JƐNISIS 1

1Saha naa Koosa fun naami buudaha awa tɛɛnɛ ali piili ti ni, 2kindɔŋ waa fun to tɛɛnɛ ni. Birsa funɛ tɔ niiti maga, amaa Koosa yiko ti funɛ nyɛn niiti taa mag ni. 3Doonee Koosa fun ŋɔ, "Nyɛ chaani li wa aa chaani." Saha tirɛ chaani fun li wa aa chaani. 4Koosa fun nyini di chaani ti weru, o fun waligi chaani ti ali birsa ni, 5a fun du chaani ti sɔn nha, aa ka du birsa sɔn dusum. Doonee chɔɔsa awa zaazɔɔn fun nyɛn wuzu bɛgim tuha ni. 6Koosa fun bu ŋɔ, "Nyɛ niiti taa pɛŋi a waligi a titi ali dɔŋ ni." 7Chen fun ya, niiti taa sir fun waligi a titi, buudaha kina waligi aa ka tɛɛnɛ kina. 8Doonani funɛ bol wa tɛɛnɛ ni chen, Koosa fun du o sɔn buudaha. Chɔɔsa awa zaazɔɔn fun vɛɛn nyɛn wuzu bulɛ tiina. 9Koosa fun bu ŋɔ, "Nyɛ nii ti anawara nyɛn buudaha mun ni chen lagmi dɔŋ ni kaa ka tɛɛnɛ." 10O fun du nii ti bar nyɛni ti sɔn mɔɔga. Koosa funɛ nyini di chen weru. 11O fun bu ŋɔ, "Nyɛ ki duha magkpaa nyɛn tɛɛnɛ ni, anawara laa nɔn be awa nɔɔna." Chen fun ya. 12Doonee ki duha awa bugil kurgɛ maga fun nyɛn tɛɛnɛ ni aa nɔn nɔna aa pɛliki, kaa laa du be. Chen fun wer Koosa ni. 13Wuzu butor tiin ti, chɔɔsa awa zaazɔɔn fun vɛɛn nyɛn. 14A gantɛl ni, Koosa fun bu ŋɔ, "Nyɛ chaani nyɛn buudaha ni a waligi nha ali dusum ni, a vɛɛn ki biksi bunsa awa wuzuuna. 15Nan chaani nɔɔ kaa kpa chaani a li buudaha aa wa tɛɛnɛ." Chen fun ya. 16Chendaha Koosa funɛ naami chaani zene alɛwa, a waa ya nha awa pɛna. Nha laa chaani chɔɔsi pusa ka pɛna kaa chaani dusum. 17Koosa funɛ kpa chaanisi ta a ta buudaha nɛɛ a chaani aa wa tɛɛnɛ dusum awa nha maga. 18O funɛ kpa aa tau di aa chaani nha awa dusum, a waligi nha ali dusum ni. O fun na di chen weru. 19Chɔɔsa awa zaazɔɔn fun nyɛn wuzu bunaasi wuzu ti. 20Doonee Koosa fun bu ŋɔ, "Nyɛ ki nyine maga su nii ta, ka ki zaalɛ ka nyɛn buudaha ni." 21O funɛ naami nii tuha ki nyine zene awa ki wisa anawara nyɛn un ni awa ki zaalɛ maga. A fun nyini di chen weru. 22Saha tirɛ, o fun ya alibarka a du a ni kaa ŋɔ, di aa wɔsi nii tuha ni ka zimebisa kaa wasi tɛɛnɛ ni. 23Chɔɔsa awa zaazɔɔn fun vɛɛn nyɛn wuzu bunyuun wuzu ti tiina. 24Koosa fun bu ŋɔ, "Nyɛ sel kurgɛ su tɛɛnɛ nɔ maga, dama sela awa kɔha sela a magawa a tiha, ki zene awa ki wisa." Chen sir fun ya. 25O funɛ naami a magkpaa, o funɛ nyini di chen weru. 26Doonee Koosa fun ŋɔ, "Lalaknɔ, ya zi naami nibinsa ba chi ya titi. Ba zi dɔ tɛɛnɛ nɔ kina magkpaa kpoku. Chen kina ta nɛɛnɛ: Nyinsa, zimebisa, nuhɛ, sela awa kɔha tuha kina maga." 27Doonee Koosa fun naami nibine a chi o titi. O dunnɛ o fun kpa naami nibaal. O dunnɛ o fun vɛɛn kpa naami nihaan. 28O fun a sumi wusisum weri a du ba ni, ka ŋɔ ba di baa wasi a su tɛɛnɛ nɔ maga, aa ki di tɛɛnɛ nɔ ni, kaa dɔ ki zaalɛ awa nii tuha kina awa sela magkpaa kpok. 29Koosa fun bu ŋɔ, "Lalaknɔ, mu kpa ki duha naa laa nɔn nɔna awa bugil naa laa nɔn nɔna magau a du i nin niu. A waa ya i diwe, 30amaa sela awa zimebisa, mu kpa kɔsa awa kpachakwa a nyɛ a, a ya a diwe." Chen fun tum. 31Koosa fun nyini kinawara o naami chen magkpaa di a weru, ka chɔɔsa awa zaazɔɔn fun nyɛn wuzu bunɔra wuzu ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\