1 PEDRO 1

1Kitʼin, kPedro, ixtamalaqachan ni Jesucristo kunita. Aniy klatsʼoqniyau ni uxiknan yu tus tʼikl pʼutʼaukʼavilanantʼik xalakatʼun Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ali Bitinia. 2Yu vananaj maqancha ni kimPay Dioskʼan talaksakchaʼan. Va najun IxʼEspíritu katamakan ni ixnavin kʼaʼuntʼik. Talaksakchaʼan para kaʼalasmaktʼik ni Jesucristo y para katachaʼamajʼanin mintalaqalhinkʼan kun ixjakʼalna. Va ayaj katamapaynin ni Dios y oxamaktaun katamakan. 3Va katoʼoyakal ni Dios yu ixPay kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Yucha ayaj kintamapaynin y xlhiyucha kintamakan para katsukuchoqoo sastʼi. Chuncha kintamakan por kujchoqol ni Jesucristo tejkan ixnitacha. Chuncha va tacha taylhaaniyaucha ixpakxanʼika. 4Chuncha ni Dios tamaʼanitan ancha laktʼiyan yu kataxtaqniyan. Yu kataxtaqniyan, yucha jantu lay miʼojoy y jantu lay xqalilin y jantu lay puchʼiy. 5Chavay por lhakʼapʼupʼinatʼik ni Dios, yucha tapulhistakʼan ixtapʼasta para lay kʼalaqtʼaxtʼutʼik. Chuncha lay kalaʼaʼitʼik ni ox jatsukunti yu talhilkamaʼanitan. Yucha kʼamasunikʼanapitik tejkan xaputamaktanacha kunaʼ. 6Xlhiyucha ni uxiknankʼan ayaj lhiʼachʼantʼaʼuyatʼik mas chavaycha lay kaʼalil pulhuu maqanlqajnati. 7Milhakapuʼatkʼan va tacha oro. Tsʼanqay kamapʼukal laka jikmi para kalaqtsʼintanukal incha va laqsaval oro. Chavay milhakapuʼatkʼan yu tayaniy maqanlqajnati apalay xtapal xajantu yu oro yu lay miʼojoy. Chuncha milhakapuʼatkʼan kaxajtachal para ox kalaqtsʼinkʼanapitik, lajʼay kamakʼakʼanapitik y katʼoʼoyakʼanapitik tejkan kaminchoqoyaʼ ni Jesucristo. 8Yucha achʼaniyatʼik mas jantu laqtsʼinatʼik. Mas jantukaʼ laqtsʼinatʼik, va lhakʼapʼupʼinatʼik. Ayaj ox lhiʼachʼantʼaʼuyatʼik tus jantucha pʼastʼakʼatʼikcha tacha lay kʼalhichʼivinintʼik. 9Ox xajachal milhakapuʼatkʼan, va kalaqtaxtuyaʼ milhitsukunukʼan. 10Ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tejkan jantukaʼ ixmin Jesucristo, yuʼuncha ixtalhichiviniy yu kintaxtaqniyan Dios por ixjamapayninti. Va ixtamispaputun y ayaj ixtalakxkajuy tacha kintapumalaqtaxtuyan ni Dios. 11Mas jantukaʼ ixmin ni Cristo, ixʼEspíritu ixtanun la ixjatsukuntikʼan ni anchanu lapanakni. Xlhiyucha ixtalhichiviniy ni Cristo yu Dios kamalaqachayaʼ. Vachuʼ ixtalhichiviniy yu ixmaqanlqajnati ni Cristo yu kalhitapasayaʼ ali ixʼayaxtu yu astan kalaqaʼiyaʼ. Pero ayaj ixtamispaputun taʼayucha kunaʼ y tavanancha chuncha kunaʼ. 12Ni Dios lakmakʼatsanil ni jantu katapaxtoqniyaʼ ni anchanuʼ chivinti yu ixtalaqputeʼey, va kijnankʼan kintapaxtoqniyan astan. Ni anchanuʼ chivinti yu ixtalaqputeʼey ni yuʼuncha, va yu chavaycha laqpʼutʼeʼenikʼantʼik. Talaqputeʼenitan lapanakni yu ox chivinti kun ixtapʼasta ni Espíritu Santo yu minchal laktʼiyan. Tus ixmayulnin Dios ixtakʼatsaputun yu naunputun anchanuʼ chivinti. 13Xlhiyucha kakʼatsʼajtsʼukʼutʼikcha la mijatapastakʼatkʼan, va ox kʼalhistʼajkʼantʼik. Vamun kapʼakxanʼitʼik yu lajʼoxi yu kintaxtaqniyan ni Dios tejkan kaminchoqoyaʼ ni Jesucristo. 14Kʼaʼuntʼik tacha jasʼatʼan yu ox taqalasmaknan. Jantucha kʼamakʼatʼik yu tacha ixmakʼapʼutʼunatʼik tejkan jantukaʼ ixmispʼayatʼik ni Dios. 15Ox katʼiʼukxuntʼayatʼik tacha ixlapanakni Dios. Dios lhitʼaunʼojoy ixʼoxixtu y yucha tajuntaʼin. 16Va tsʼoqkanta taʼan Dios najun: “Kalhitsʼukʼuʼotʼik yu ox la metsukuntikʼan tacha kitʼin klhitʼaunʼojoy kiʼoxixtu.” 17Va tʼachʼivinanatʼik ni Dios tacha mimPaykʼan. Yucha va aqstanchun laqtsʼintanuy ixputsukukʼan tachun ni lapanakni. Xlhiyucha maqskʼiniy katʼoʼoyatʼik tejkan tʼiʼukxuntʼayayatʼik ni aniy lakamunukpaʼ, tacha jantu aniy machaqan kʼaʼuntʼik. 18Chuncha tacha ixtʼiʼukxuyanantʼik, mimputsukukʼan jantu xtapal kaval, vamun yu tamalanin mepayankʼan maqancha. Uxiknan kʼatsʼayatʼik ni Dios tamalaqtaxtun ni anchanuʼ putsuku. Jantu katamalaqtaxtun kun oro nisin plata, 19va talhimalaqtaxtun ixjakʼalna ni Cristo yu ayaj ixtapal. Yucha va tacha sasʼatʼa borrego yu jantu tuʼuchun tsʼanqaniy y jantu kalhitsukul tuʼuchun yu jantu ox. Va moqslanikanta ni Dios tacha taun lapaxkan. 20Tejkan vananaj jantukaʼ ixʼalin ni lakamunukpaʼ ni Dios naul ni Cristo kalhimaqxtaqkalcha. Pero tus chavaycha kilatachil para uxiknan. 21Va por yucha lhakʼapʼupʼintʼatʼik ni Dios. Yucha majkujuchoqol Jesucristo tejkan ixnitacha ex ay makachal laktʼiyan. Xlhiyucha lhakʼapʼupʼinatʼik ni Dios, vachuʼ pʼakxanʼitʼatʼik yu kataxtaqniyan. 22Chavaycha alasmaktʼatʼikcha ni chivinti yu laqsaval. Xlhiyucha ni Espíritu tapulaqchaʼaxtun mintalaqalhinkʼan la metsukuntikʼan. Chuncha laqsaval lapʼaxkʼayatʼik tacha ox tʼalaqaunin. Maqskʼiniy kalapʼaxkʼatʼik kun tachun melhanutkʼan ali tachun mintapʼastakʼan. 23Uxiknan va sastʼi tsʼukʼuchʼoʼotʼik, jantucha por ixtapʼastakʼan lapanakni yu miʼojoy. Va tsʼukʼuchʼoʼotʼik por ixchivinti Dios yu jantu aqtaun miʼojoy. Yucha lhitʼajun tapʼasta y tʼajun mas va tavanancha. 24La ixchivinti Dios najun: Tachun ni lapanakni va tacha javan tajunita. Tachun ixʼayaxtukʼan va tacha xaxanti. Ni javan va xloʼa y patajuy yu xaxanti. 25Pero ixchivinti Dios alinta mas va tavanancha. Yucha ni ox chivinti yu laqpʼutʼeʼenikʼantʼik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\