1 JUAN 3

1Ayaj kintapaxkayan ni kimPay Dioskʼan tus kintalhimapaqaʼuyan sasʼatʼan. Laqsaval sasʼatʼan juntau. Yu tatijuyanal lakamunukpaʼ jantu tamispay ni Dios, xlhiyucha jantu kintamispayan. 2Uxiknan yu klaʼachaniyau, chavaycha juntaucha yu sasʼatʼan ni Dios mas jantukaʼ kʼatsayau tas kajunaucha astan. Pero kʼatsayau ni tejkan yucha kaminchoqoyaʼ ex kalaqtsʼinau tacha tasuy ni yucha. Xlhiyucha tacha yucha kajunau. 3Taʼayu yu pakxanʼiy kaminchoqol ni Cristo yucha makauntijlay laqtaqal vachu va tacha ni Cristo yu jantu kalhitsukul laqtaqal. 4Taʼayu yu makay laqtaqal yucha jantu qasmatʼa tacha najun ixlhachimoʼon ni Dios. Yu laqtaqal jantu paxtoqniy kun ixlhachimoʼon ni Dios. 5Kʼatsʼayatʼikcha ni Jesucristo kilachil para kamaqosuʼol tachun kintalaqalhinkʼan. Yucha jantu tuʼuchun talaqalhin kalhitsukul. 6Taʼayuʼ yu ox chʼantaun taylhaaniy kun yucha jantu makay laqtaqal. Taʼayuʼ yu tijuyal makanaʼ laqtaqal, yucha jantukaʼ mispay ni Jesucristo y jantukaʼ lhakapuʼan. 7Kesʼatʼan, jantu kʼamakʼanukʼantʼik. Taʼayu yu tijuyal makanaʼ yu lajʼoxi, yucha jantu lhitsukuy laqtaqal, vachu chun junita tacha Cristo. 8Taʼayuʼ yu tijuyal makanaʼ laqtaqal, yucha va ixnavin ni aqmoqxnuʼ. Yu aqmoqxnuʼ, yucha pʼunaj aqtaynil makanaʼ laqtaqal mas tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ tus chavaycha. Xlhiyucha kilachil ni Sasʼatʼa Dios aniy lakamunukpaʼ para kalaktʼilhiniʼol ixtapʼasta ni aqmoqxnuʼ. 9Taʼayuʼ yu lhitsukuy sastʼi jatsukunti kun Dios yucha jantu tijuntayay makanaʼ laqtaqal. Va lhitʼajun jatsukunti yu Dios xtaqnil, ex jantu lay taylhaʼan makanaʼ laqtaqal por va sasʼatʼa Dios junita. 10La ox mispakan taʼayuʼuncha sasʼatʼan ni Dios, vachu mispakan taʼayuʼuncha sasʼatʼan ni aqmoqxnuʼ. Yu makay yu jantu ox, yu jantu paxkay ixtʼalaqajun, yucha jantu sasʼatʼa Dios kaval. 11Yu aniy chivinti vanaj va yucha yu maqancha pʼunaj asmaktʼik, va lhinajun kalapaxkau. 12Jantu kʼaʼuntʼik tacha ni Caín yu ixnavin ixjunita ni aqmoqxnuʼ, yu maqnil ixtʼalaqajun. ¿Tisuncha ixlhiʼatal maqnil? Va por yu Caín ixmakay yu jantu lajʼoxi, chavay yu ixlaqaj va ixmakay yu lajʼoxi. 13Ketʼalaqaunin, incha taxkayyan ni lapanakni yu jantu talhakapuʼan Dios, jantu katapastakʼun. 14Ni kijnankʼan tapasataucha laka lhinin y chavay tiʼukxuyanau laka jatsukunti. Chuncha kʼatsayau por lapaxkayau ketʼalaqauninkʼan. Taʼayuʼ yu jantu paxkay ixtʼalaqajun yucha vananaj tiʼukxuyal laka lhinin. 15Tachun lapanakni yu taxkajiy ixtʼalaqajunkʼan va talhixajyachal tacha jamaqninin. Uxiknankʼan ox kʼatsʼayatʼik yu jamaqniniʼ jantu kalhitsukul jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 16Yu Jesucristo lhimaqxtaqlhi ixjatsukunti por kijnan. Va por yucha pumalaqasiyau tisuncha yu japaxkanti. Chavay yu kijnan vachu maqskʼiniy kamaqxtaqvi ketsukuntikʼan por ketʼalaqauninkʼan. 17Licha qayntaun lapanaki lhitʼajunʼojoy tachun yu kaputapatsal la ixjatsukunti y laqtsʼin qayntaun ixlaqaj yu tsʼanqaniy tuʼuchun pero jantu mapayniy, ¿ex tas ancha alinta ixjapaxkanti ni Dios kun yucha? 18Kesʼatʼan untʼatʼik, jantu kʼalapʼaxkʼatʼik vamun kun minchivintikʼan, va laqsaval kalaʼaqtʼayʼutʼik. 19Licha chuncha makayau ex chuncha pukʼatsayau ni tʼaunau makanan yu laqsaval maqskʼiniy. Ex chuncha jantu talhananau la ixlakaʼukxpu ni Dios, 20Incha la kelhanutikʼan keʼemankʼan mukʼanikanau kilaqtaqalkʼan, ni Dios apalay ay ixjamapayninti y tachun mispaʼojoy. 21Ketʼalaqaunin, incha la kelhanutikʼan jantu ukskʼatsayau ni alin talaqalhin, ex jantu talhauniyau ni Dios. 22Yucha kintaxtaqniyan tachun yu kaskʼiniyau por makaniyau yu kintalhijunan la ixlhachimoʼon y tachun yu lhipaʼiniy, yucha makayau. 23Va kintalhijunan ni maqskʼiniy kalhakapuʼau isTsʼal yu junkan Jesucristo y vachu kalapaxkau aqstanchunin chuncha tacha kintalhijunan ni yucha. 24Ni lapanakni yu tamakay yu lhinajun Dios, yuʼuncha tatʼajun chʼantaun kun yucha. Dios vachu vil kun yuʼuncha. Ex chuncha pukʼatsayau ni laqsaval vil kun kijnankʼan va por ixʼEspíritu Santo yu kintaxtaqnin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\