1 CORINTIOS 10

1Ketʼalaqaunin, iknajun jantu kakʼauktʼik yu maqaniyaʼ kepayankʼan. Yuʼuncha ixtaltananta ixqaltaʼapuʼ laka taputsʼi y tachun tatakuklhi ni lakamar. 2Ex chuncha va tacha kataʼaqchajʼaul laka taputsʼi y lakamar para chʼantaun kataval kun Moisés. 3Tachun yuʼuncha ixtaʼuy vayti yu ixminachal kun ixtapʼasta Dios. 4Vachu tachun ixtaʼotʼa yu ixminachal kun ixtapʼasta Dios. Taʼoqtijlal xaxkan laktalpa kun ixtapʼasta Dios y chuncha taputapasal. Ni anchanu chiyux yucha va Cristo yu laktʼaʼal. 5Pero ni Dios jantu kalhipaʼinil yu tamakal qaynlhuu ni yuʼuncha. Xlhiyucha tanil y tus tʼikl taputaukʼatamal ixlakatunajkʼan ni lakakʼavinan. 6Tachun yu aniy tapasal va para kamakau kuenta y jantu kamakaputuu yu jantu lajʼoxi tacha yuʼuncha ayaj tamakaputul yu jantu lajʼoxi. 7Xlhiyucha jantu maqskʼiniy katʼoʼoyatʼik ni antivas tacha talal ni yuʼuncha. Tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu najun: “Ni lapanakni tataulal vaynin y taʼoqnul. Ex taʼostaulchoqol y talachʼapachal y aqtayl talatʼaqamanan.” 8Jantu maqskʼiniy katʼatamau matichun yu jantu kinavinkʼan, tacha talal lati ni yuʼuncha. Va por yucha tanil pʼuxauntʼutu mil lapanakni taun julchan. 9Vachu jantu kalaqtsʼintanuu ni Jalhachimoʼonuʼ tacha talal lati ni yuʼuncha. Tatanuchal lhuu tsapulin y jalaktsakʼamakal. 10Vachu jantu maqskʼiniy kakʼiltʼaytʼik ni Dios tacha lati ni yuʼuncha talal. Xlhiyucha ixmayul Dios yu jamaqniniʼ va jalaqmaqnil. 11Tachun yu aniy talhitapasal kepayankʼan para kapulaniu. Va tsʼoqkanta para kapujalakpastaknau ni kijnan yu vilanau aniy la xapumiʼonucha lakamunukpaʼ. 12Yu ox tanun kun Dios maqskʼiniy kalhistakkal para jantu kalhitaxtuchoqol. 13Jantukaʼ laqtsʼintʼanukʼanatʼik yu ayaj lhitaʼay. Vachu va chuncha tacha yu tatapasay alati lapanakni. Mas va kalaqtsʼintʼanukʼantʼik yu lhitaʼay, lay katʼayanitʼik. Ni Dios jantu xtaʼa lakatin para apalay pʼays kʼalaqtsʼintʼanukʼantʼik. Ni Dios lay lhakapuʼanikan ni kataʼaqtayjuyan para lay kʼalajʼosmajʼantʼik ni talaqalhin. 14Xlhiyucha, klajunau uxiknan yu klaʼachaniyau, ni kalajʼosmajʼantʼik ixtoʼoyaka ni antivas. 15Klaxaqalayau tacha lapanakni yu talhitʼajun jatapastakʼati. Kʼamakʼatʼik kuenta kinchivinti ni va laqsaval. 16Chʼantaun otʼau laka vaso yu kintamapastakniyan ixjamapayninti Jesucristo, ex xtaqniyau lhimalaqpuchuncha ni Dios. Chuncha chʼantaun tanuyau kun ixjakʼalna ni Cristo. Vachu tejkan laqcheʼeyau ni anchanu pan, va chʼantaun tanuyau kun ixlakatunaj ni Cristo. 17Por aqxtaun pan uyau, va tacha taun lakatunaj juntau mas kilaqalhuukʼan, va latʼaʼuyau aqxtaun pan kintachunkʼan. 18Kʼamakʼatʼik kuenta ni israelitas ixtaʼuy yu xajamoqslanti laka altar. Chuncha ixtatanuy kun Dios yu ixmoqslanikan. 19Chavaycha yu xajamoqslanti antivas, ¿lhilayatʼik va iknajun incha xtapal kaval ni antivas? ¿U lhilayatʼik incha xtapal kaval yu moqslakanta? Jantu xtapal kaval. 20Pero klajunau ni lapanakni yu jantu talhakapuʼan tejkan tamakay xajamoqslanti antivas, va aqmoqxnun yu tamoqslaniy, jantu tamoqslaniy Dios. Kitʼin iknajun jantu kʼatʼanutʼik kun aqmoqxnun. 21Jantu lay pʼuʼoqnunatʼik xavaso yu pupastakyau ni Jalhachimoʼonu Jesucristo, incha vachu pʼuʼoqnunatʼik yu xavaso aqmoqxnuʼ. Vachuʼ jantu lay kavayntʼik laka mesa taʼan toʼoyakan ni Jalhachimoʼonuʼ, incha vaynatʼik laka mesa taʼan toʼoyakan aqmoqxnun. 22¿Kamakau para kintalhixiyaxnin ni Jalhachimoʼonuʼ? ¿Apalay pʼays juntau xajantu ni yucha? 23Tanajun lay kʼamakʼatʼi va yu kʼamakʼapʼutʼucha. Pero kitʼin iknajun jantu tachun xtapal kaval. Tanajun lay kʼamakʼatʼi va yu kamakʼapʼutʼucha pero jantu tachun kintaʼaqtayjuyan. 24Jantu maqskʼiniy kʼapʼastʼaktʼi yu ox vamun para uxintʼi, vachu kʼapʼastʼaktʼi yu kalaqʼaqtayjuyaʼ yu alati lapanakni. 25Tachun vakax yu stʼakan laklhitamau lay kʼaʼutʼik. Jantu maqskʼiniy kʼalhasakminintʼik incha ixmoqslanikantacha antivas, chuncha jantu maqskʼiniy kapastakʼun. 26Tachun yu alin taʼakchun lakamunukpaʼ va si ixnavin ni Jalhachimoʼonu Dios. 27Incha matichun yu jantu lhakapuʼan kajuntaʼin vayti y uxintʼi uxapʼin, kaʼutʼi tachun yu kaxtaqnincha. Jantu kalhasakmin tuʼuchun mas kalhilatʼik jantu ox kʼaʼutʼi. 28Pero incha matichun kajunin: “Ni aniy vakax va ixmoqslanikanta antivas”, ex apalay ox jantu kaʼutʼi. Va pastakniyan ni anchanu lapanaki, va lhilay jantu ox kʼaʼutʼi. 29Klhichiviniy yu aqayntaun lapanaki yu lhilay jantu ox, mas uxintʼi kʼatsʼay ni jantu laqtaqal kaval. Jantu maqskʼiniy kilaktanchanil aqayntaun por yu lhilay ni jantu ox. 30Incha ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios por yu kʼuy ex jantu paxtoqniy kintatsukul lhikiltaynan. 31Xlhiyucha mas va kʼavayntʼik u kʼaʼoqtʼik tuʼuchun, mas va tichichuncha yu kʼamakʼatʼik, kʼamakʼaʼotʼik para ox katoʼoyakal ni Dios. 32Jantu kʼamakʼatʼik tuʼuchun yu kalakmalukujlal alati lapanakni, mas va israelitas, mas yu jantu israelitas kataval, mas va ixlapanakni Jesucristo. 33Ni kitʼin iktiʼukxuntayay makanaʼ yu katalhipaʼinil ni lapanakni. Jantu vamun yu ox la ketsukunti ikpastakʼa. Va ikpastakʼa yu kalaqʼaqtayjul yu alati, ex chuncha lay katalaqtaxtul por kinchivinti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\