1 CORINTIOS 9

1Kitʼin va qayntaun ixtamalaqachan Jesucristo. Klhitʼajun lakatin para kakmakal yu tamakay yu alati. Kitʼin klaqtsʼil ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Va klaqtapatsal kun uxiknan xlhiyucha lhakʼapʼupʼintʼik ni Jesucristo. 2Lati jantu kintalaqtsʼin tacha ixtamalaqachan Jesucristo pero uxiknan chuncha kilamispayau. Lhakʼapʼupʼintʼik por kilhitapatsa, chuncha tasuy ni laqsaval kimalaqachal ni Jalhachimoʼonuʼ. 3Yu kintamukʼaniyan laqtaqal va chuncha klaqlhiqaltajiy. 4Laqsaval kimpaxtoqniy kaklaqaʼil yu kajkʼul ali yu kajkʼoqlhi. 5Vachu lay kaktʼatsukul qayntaun xanati yu lhakapuʼan y kaklhaʼal taʼan kakpuʼal. Vachu va tacha tamakay alati ixtamalaqachan ni Jalhachimoʼonu Jesucristo. Vachu tacha tamakay ixtʼalaqaunin ni Jalhachimoʼonuʼ y vachu ni Cefas. 6Vachu kintapaxtoqniyan kitʼin kun Bernabé kaklaqaʼiu kilhilhajatkʼan para jantu maqskʼiniy kaktapatsau. 7¿Maticha tropa lay katapatsal y jantu kalaqaʼil ixlhilhajati? ¿Taʼayucha kachʼal tuʼuchun y jantu kalaqaʼil yu xaʼunikan? ¿Taʼayucha kalaklhistaklhi vakaxna y jantu kalaqaʼil lakatsʼuniy xaleche? 8Yu iknajun jantu ixjatapastakʼatkʼan ni valiʼiy lapanakni. Ixlhachimoʼon ni Dios vachu va chuncha najun. 9La ixlhachimoʼon yu tsʼoqlhi ni Moisés va najun: “Jantu kamakʼiltʼanutʼi ixvosal ni vakax tejkan tsukuy xqaxtunuʼ la ixchʼajaʼ ni trigo.” Pero ni Dios jantu vamun vakaxna jalakpastakʼa. 10Laqsaval kintapastakni ni kijnan tejkan chuncha naul. Chuncha tsʼoqkal por kijnan. Yu lqamalhaʼan laka tʼun pakxanʼiy yu kaʼalinaʼ. Vachu yu laqpʼaqxlhaʼan trigo pakxanʼiy yu kapaxtoqniyaʼ tejkan kaʼalinaʼ. 11Ex chuncha kijnankʼan ikchʼau ixchivinti Dios la melhanutkʼan. Incha klaxtaqniu yu ox jatsukunti, ¿ex lhilayatʼik jantu kintapaxtoqniyan tsʼuniy mimaqalitkʼan? 12Incha alati tapaxtoqniy ex apalay kintapaxtoqniyan ni kijnankʼan. Pero tejkan klatʼataulau jantu aqtaun laqatapʼasta kaknajuu kilaʼaqtayjuu. Chuncha xaktijuntayau mas kintatsʼanqaniyan tuʼuchun. Va para ox kalaʼaʼitʼik tejkan klaqputeʼeu ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. 13¿Jantu kʼatsʼayatʼik ni yu tatapatsay laka ay lakatajtan taʼuy yu alin ancha? Vachu yu tatapatsay laka altar yu yal lakatajtan taʼuy yu moqslanikan Dios. 14Vachu va chun ni Jalhachimoʼonu Jesucristo lhinaul ni yu talaqputeʼey ni ox chivinti va yucha kataputsukuyaʼ. 15Pero kitʼin jantu aqtaun klhinaul va chuncha kakputapasal. Yu chavaycha klatsʼoqniyau jantu va por kaklhajaputul. Apalay ox kaknil xajantu matichun kixtaqnil tuʼuchun, va jantucha ox kajkʼatsal por yu ikmakay. 16Pero para kitʼin jantu ay kʼatsan por klaqputeʼey yu ox chivinti. Kitʼin maqskʼiniy kaklaqputeʼel, va yucha klhijunkan. Ay, paynicha ni kitʼin incha jantu kaklaqputeʼel ni ox chivinti. 17Ex chuncha incha ikmakay kun chux la kelhanuti ex kaʼalinaʼ kilhilhajati. Mas jantu kakmakaputul va maqskʼiniy kakmakal laqatapʼasta. Va klhijunkan ni aniy lhitapatsa. 18¿Ex tis va suncha kilhilhajati? Kilhilhajati vamun ixlaqputeʼeka ixchivinti ni Cristo sin kakskʼil tuʼuchun. Chuncha jantu ikskʼin yu kilhilhajati yu kimpaxtoqniy kaklaqaʼil por klaqputeʼey ni ox chivinti. 19Mas jantu matichun ixʼoqxtamati kakval va ikmakakan tacha ixʼoqxtamatkʼan tachun ni lapanakni. Ex chuncha lay kaklhajaʼil alati lapanakni para katalhakapuʼal. 20Tejkan klaktʼataulay ni israelitas vachu ikmakakan tacha qayntaun israelita. Tejkan klaktʼataulay yu tamakay yu lhinajun ixlhachimoʼon Moisés vachu ikmakakan tacha yuʼuncha mas jantu maqskʼiniy kakmakal yu lhinaunkan. Pero va chuncha ikmakakan para lay kaklaklhajaʼil alati lapanakni para katalhakapuʼal. 21Tejkan klaktʼataulay yu jantu tamakay yu lhinajun ixlhachimoʼon Moisés vachu ikmakakan tacha yuʼuncha para lay kaklaklhajaʼil. Pero kitʼin kimpaxtoqniy ixlhachimoʼon Cristo. Xlhiyucha jantu ikmakajun yu lhinajun Dios. 22Tejkan klaktʼataulay yu jantukaʼ ox tamalaqasiy ixlhakapuʼatkʼan va ikmakakan tacha yuʼuncha. Vachu va chuncha klay tacha ixputsukukʼan para vachu lay kaklaklhajaʼil. Chuncha ikmakakan kun tachun ni lapanakni para ox kintalaqtsʼil, ex chuncha lay katalaqtaxtul por kinchivinti. 23Chuncha ikmakay para lay kaklaqputeʼel ni ox chivinti para lay kaklaqaʼil yu lajʼox yu ancha minachal. 24Kʼatsʼayatʼik ni tejkan alin qamanti takyauti tachun pʼays tatakyajuy pero va qayntaun yu lhajay. Ex vachu va chuncha pʼays katʼakyautʼik la ixlakatin Dios para kʼalhaʼatʼik. 25Yu taʼostayay para katatanunil qamanti tachun yuʼuncha tamakauntijlay yu jantu laqʼaqtayjuy. Chuncha tamakay para katalaqaʼil ixlhilhajatkʼan yu niman kamiʼoyaʼ. Pero kijnankʼan makauntijlayau yu jantu kintaʼaqtayjuyan para kaʼalil kilhilhajatkʼan yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 26Ni kitʼin jantu kakval tacha yu ltiyoq takyajuy y jantu kakval tacha yu qamanan y lakasamanan laka unin. 27Ni kitʼin va ikmamaqanlqajnivay kilakatunaj y klhijunkan pʼays kaktapatsanil ni Dios. Incha jantu chuncha kakmakal ex jantu tuʼuchun kaklhajal mas klaqputeʼey yu ox chivinti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\