kisim long haus bilong wanpela pren bilong mi.’ ” 7Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Bainat, yu kirap, na pait long dispela wasman i save wok long mi. Kilim em i dai, na bai ol sipsip i ranawe nabaut. Olsem tasol bai mi pait long ol manmeri bilong mi. 8Na bai mi tilim olgeta manmeri bilong dispela kantri long tripela hap na bai mi kilim tupela hap i dai. 9Na bai mi traim dispela hap i stap yet na mekim ol i kamap klin, olsem ol i putim silva na gol long paia bilong rausim pipia. Na bai ol i prea long mi na bai mi harim prea bilong ol. Na bai mi tokim ol olsem, ‘Yupela i manmeri bilong mi,’ na bai ol i tok, ‘Yu God, Bikpela bilong mipela.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\