1 CORINTIOS 12

1Ketʼalaqaunin, va knajun kakʼatsʼatʼik yu kintamaqxtaqniyan ni Espíritu Santo. 2Pʼunaj ni uxiknankʼan jantukaʼ ixlhakʼapʼupʼinatʼik ni Cristo. Ex vamuncha ixmakʼanukʼanatʼik katʼixkʼaulhipʼintʼik ni antivas yu jantu lay tachiviniy. 3Chavaycha iknajun kakʼatsʼatʼik incha matichun lapanaki laqxtoqnu chivinti juniy ni Cristo, yucha jantu chiviniy kun Espíritu Santo. Matichun yu najun ni Jesús va yu ay Jalhachimoʼonu ex yucha chiviniy kun ni Espíritu Santo. 4Alin pulhuu yu kintamaqxtaqniyan ni Espíritu Santo pero ni Espíritu Santo va putaun. 5Alin pulhuu lhitapatsa yu lay kamakaniyau ni Jalhachimoʼonu Jesucristo pero kiJalhachimoʼonukʼan va qayntaun. 6Alin pulhuu yu makayau, pero va taun ni Dios yu kintaxtaqniyan tapʼasta para kintachunkʼan kamakau yu kintapaxtoqniyan. 7Ni Dios va maqxtaqniy qayntamin yu lay katapumasul ixlhitapatsa ni Espíritu Santo. Va maqxtaqnikan para lay kalaqʼaqtayjukal alati lapanakni yu talhakapuʼan. 8Lati por ni Espíritu Santo jalaqxtaqnikan chivinti para lay katachivinil kun lhuu jatapastakʼati. Alati jalaqxtaqnikan chivinti kun lhuu jatalaniti vachu por ni Espíritu Santo. 9Lati jalaqxtaqnikan ay lhakapuʼati vachu por ni Espíritu Santo. Alati jalaqxtaqnikan tapʼasta para lay palay katamakal taqanʼanin vachu por ni Espíritu Santo. 10Lati jalaqxtaqnikan tapʼasta para lay katamakal yu lajʼay axtoqnuʼ. Alati jalaqxtaqnikan tapʼasta para lay katalaqputeʼel ixchivinti Dios. Alati jalaqxtaqnikan tapʼasta para lay katamispal tichichuncha lhitsukunuʼ talhitsukuy ni lapanakni incha ox o jantu ox. Lati jalaqxtaqnikan para lay katachivinil laka pulhuu lhichivin yu jantu tamispay. Alati jalaqxtaqnikan lhitapatsa yu lay katalhichivinchoqol yu naunputun yu alati lhichivin. 11Pero tachun yu aniy va taun ni Espíritu yu xtaʼa. Yucha jalaqxtaqniy por qayntamin vachu va tacha najun ni yucha. 12Qayntaun lapanaki lakalhuu laqxtoʼa ixlakatunaj. Mas pulhuu lhitʼajun pero yu lakatunaj va taun. Ex vachu va chun junita ixlakatunaj ni Cristo yu kijnan juntau. 13Ex vachu chun ni kijnankʼan lhiʼaqchajʼajuu ni Espíritu Santo para va taun lakatunaj kajuu, mas kajuu israelitas u mas jantu, mas kajuu oqxtamatin u mas jantu. Pero va taun ni Espíritu yu kintalaqtanun kijnan. 14Vachu va chun ni lakatunaj jantu va taun kaval yu talaqxtoʼa. Va laqalhuu laqxtoqnun. 15Xlhiyucha mas kanaul yu chʼajaʼ: “Kitʼin jantu makaʼ kakval. Ka jantu ixnavin kakval ni lakatunaj.” Pero mas chuncha kanaul, va ixnavin ni lakatunaj. 16Ex vachu va chun incha yu aqaxqol va kanaul: “Kitʼin jantu laqchul kakval, ex jantu ixnavin ni lakatunaj kakval.” Pero mas chuncha kanaul, va ixnavin ni lakatunaj. 17Incha tachun si laqchul ixval, ¿ex tas ixpaqasmaknaucha? Incha tachun si paqasmakni ixval, ¿ex tas ancha ixlhitsukuu kimpaʼutiyankʼan? 18Pero yu Dios laqmalaqxtoqlhi lakatamin laka lakatunaj chuncha tacha makaputul ni yucha. 19Incha tachun lakatunaj yu talaqxtoʼa va putaun ixval, ¿ex tas ancha ixʼalil ni lakatunaj? 20Pero alin pulhuu yu talaqxtoʼa y yu lakatunaj va laqataun. 21Yu laqchul jantu lay juniy ni makaʼ: “Uxintʼi jantu ikmaqskʼiniyan.” Vachu yu aqtsul jantu lay juniy ni chʼajaʼ: “Uxintʼi jantu ikmaqskʼiniyan.” 22Incha jantu, lati yu jantu lhiʼaykan, yuʼuncha yu apalay jamaqskʼinikan. 23La kilakatunajkʼan taʼan alin yu jantu ox lhilayau, va ox lhilaqapaqakanau kun laqchʼiti. Taʼan lhitʼaunau yu jantu aqtaun masuyau, ox paqayau y ox lhistakʼau. 24Pero yu tasuy va apalay kʼus y jantu maqskʼiniy kapaqakal. Chuncha ni Dios makal ni lakatunaj para kamaqskʼinil tachun, mas yu jantu toʼoyakan. 25Chuncha jantu lay katalaqlvaqlhi ni lakatunaj. Tsʼanqay katalalhistaklhi siya putamin ni lakatunaj. 26Tejkan jamaqanlqajnan putaun yu ixnavin ni lakatunaj, ex tachun yu alati yu takilnunun vachu tamaqanlqajnan. Tejkan putaun yu ixnavin ni lakatunaj va toʼoyakan ex tachun yu alati talhiʼachantajuy. 27Uxiknankʼan ixlakatunaj ni Cristo untʼatʼik y si putamin ixnavin untʼatʼik. 28Ni Dios lakʼulal lati lapanakni para kataval ixtamalaqachan Cristo, astan lakʼulal lati yu talaqputeʼey ixchivinti, ex astan lakʼulal lati yu tamalaninin. Vachu lhinaul kaʼalil yu tamasuy lajʼay axtoqnu y yu palay tamakay taqanʼanin y yu taʼaqtayjuy alati lapanakni y vachu yu talhachimoʼonun laka lhitapatsa y yu tachiviniy alati lhichivin yu jantu tamispay. 29Pero jantu tachun ixlapanakni ixtamalaqachan Cristo kataval. Jantu tachun talaqputeʼey ixchivinti Dios. Jantu tachun jamalaninin. Jantu tachun lay tamakay lajʼay axtoqnu. 30Jantu tachun lay palay tamakay yu taqanʼanin. Jantu tachun lay tachiviniy alati lhichivin yu jantu tamispay. Jantu tachun lay tachivinchoqoy yu naunputun ni anchanu lhichivin. 31Kalhilaqsoʼotʼik laqaʼinin yu apalay ixlaqmiti para kʼamakʼatʼik ixlhitapatsa Dios. Pero kitʼin klamasuniyau taun lakatin yu apalay ox.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\