1 PEDRO 2

1Xlhiyucha kʼamakʼaunʼotʼik tachun yu jalaktuʼunti kun tachun jamakanunti. Jantu kʼalamakʼanitʼik tʼuy ukxpuʼ. Jantu kaʼakchʼipʼintʼik y jantu kʼalaklkʼanantʼik. 2Va tacha lakstʼuniy sʼatʼan yu taʼuputun istsʼikʼitkʼan, vachu va chun kamispʼapʼutʼuntʼik ixchivinti Dios yu laqsaval. Va yucha lay kapuʼaynl milhakapuʼatkʼan, ex chuncha lay kʼalaqtʼaxtʼutʼik. 3Va kʼatsʼayatʼikcha ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo, yucha va la qalʼox kun uxiknan. 4Katʼalakʼanunitʼik ni Jesús. Yucha va kujtacha y va tacha taun chiyux yu xaputayan chaqaʼ. Jantu katalaqaʼil ni lapanakni pero ni Dios laksaklhi tacha yu ayaj xtapal. 5Ex chuncha Dios katamakayan tacha aqataun chaqaʼ taʼan vil ixʼEspíritu, ancha kʼatʼanuyapitik tacha xachiyuxin ni chaqaʼ. Chuncha kaʼunapitik tacha yu lapanakni yu tatapatsaniy Dios. Kʼamoqslaniyapitik metsukuntikʼan tacha taun lapaxkan yu kalaqaʼiyaʼ ni Dios por yu makal Jesucristo. 6Xlhiyucha va tsʼoqkanta taʼan Dios najun: Tejkan tamakay chaqaʼ, tamamay laqataun chiyux yu xaputayan. Vachu chuncha kʼulay qayntaun lapanaki yu kitʼin klaksaktacha la kimputaulan yu Sión junkan. Yucha kamakayaʼ yu apalay ay lhitapatsa. Yu katalhakapuʼanaʼ jantu aqtaun katatamaxaniyaʼ. 7Xlhiyucha para uxiknan yu lhakʼapʼupʼinatʼik, va ayaj xtapal ni Cristo. Pero yu jantu talhakapuʼan, yuʼuncha talhitapasay tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: Mas yu xamakanan chaqaʼ jantu katalaqaʼil ni chiyux, pero ni anchanu chiyux val xaputayan. 8Vachu tsʼoqkanta: Yucha va taun chiyux yu aystukʼunun y maqalqosunun. Yuʼuncha tataqalqosa va por jantu taqalasmatʼa ni chivinti. Dios naul ni chuncha katatapasal. 9Pero uxiknankʼan va oqxlaqtaun lapanakni yu Dios talaksaktan. Tʼapʼatsʼaniyatʼik yu ay Jalhachimoʼonu Dios tacha kuras. Oxicha alintʼatʼik kun Dios. Ixlapanakni Dios untʼatʼik, para lay kʼalaqpʼutʼeʼetʼik yu ay axtoqnuʼ yu makal ni Dios. Yucha tajuntaʼin taʼan ixvilanantʼik laka putsʼisniʼ para kʼatʼanutʼik taʼan la kʼus matunkunita ixmaklku. 10Pʼunaj jantu ixlapanakni Dios kʼaʼuntʼik pero chavaycha va ixlapanakni untʼatʼikcha. Jantu ixmapʼaynikʼanatʼik pero chavaycha Dios tamapaynitancha. 11Uxiknan yu klapaxkayau, jantu xalapanakni aniy lakamunukpaʼ kʼaʼuntʼik. Klatapayniniyau jantu kʼamakʼatʼik axtoqnuʼ yu makʼapʼutʼunatʼik la milakatunajkʼan. Anchanuʼ axtoqnuʼ talaqalhiniyan metsukuntikʼan. 12Ox katʼiʼukxuntʼayayapitik kun yu jantu talhakapuʼan. Ex chuncha mas tamanuniyan jalaklkanti, lay talaqtsʼin ni ox yu makʼayatʼik. Ex ay katamakayaʼ Dios ni anchanuʼ julchan tejkan kaminaʼ puxkaulaqtsʼiniʼ ni lapanakni. 13Katʼoʼoyatʼik tachun ni lapanakni yu talhichimoʼoyan, va chuncha najun kiJalhachimoʼonukʼan. Mas va yu ay xajalhachimoʼonuʼ aniy lakamunukpaʼ 14o mas va yu lakstʼuniy jalhachimoʼonun. Yuʼuncha jamalaqachakanta para katamamaqanlqajnival yu talaktuʼunun y para katatoʼoyal yu ox tamakay. 15Va chuncha najun ni Dios, ni kʼamakʼatʼik yu lajʼoxi. Ex chuncha saq kʼalakmakʼatʼik yu laktontos yu talhichiviniy yu jantu tamalaqasiy. 16Oxamaktaun katʼiʼukxuntʼayatʼik, pero jantu oxamaktaun kʼaʼuntʼik para kalaktʼuʼununtʼik. Katʼiʼukxuntʼayatʼikcha tacha ixʼoqxtamatin ni Dios. 17Katʼoʼoyatʼik tachun ni lapanakni. Kapʼaxkʼatʼik mintʼalaqauninkʼan. Katʼalhaunitʼik ni Dios. Katʼoʼoyatʼik ni ay jalhachimoʼonuʼ aniy lakamunukpaʼ. 18Oqxtamatin kaʼalasmaktʼik miʼukxtinkʼan. Katʼoʼoyatʼik yu lajqalʼoxin, vachuʼ katʼoʼoyatʼik mas yu talaktuʼunun. 19Tejkan taxtaqniyan maqanlqajnati mas jantu tapaxtoqniyan, incha makʼayatʼik kuenta ni Dios y ox maʼantʼaqniyatʼik, ex ni Dios ox talaqtsʼinan. 20Pero incha makʼayatʼik yu jantu ox ex jantu tuʼuchun ixtapal kaval mas maʼantʼaqniyatʼik. Va tapaxtoqniyan maqanlqajnati. Pero incha makʼayatʼik yu lajʼoxi y maʼantʼaqniyatʼik maqanlqajnati ex yucha ox laqtsʼin ni Dios. 21Va xlhiyucha ni Dios tajuntaʼin. Ni Cristo maqanlqajnal por kijnan, y yucha maqskʼiniy kalaqtsʼixtuu. Katʼiʼukxuntʼayatʼik tacha ixtiʼukxuntayay ni yucha. 22Yucha jantu tuʼuchun talaqalhin kamakal. Jantu aqtaun kalaklkanal. 23Va laktuʼukal pero yucha jantu kalaktuʼuchoqol. Mas tamamaqanlqajnival pero jantu tuʼuchun kapumaqsvanal. Va tamaqxtaqnil la ixtamakaʼ ni Dios yu tachun ox laʼoxiy. 24Yucha lhaʼanʼol kintalaqalhinkʼan la ixlakatunaj tejkan nil laka kurus. Chuncha ni talaqalhin jantucha apalay kalhitsukul tapʼasta la ketsukuntikʼan. Ex lay ox katiʼukxuntayau la ketsukuntikʼan. Va maqanlqajnal ni yucha, xlhiyucha uxiknan palay unchʼoʼotʼik. 25Uxiknan ixʼuntʼatʼik va tacha borregos yu taʼoqspalajtsukuy. Chavaycha tʼaspʼiktʼatʼikcha para kʼatʼapʼintʼik yu ox Xalhistaknaʼ borregos. Yucha ox talhistakniyan metsukuntikʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\