1 CORINTIOS 1

1Kitʼin kPablo, ni Dios kilaksaklhi para kimalaqachal ni Jesucristo laqputeʼeniʼ ixchivinti. Vachu iktʼavil ni Sóstenes yu kilaqajkʼan. 2Klatsʼoqniyau uxiknankʼan yu ixlapanakni Dios untʼatʼik yu vilanantʼik laka putaulan Corinto. Ni Cristo Jesús tamaxtunin mintalaqalhinkʼan. Dios tajuntaʼin para ixlapanakni kʼaʼuntʼik kun tachun yu ay tamakay ixtaqaʼuti kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo mas va toʼoxtaycha kaval. Yucha ixJalhachimoʼonukʼan ni yuʼuncha y vachu kiJalhachimoʼonukʼan. 3Katamapaynin y oxamaktamin katamakan kimPay Dioskʼan ali kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 4Va ikxtaqniʼalhiy lhimalaqpuchuncha ni Dios por uxiknankʼan. Ni Dios tamapaynitan tejkan lhakʼapʼupʼintʼik ni Jesucristo. 5Taʼaqtayjuyan ni ox kʼachʼivintʼik kun lhuu jatapastakʼati, va talalhavanin la metsukuntikʼan. 6Xlhiyucha tasuy la metsukuntikʼan ni chivinti yu klalhixaqalau ni Cristo va laqsaval. 7Ex chuncha jantu tuʼuchun tatsʼanqaniyan yu xtaʼa Dios para kʼapʼutʼapʼatsʼanitʼik. Chuncha pʼakxanʼiyatʼik tejkan katasuchoqoyaʼ kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 8Yucha katamapʼasniyan para jantu tuʼuchun laqtaqal kamukʼanikʼantʼik ni anchanu julchan tejkan kaminchoqoyaʼ. 9Lay kʼalhakʼapʼupʼi ni Dios. Yucha tajuntaʼin para chʼantaun katʼatʼiʼukxuntʼayatʼik Sasʼatʼa, yucha ni Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan. 10Klatapayniniyau, ketʼalaqaunin, la ixtaqaʼuti kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo, va chʼantaun kʼaʼuntʼik, va jantu katʼalaktʼilhitʼik. Va taun jatapastakʼati kʼamakʼachʼoʼotʼik, va aqstanchunin kakʼatsʼantʼik. 11Kintamakʼatsanin ixlapanakni ni Cloé ni va tʼapʼutʼilhiyatʼik. 12Alin siya uxiknan lati yu tanajun va chʼantaun tajunita kun kitʼin yu kPablo. Alati tanajun chʼantaun tajunita kun Apolos. Alati tanajun va chʼantaun kun Cefas. Alati tanajun va chʼantaun kun Cristo. 13¿Chavay klalhisakmiyau incha ni Cristo va laktʼilhil? Kitʼin Pablo jantu kakmakxtukmukʼakal laka kurus por uxiknan. Vachu jantu kaʼaqchʼajʼautʼik la kintaqaʼuti ni kitʼin. 14Ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios ni jantu xataʼayuʼ uxiknankʼan kaklamaqchajʼavau, vamun ni Crispo ali Gayo. 15Chuncha jantu matichun lay najun va aqchajʼaul la kintaqaʼuti. 16Vachu klaqmaqchajʼaval ixlapanakni ni Estéfanas. Pero klhilay ni jantu matichun alati lapanakni kakmaqchajʼaval. 17Ni Cristo jantu kimalaqachal para kakmil jamaqchajʼavan, va kimalaqachal para kakmil laqputeʼeniʼ yu ox chivinti. Jantu klaqputeʼey kun kʼus chivinti yu minachal xajatapastakʼati lapanakni. Chuncha jantu katsʼanqal ixtapʼasta ni chivinti yu masuy yu tapasal Cristo laka kurus. 18Ni lapanakni yu tatsʼanqatʼajun, yuʼuncha talhilay va lhitontoj ni chivinti yu lhichivinkan Cristo yu tacha tapasal laka kurus. Pero kijnankʼan yu tʼaunau laqtaxtunin, lhilayau va ixtapʼasta ni Dios. 19La ixchivinti Dios najun: Kaklaktʼilhiʼoyaʼ ixjatapastakʼatkʼan yu lhuu jatapastakʼati talhitʼajun. Jantucha tuʼuchun xtapal kakmakayaʼ ixtalanitkʼan yu talaniʼojota. 20¿Ex taʼayucha apalay lhuu jatapastakʼati lhitʼajun? ¿Taʼayucha apalay lhuu jatalaniti lhitʼajun? ¿Taʼayucha ox lhichiviniy xajatapastakʼati ni lakamunukpaʼ? Dios masuy ni xajatapastakʼati lakamunukpaʼ va lhitontoj. 21Ni Dios va lhuu ixjatapastakʼati. Xlhiyucha jamakal xalapanakni lakamunukpaʼ ni jantu lay katamispal ni yucha por ixjatapastakʼatkʼan. Mas va tacha lhitontoj tasuy, ixnajun va kun ixlaqputeʼeka ixchivinti katapulaqtaxtul yu talhakapuʼan. 22Yu israelitas taskʼin para katalaqtsʼil yu masuy ixtapʼasta Dios. Yu griegos talaqtsʼinputun yu lhuu jatapastakʼati. 23Pero kijnankʼan klaqputeʼeyau ni makxtukmukʼakal ni Cristo laka kurus. Yucha jantu taqasmakputun ni israelitas, va jantu ox talaqtsʼin yu tacha nil. Yu alati lapanakni jantu taqasmakputun, talhilay va lhitontoj. 24Pero kijnankʼan yu Dios kintalaksakni, mas va israelitas o mas va griegos, lhakapuʼanau yu tapasal Cristo yucha masuy ixtapʼasta ali ixjatapastakʼati ni Dios. 25Yu makal Dios, mas tasuy va tacha lhitontoj, yucha va makal kun apalay lhuu jatapastakʼati jantu tacha ixjatapastakʼatkʼan lapanakni. Mas tasuy va tacha jantu kalhitsukul tapʼasta, va makal kun apalay lhuu tapʼasta, jantu tacha ixtapʼastakʼan lapanakni. 26Ketʼalaqaunin, kʼamakʼatʼik kuenta ni va Dios talaksakni mas jantu qaynlhuu ni uxiknan kʼalhitsʼukʼutʼik ay jatapastakʼati ni aniy lakamunukpaʼ. Jantu qaynlhuu uxiknan laqlaqapʼays lapanakni kʼaʼuntʼik. Jantu qaynlhuu kʼapʼutsʼukʼutʼik tacha lajʼay lapanakni. 27Yu tacha laktontos aniy lakamunukpaʼ yuʼuncha jalaksaklhi Dios para kalakmamaxanikal ni lapanakni yu lhuu jatapastakʼati talhitʼajun. Yu jantu laqpʼays lapanakni kataval yuʼuncha jalaksaklhi Dios para kalakmamaxanikal ni lapanakni yu laqpʼaysnin. 28Dios jalaksaklhi yu jantu laktoʼoyakan aniy lakamunukpaʼ ali yu jantu jalaqtsʼinputunkan. Va jalaksaklhi lapanakni yu jantu tuʼuchun kataval para kaxajchal ni jantucha tuʼuchun xtapal kataval yu lajʼay lapanakni. 29Ex chuncha jantu matichun lapanaki ay kamakakal la ixlakaʼukxpu ni Dios. 30Yucha tamakan chʼantaun kun Jesucristo. La ixjatsukunti ni Cristo Jesús kintaxtaqnitan jatapastakʼati. Por yu makal ni Cristo, ox kintalaqtsʼinan ni Dios, va ixlapanakni Dios juntau, y va kintamalaqtaxtutan. 31Xlhiyucha va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios taʼan najun: “Taʼayuʼ ay kʼatsanputun, va ay kakʼatsal por yu makal ni Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\