1 CORINTIOS 8

1Chavay klhichiviniy ni lhiʼuti yu moqslanikanta antivas. Laqsaval kintachunkʼan lhitʼaunau jatalaniti pero kun lhuu jatalaniti ay makakan. Pero kun lhuu japaxkanti ex ox aynau la ketsukuntikʼan. 2Incha matichun najun ni malaqasiʼojoy tuʼuchun, ex yucha jantukaʼ kʼatsay tacha paxtoqniy. 3Incha matichun achaniy ni Dios ex Dios mispay tacha ixlapanaki. 4Chavay klhichiviniy incha jantu tuʼuchun kaval kaʼutʼi yu moqslanikanta antivas. Kʼatsayau ni antivas va jantu tuʼuchun kataval. Vachu kʼatsayau ni Dios va taun. 5Ni lakamunukpaʼ ali ni laktʼiyan ayaj alin yu lakjunkan dioses ali lhachimoʼonun. 6Pero kijnan kʼatsayau va laqataun Dios alin yu kimPaykʼan. Va yucha makaʼol yu alin y vamun para yucha tsukuyau. Va pumataun alin Jalhachimoʼonuʼ, yucha ni Jesucristo. Va por yucha alinʼojoy tachun yu axtoqnuʼ y va yucha putʼaunau. 7Pero jantu tachun takʼatsay ni yu antivas jantu tuʼuchun kataval. Lati yu talhakapuʼan va ixtaʼukxʼantacha jamoqslanan y mas chavaycha jantukaʼ ox talhilay kaʼutʼi ni anchanu jamoqslanti. Talhilay va yucha ixnavin ni antivas. Ex chuncha jantukaʼ ox tamispay yu ox ali yu jantu ox, xlhiyucha la ixjatapastakʼatkʼan talhilay va mitsʼiti. 8Jantu incha va por vayti ox kintalaqtsʼinan ni Dios. Mas jantu kaʼuu, jantu va por yucha apalay ox kintalaqtsʼinan. Vachuʼ mas kaʼuu jantu tuʼuchun kintaʼaqtayjuyan. 9Yu milhakapuʼatkʼan taxtaqniyan lakatin para kaʼutʼik pero kʼalhistʼajkʼantʼik. Alin lapanakni yu vananaj tatsʼanqaniy katamalaqasil. Jantu kʼamakʼatʼik tuʼuchun yu lay katapumakal talaqalhin. 10Incha kapiti vayaʼ laqa chaqaʼ taʼan tatoʼoyay antivas, ka va lay kalaqtsʼinan milaqaj yu jantukaʼ ox lhakapuʼan. Ex yucha jantucha katalhananaʼ para kaʼul vachuʼ, mas la ixjalhanuti lhilay jantu ox kaval. 11Ex chuncha uxintʼi oxamaktaun tʼiʼuntʼayay por mispʼaycha kʼatsʼan. Pero xlhiyucha maʼatsʼanʼay mintʼalaqajun yu jantukaʼ ox lhakapuʼan. Pero va por yucha nil ni Cristo. 12Incha chuncha kaval ex jantu ox lakmakʼaniyatʼik metʼalaqauninkʼan. Va por uxiknan katamakal yu talhilay jantu ox la ixjatapastakʼatkʼan. Chuncha laqsaval jantu ox makʼaniyatʼik ni Cristo. 13Xlhiyucha incha va por kivayti katsukul tsʼanqan kilaqaj ex jantu aqtaun kajkʼuyaʼ ni vakax para jantu katsukul tsʼanqan kilaqaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\