SEKARAIA 6

1Bihain gen mi lukluk na mi lukim 4-pela karis bilong pait i kamap namel long tupela maunten bras na i ran i kam. 2Ol retpela hos i pulim namba wan karis, na ol blakpela hos i pulim namba 2 karis. 3Na ol waitpela hos i pulim namba 3 karis, na ol hos i gat makmak i pulim namba 4 karis. 4Na mi askim ensel olsem, “Bikman, wanem samting i as bilong ol dispela karis?” 5Na ensel i tok, “Dispela 4-pela karis i makim 4-pela kain win. Nau tasol ol i lusim Bikpela bilong olgeta hap bilong graun na ol i kam.” 6Dispela karis ol blakpela hos i pulim, em i go long kantri i stap long hap not. Na karis ol waitpela hos i pulim, em i go long hap san i go daun. Na karis ol hos i gat makmak i pulim, em i go long hap saut. 7Taim ol hos i gat makmak i kamap, ol i laik i go hariap na lukluk gut long ol kantri. Na ensel i tok, “I orait. Yupela i ken i go.” Orait ol i ran i go. 8Na ensel i singaut long mi olsem, “Ol hos i go long hap not, ol i mekim kol bel bilong Bikpela.” 9Bikpela i givim wanpela tok long mi olsem, 10“Ol 4-pela man, Heldai na Tobiya na Jedaia na Josaia pikinini bilong Sefanaia, i lusim Babilon na i kam bek pinis long Jerusalem. Nau tasol yu mas kisim ol presen ol i bringim i kam na yu go long haus bilong Josaia. 11Orait yu mas kisim ol dispela silva na gol ol i bin givim yu na wokim wanpela hat king. Na yu mas karim dispela hat i go putim long het bilong hetpris Josua, pikinini bilong Jehosadak. 12Na yu mas tokim em olsem, ‘Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok, dispela man nem bilong en Kru Bilong Diwai, em bai i kamap gutpela tru long ples em i stap long en, na bai em i wokim gen haus bilong mi. 13Em bai i wokim haus bilong mi na bai em i gat biknem olsem king, na bai em i bosim ol manmeri bilong en. Na wanpela pris bai i sindaun wantaim em long sia king bilong en. Na tupela bai i stap bel isi na wok gut wantaim.’ ” 14Na dispela hat king bai i stap long haus bilong Bikpela. Na ol manmeri bai i lukim dispela hat na bai ol i tingim Heldai na Tobiya na Jedaia na bai ol i tingim gutpela pasin bilong Josaia, pikinini bilong Sefanaia. 15Ol man i stap longwe bai i kam na helpim ol long wokim gen haus bilong Bikpela. Na taim ol i wokim pinis, bai yupela i save olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong em i bin salim mi na mi kam long yupela. Sapos yupela i bihainim stret olgeta tok bilong God, Bikpela bilong yupela, bai dispela olgeta samting i ken kamap tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\