SEKARAIA 5:4

4Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem em i kisim dispela tok bilong ol man nogut i mas bagarap, na em bai i salim tok i go insait long haus bilong olgeta man i save stil na giaman. Na dispela tok bai i stap insait long ol haus bilong ol na bagarapim olgeta dispela man.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More