1 JUAN 2

1Kesʼatʼan untʼatʼik, klatsʼoqniyau ni aniy chivinti para jantu kamaqtʼaʼalhinintʼik. Chavay incha matichun makay laqtaqal ex lhitʼaunau qayntaun yu kintaʼaqanixtuyan kun ixchivinti la ixlakaʼukxpuʼ kimPaykʼan Dios. Yucha va Jesucristo yu jantu kalhitsukul laqtaqal. 2Yucha maqxtaqkal tacha lapaxkan para kintamalaqmixinin kintalaqalhinkʼan y jantu vamun kintalaqalhinkʼan ni kijnan. Vachu laqmalaqmixiniy ixtalaqalhinkʼan ni lapanakni yu tatʼajun taʼakchun lakamunukpaʼ. 3Licha makayau tacha lhinajun ni Dios, ex kʼatsayaucha ni laqsaval mispayau. 4Licha matichun najun: “Kitʼin kmispay ni Dios”, pero jantu makay tacha lhinajun, ex ni anchanu lapanaki va jalaklkanan y jantu laqsaval kaval yu najun. 5Pero incha matichun makay tacha najun ixchivinti Dios, ex yucha laqsaval achaniy ni Dios. Chuncha pukʼatsayaucha ni chʼantaun juntau kun ni yucha. 6Taʼayu yu najun chʼantaun tajunita ni Dios maqskʼiniy katijuntayal tacha ixtijuyal ni Cristo. 7Ketʼalaqaunin, klatsʼoqniyau ni kʼalapʼaxkʼatʼik. Yu aniy chivinti yu lhinajun ni Dios yu klatsʼoqniyau jantu va sastʼikaʼ kaval, vanaj va yuʼ yu laʼaʼitʼik maqancha. Yu aniy maqaniyaʼ chivinti yu asmaktʼik jantu katapaxal. 8Pero yu aniy xachivinti japaxkanti yu klatsʼoqniyau va tacha sastʼi chivinti kaval. Yu japaxkanti tasuy la ixjatsukunti ni Cristo y vachu tasuy la metsukuntikʼan tejkan lapʼaxkʼayatʼik. Yu japutsʼisniʼ va tapasaʼantacha y yu laqsaval maklku chavaycha tus tʼoql mapulkuta. 9Incha matichun najun tijuyal la ixmaklku ni Dios pero vananaj xkajiy ixtʼalaqajun ex yucha vananaj tijuyal xajaputsʼisniʼ ni lakamunukpaʼ. 10Taʼayu yu paxkay ixtʼalaqajun yucha tijuyal la ixmaklku ni Dios. Jantu lay makanukan para kamakal laqtaqal. 11Taʼayu yu xkajiy ixtʼalaqajun yucha tʼajun la xajaputsʼisni ni lakamunukpaʼ, va ancha tijuyal. Jantu kʼatsʼay toʼoxtaycha kachaanaʼ, va ox laʼachʼix makal ni xajaputsʼisni ni lakamunukpaʼ. 12Klatsʼoqniyau yu kesʼatʼan untʼatʼik ni Dios tamalaqmixinin mintalaqalhinkʼan por Jesucristo. 13Klatsʼoqniyau ni uxiknan yu japayan untʼatʼik ni mispʼatʼatʼik yu ixlhiʼalintacha tejkan alil ni lakamunukpaʼ. Klatsʼoqniyau ni uxiknankʼan yu tsʼalan untʼatʼik ni maʼalhaʼatʼatʼikcha ni aqmoqxnuʼ. Klatsʼoqniyau yu kesʼatʼan untʼatʼik ni mispʼayatʼik kimPay Dioskʼan. 14Klatsʼoqnitau ni uxiknankʼan yu japayan untʼatʼik ni mispʼatʼatʼik yu ixlhiʼalintacha tejkan alil ni lakamunukpaʼ. Klatsʼoqnitau ni uxiknankʼan yu tsʼalan untʼatʼik ni laqpʼaysnin lapanakni untʼatʼik la milhakapuʼatkʼan. Kun tachun la melhanutikʼan laʼaʼitʼatʼik ixchivinti Dios. Vachu maʼalhaʼatʼatʼikcha ni aqmoqxnuʼ. 15Jantu kaʼachʼanitʼik xajatapastakʼati aniy lakamunukpaʼ. Chavay incha matichun achaniy xajatapastakʼati lakamunukpaʼ, ex ni yucha jantu lay achaniy kimPay Dioskʼan. 16Tachun xajatapastakʼati lakamunukpaʼ, yucha jantu minachal kun kimPay Dioskʼan. Incha kʼamakʼapʼutʼu y jantu ox, incha ayaj kachʼapʼapʼutʼu tuʼuchun yu laqtsʼin, incha va ay kakʼatsʼa por mimaqaliti, anchanu jatapastakʼati si minachal va lakamunukpaʼ. 17Yu lakamunukpaʼ miʼoʼantacha ali tachun yu taʼachaniy yu valiʼiy lapanakni. Chavay yu makay tacha lhinajun Dios, yucha katsukuyaʼ mas va tavanancha. 18Kesʼatʼan, chavaycha xapumiʼonucha lakamunukpaʼ tʼaunau. Asmaktʼatʼik ni kaminaʼ qayntaun yu ixtʼalaxkayaʼ ni Cristo. Chavaycha qaynlhuucha taʼostaulata ixtʼalaxkaynin ni Cristo. Chuncha pukʼatsayau ni tʼaunau xapumiʼonucha ni lakamunukpaʼ. 19Ixtajunita chʼantaun kun kijnan pero yuʼuncha jantu laqsaval ixtalhakapuʼan. Incha va laqsaval ixtalhakapuʼal kun kijnan ex yuʼuncha ixtataylhaanil, pero talhitaxtul para chuncha kapumispakal ni jantu laqsaval chʼantaun kataval kun kijnankʼan. 20Pero uxiknankʼan taxtaqnin ni Espíritu Santo ni Cristo para kamispʼatʼik tachun yu lajʼoxi. 21Jantu klatsʼoqniyau licha va jantukaʼ kamispʼatʼik yu laqsaval. Va klatsʼoqniyau por mispʼayatʼikcha yu laqsaval y uxiknankʼan kʼatsʼayatʼikcha ni jantu tuʼuchun laklkanti minchal kun yu laqsaval. 22¿Ex taʼayucha yu jalaklkanaʼ? Va yu najun ni Jesús jantu Cristo kaval yu malaqachal ni Dios. Va yucha yu ixtʼalaxkayaʼ ni Cristo. Jantu laqaʼiy kimPay Dioskʼan y vachuʼ jantu laqaʼiy Sasʼatʼa. 23Taʼayu yu jantu laqaʼiy Sasʼatʼa Dios, ex vachu jantu laqaʼiy kimPay Dioskʼan, pero taʼayu yu laqaʼiy Sasʼatʼa ex vachu laqaʼiy ni kimPay Dioskʼan. 24Ex chuncha jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik ni ox chivinti yu asmaktʼik maqancha. Ni chivinti yu maqancha asmaktʼik, incha maʼaʼalhiyatʼik la melhanutikʼan, ex katsʼukʼuʼalhiyapitik chʼantaun kun kimPay Dioskʼan ali Sasʼatʼa. 25Ni Cristo kintajunin ni kintaxtaqniyan jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 26Klatsʼoqniyau ni aniy por yu lapanakni yu tamakanuputunan. 27Pero uxiknankʼan lhitʼaunatʼik ni Espíritu Santo yu taxtaqnin ni Cristo. Ex jantu maqskʼiniyatʼik matichun aqayntaun lapanaki katatsukun masuninin. Ni Espíritu Santo tamasuniyan tachun yu lajʼoxi. Yu masuy va si laqsaval, jantu jalaklkanti kaval. Katʼaylhipʼintʼik chʼantaun kun Cristo tacha tamasunin. 28Chavaycha, kesʼatʼan, klajunau ni katʼaylhipʼintʼik chʼantaun kun Cristo. Ex chuncha tejkan katasuchoqoyaʼ ni Cristo jantu katalhauniu y vachu jantu kamaxaniu la ixlakaʼukxpu tejkan kaminchoqoyaʼ. 29Ni uxiknankʼan kʼatsʼayatʼikcha ni Cristo yucha jantu kalhitsukul laqtaqal. Ex vachuʼ kakʼatsʼatʼik ni tachun lapanakni yu tamakay yu lajʼoxi, yuʼuncha va sasʼatʼan Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\