1 TIMOTEO 6

1Tachun yu oqxtamatin maqskʼiniy ox katatoʼoyal ixʼukxtininkʼan para jantu kalhijalaktuʼukal ixtaqaʼuti ni Dios vachu ni chivinti yu masuyau. 2Yu oqxtamatin yu talhakapuʼan, incha talhitʼajun ukxtin yu talhakapuʼan, jantu katamalakatʼunil por tʼalaqajun junita, va apalay katatapatsanil. Ni ukxtin yu tapatsaniy va lhakapuʼan Dios y Dios paxkay. 3Inchine kʼamasutʼi y kʼalhinau. Ka va lay kaʼalil matichun yu kamasuyaʼ aputaun jatapastakʼati yu jantu va taun kun yu masul kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Jantu masuy tacha lay chʼantaun katʼaʼuntʼi kun Dios. 4Incha chuncha kaʼalil matichun, yucha va ay kakʼatsanaʼ mas jantu tuʼuchun mispay. Ayaj maqamay kakiltsakʼastuknul kun chivinti. Ancha minachalcha akchaʼati, por yucha tatapulvaʼa ni lapanakni, talakiltajiy, jantu ox talalhaʼan. 5Talalakatsakʼamay yu jantu talakpastaknan y yu jantu tamispay yu laqsaval. Talhilay ni va por ixtoʼoyaka Dios katapujunaʼ maqalinin. Kʼalakmakʼau yu chuncha ixjatapastakʼatkʼan. 6Laqsaval lhitʼaunau maqaliti incha toʼoyayau ni Dios incha oxamaktaun juntau kun yu lhitʼaunau. 7Jantu tuʼuchun kalhimiu aniy lakamunukpaʼ y jantu lay tuʼuchun kalhaʼau. 8Pero incha lhitʼaunau yu kaʼuu ali kilaqchʼitkʼan, kun yucha kalhiʼachantajuucha. 9Pero yu tajunputun maqalinin, yuʼuncha tejkan ni aqmoqxnu jalaqtsʼintanuy niman tamakaputun yu lhitontoj yu jantu ox xajachal. Chuncha tus tamaqatsʼanqaʼojoy ixjatsukuntikʼan y chuncha katapuniyaʼ. 10Ni tumin incha ayaj kʼaʼachʼanin, ancha kaminʼotachal puchux laqtaqal yu alin. La alin lapanakni yu tamakauntijlal ixlhakapuʼatkʼan por taʼachanil tumin y ayaj ay val ixjamaqanitkʼan. 11Pero uxintʼi yu ixlapanaki Dios kʼatʼi, kalajʼosmajʼa tachun yu anu jatapastakʼati. Kʼalakxkʼau yu vas jatsukunti, katʼoʼoyatʼi ni Dios, katʼaylhipʼi lhakapuʼanaʼ, kʼapʼaxkʼan, kʼamaʼantʼaʼul, kʼamapʼaynin. 12Kʼatʼaylhipʼi laqatapʼasta kun milhakapuʼati para kʼalhaʼatʼi. Kʼalhimakpʼi milhilhajati yu jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Va por yucha lhitʼasaʼikʼa tejkan jalakʼun lhuu lapanakni ni lhakʼapʼupʼi. 13Chavay la ixʼukxpuʼ ni Dios yu laqxtaqniy jatsukunti tachun yu alin, vachu la ixʼukxpu ni Cristo Jesús, yu ox qaltayl ni Poncio Pilato, 14kitʼin klhijunan ni kaʼalasmaktʼi yu lhiʼunkʼan. Jantu kamakʼatʼi tuʼuchun talaqalhin, vachu tuʼuchun yu lay kʼapʼumukʼanikʼa laqtaqal. Chuncha kʼatʼaylhipʼi tus tejkan kaminchoqoyaʼ kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 15Yucha katasuyaʼ tejkan paxtoqniy. Vamun yuʼ achan, vamun yuʼ lhitʼajun tapʼasta, yucha xaʼay tachun yu xalajʼayan, yucha jalaklhichimoʼoy tachun jalhachimoʼonun. 16Vamun yuʼ jantu aqtaun kaniyaʼ, yucha vil taʼan tʼoqx tapulkuy ni maklku taʼan jantu lay chaankan. Jantukaʼ aqtaun matichun laqtsʼin y jantu lay laqtsʼinkan. Vamun yucha katoʼoyakal, vamun yuʼ ay kamakakal, mas va tavanancha, va chuncha kavalcha. 17Kʼalaqxaʼalatʼi ni lapanakni yu maqalinin aniy lakamunukpaʼ para jantu ay kalakmakakal para jantu katapakxanʼil yu la ox jatsukunti por ixmaqalitkʼan. Va katapakxanʼil ni Dios yu xoqta kintaxtaqniyan para kalhiʼachantajuu. 18Kʼalaklhiʼun ni katamakal yu lajʼoxi para kataval maqalinin kun Dios por tamakay yu lajʼoxi. Va qalʼoxin lapanakni kataval, va yu katalhitsukulcha, katatʼaʼul alati. 19Chuncha lay katamaʼal ixmaqalitkʼan laktʼiyan para astan kaʼalil yu apalay xtapal ancha. 20Timoteo, kʼalhistʼaktʼi ni lhitapatsa yu ikmaqxtaqnin. Jantu chʼantaun kaʼuntʼi kun yu talhilakchiviniy axtoqnu yu jantu paxtoqniy kun Dios. Vachuʼ jantu katʼapiti yu talakchiviniy tacha ayaj talaniy yu alin lakamunukpaʼ mas jantu laqsaval kaval. 21Lati yu chuncha tanajun ni ox talanil, yuʼuncha va tamakauntijlal ixlhakapuʼatkʼan. Va chuncha kaval. Ni Dios kamapaynin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\