1 CORINTIOS 4

1Maqskʼiniy kilamispau tacha ixʼoqxtamatin Cristo. Va kintapaxtoqniyan ixlaqputeʼeka ni ox chivinti yu Dios ixmaqsaqmaʼata. 2Chuncha ni lapanaki yu paxtoqniy taun lhitapatsa maqskʼiniy lay kalhiʼaynkal ni ox kamakayaʼ. 3Ni kitʼin jantu tuʼuchun kimpastakʼuy mas kilapuxkaulaqtsʼinau u mas va taʼayucha yu valiʼiy lapanaki kaval yu kimpuxkaulaqtsʼin. Mas kitʼin jantu ikpuxkaulaqtsʼinkan keʼeman. 4Kitʼin ijkʼatsan ni jantu tuʼuchun laqtaqal kaklhitsukul kun uxiknan. Pero mas ox ijkʼatsan, yucha jantu tuʼuchun naunputun. Vamun ni Dios paxtoqniy kimpuxkaulaqtsʼil. 5Chavaycha jantukaʼ paxtoqniy matichun lapanaki kamukʼanil laqtaqal aqayntaun. Kapʼakxanapitik tus tejkan kaminchoqol ni Jalhachimoʼonu Jesucristo. Yucha kamasuyaʼ tachun yu maqsaqmakakanta. Ex kamispakanaʼ ixjatapastakʼatkʼan ni lapanakni. Vachu ni Dios ox kalaklhichivinanaʼ ni lapanakni tacha tapaxtoqniy. 6Ex chuncha, ketʼalaqaunin, klhichiviniy ni Apolos y vachu klhichivinkan keʼeman para kalanitʼik ni jantu maqskʼiniy kʼalapʼasatʼik yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios. Ex jantu ay kakʼatsʼantʼik por yu kamakal qayntaun y jantu kʼalaktʼanchʼanitʼik yu aqayntaun. 7¿Taʼayucha talaqtsʼinan tacha apalay ay kʼaʼuntʼik xajantu yu alati? Tachun yu lhitʼaunatʼik va Dios taxtaqnitan. Incha chuncha laʼaʼitʼik ex jantu paxtoqniy lajʼay kʼamakʼakʼantʼik meʼemankʼan. 8Kʼatsʼanatʼik tacha jantu tuʼuchun katatsʼanqanin, tacha maʼalinin. Kʼatsʼanatʼik tacha lajʼay lhachimoʼonun kʼaʼuntʼik. Kitʼin iknajun va chuncha kʼaʼuntʼik, ex va chʼantaun kaklatʼalhachimoʼonuu. 9Ni kijnan yu kintamalaqachan ni Jesucristo, kitʼin klhilay ni Dios kintamakan yu apalay lakstʼuniy. Va tacha kakxtaqnikau jamaqanlqajnati tus kakniu. Chuncha tachun ixmayulnin ni Dios kun tachun ni lapanakni kintalaqtsʼinan tacha ayaj tumpaj kimputsukukʼan. 10Kijnankʼan va tacha tontos kintalaqtsʼinan por klhichiviniyau Cristo. Mas uxiknan talaqtsʼinan tacha ayaj kalakpʼastʼaknantʼik por lhakʼapʼupʼintʼik Cristo. Kijnankʼan va tacha jantu kaklhitsukuu tapʼasta, uxiknankʼan talaqtsʼinan tacha laqpʼaysnin lapanakni. Kijnankʼan jantu klhiʼaynkanau pero uxiknankʼan laktʼoʼoyakʼanatʼik. 11Tacha chavaycha vananaj ikmaqanlqajnanau por kivaytkʼan. Vachu ikpukikxixau y jantu klhitsukuyau laqchʼiti. Ni lapanakni va taxtuj kintamakayan y vachu jantu tʼujuʼ kinchaqakʼan. 12Ayaj iktapatsayau la kintamakakʼan. Va iknaunau ox katatapasal ni lapanakni yu kintalaktuʼuyan. Tejkan kintamamaqanlqajnivayan va iktayaniyau. 13Jantu ox kintalhichivinanan pero ox klaktʼachivinanau. Kintalaqtsʼinan tacha xajamakxtal aniy lakamunukpaʼ y tacha yu xapʼoqxni ni lapanakni. Chuncha kintamakayan mas va chavaycha. 14Jantu klatsʼoqniyau yu aniy para kʼamaxanantʼik. Klaʼachaniyau tacha kesʼatʼan kʼaʼuntʼik, xlhiyucha va klaxtaqniputunau ox jatapastakʼati. 15Mas kʼalhitsʼukʼutʼik laqakau mil lapanakni yu katamalanin la metsukuntikʼan kun Cristo, jantu kʼalhitsʼukʼutʼik pumalhuu japayan. Kitʼin ikval tacha mimpaykʼan. Tejkan lhakʼapʼupʼinatʼik Cristo va por kitʼin yu klalaqputeʼeniu yu ox chivinti. 16Xlhiyucha klalhijunau ni chuncha kalatʼik tacha kitʼin. 17Xlhiyucha klamalaqachaniucha ni Timoteo yu kʼachaniy tacha kesʼatʼa por lhakapuʼal ni Jalhachimoʼonu Jesucristo. Yucha katamapastakniyan tacha kitʼin iktiʼukxuntayay kun Cristo. Chuncha tacha yu ikmasuy talakachux taʼan alin yu talhakapuʼan. 18Lati lajʼay kʼatsʼanatʼik, va lhilayatʼik jantucha aqtaun kaklalaqʼanau. 19Pero niman kaklalaqʼanau incha Dios najun. Ex va aqtaun kaklaqtsʼinaʼ ni lapanakni yu lajʼay takʼatsan, incha laqsaval alin ixtapʼastkʼan tacha tanajun. 20Ni Dios yucha lhachimoʼonun jantu vamun kun chivinti, va lhachimoʼonun kun tapʼasta. 21Tas naunatʼik, ¿klalaqʼantachaʼau para kaklamamaqanlqajnivau u kʼantachal laqa achati kun jamapayninti?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\