SEKARAIA 5:3

3Na em i tokim mi olsem, “God i tok olsem olgeta manmeri i stap long Juda bai i kisim bagarap. Na dispela tok bilong en i stap insait long dispela buk. Long narapela hap bilong dispela buk rait i tok long God bai i rausim olgeta stilman long dispela kantri. Na long narapela hap rait i tok olsem em bai i rausim ol man i save giaman taim ol i mekim tok tru antap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More