2 CORINTIOS 1

1Kitʼin kPablo va kimalaqachal ni Cristo Jesús kaklaqputeʼenil ixchivinti, va por chuncha naul ni Dios. Va iktʼavil kilaqajkʼan Timoteo. Klatsʼoqniyau ni uxiknan yu ixlapanakni Dios untʼatʼik yu vilanantʼik laka putaulan Corinto y vachu tachun yu ixnavin Dios laka estado Akaya. 2Ni Dios kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo kataxtaqnin yu lajʼoxi y oxamaktaun katamakan. 3Ox katoʼoyakal ni Dios ixPay kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Yucha kimPaykʼan yu ayaj mapayninin y va kiDioskʼan yu kintamalakaʼulayan. 4Kintamalakaʼulayan mas va tisuncha kimaqanlqajnatkʼan kaval yu klhitapasayau. Ex chuncha lay klakmalakaʼulayau yu alati yu tamaqanlqajnan, vachu va tacha ni Dios kintamalakaʼulan ni kijnankʼan. 5Cristo ayaj maqanlqajnal y vachu kintapaxtoqniyan lati ixmaqanlqajnati ni yucha. Pero vachu Cristo la ox kintamalakaʼulayan la ketsukuntikʼan. 6Tejkan ikmaqanlqajnanau yucha va para kamalakʼaʼulakʼantʼik ni uxiknan, para lay kʼalaqtʼaxtʼutʼik. Tejkan Dios kintamalakaʼulayan ex vachu para kamalakʼaʼulakʼantʼik la metsukuntikʼan. Ex lay ox katʼayanitʼik tejkan kʼamaʼanlʼajnanapitik tacha kijnankʼan. 7Kijnan laqsaval klhakapuʼanau ni ox katʼayaniyapitik. Ni Dios tamalakaʼulayan ni uxiknan tejkan maʼanlʼajnanatʼik vachu va tacha kintamalakaʼulayan ni kijnan tejkan ikmaqanlqajnanau. 8Ketʼalaqaunin, iknaunau ni kakʼatsʼatʼik tacha ikmaqanlqajnau tejkan xakvilanau xaʼestado Asia, va tus miʼol kintapʼastkʼan. Xaklhilayau kakniyaucha. 9Laqsaval xaklhilayau ixkintapaxtoqniyan kakniucha. Chuncha val para jantucha kajkʼatsau ni va keʼemankʼan ikmaxajnichaʼau. Va klhakapuʼau vamun ni Dios para kintamalaqtaxtun. Yucha lay majkujuchoqoy mas yu nitacha. 10Ni Dios kintamalaqtaxtun para jantu kakniu y ijkʼatsayau ni kintamalaqtaxtuchoqoyan aaqtaun mas va tavanancha. 11Chuncha kunaʼ incha skʼinatʼik Dios por kijnankʼan. Ex chuncha kaxajtachal ni lhuvaj lapanakni va kataxtaqniyaʼ lhimalaqpuchuncha ni Dios por yu ox yu klaqaʼiyau tejkan skʼinatʼik Dios. 12Va yu inchine yu klhiʼachantajuyau. Kun tachun la kelhanutkʼan ijkʼatsayau ni ox iktiʼukxuntayayau la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni aniy lakamunukpaʼ. Jantu ikmakanunun y chuncha xaktiʼukxuntayayau tejkan xakvilanau kun uxiknan. Jantu iktiʼukxuntayayau tacha najun yu xajatapastakʼati ni aniy lakamunukpaʼ, va iktiʼukxuntayayau kun ixjamapayninti ni Dios. 13Vamun klatsʼoqnitau yu lay pʼutʼeʼeyatʼik, yu lay malaʼasiyatʼik. Klhilay ni kaminaʼ julchan tejkan kilamalaqasiniyau tachun, 14tacha chavay kilamalaqasiniyau tsʼuniy. Ex chuncha ni anchanu julchan tejkan kaminchoqoyaʼ kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo uxiknan lay kalhiʼachʼantʼaʼuyapitik por kitʼin, vachu va tacha kitʼin kaklhiʼachantajuyaʼ por uxiknan. 15Va xajkʼatsaycha ni laqsaval chuncha kalhiʼachʼantʼaʼutʼik por kitʼin. Xlhiyucha xaklalaqʼanchoqoyau aaqtauncha, ex chuncha aaqtauncha lay kalhiʼachantajuu por lalaqtsʼinchoqoyau. 16Va xakpuʼuxaʼan mintʼunkʼan tejkan kʼal lakatʼun Macedonia, ex aaqtaun xakpuʼuxaminchoqoy taʼan vilanantʼik. Ex astan lay ixkilamalaqachachoqoo tus xaʼestado Judea. 17Chuncha xakmakaputun pero jantu chuncha kaxajchal pero kitʼin jantu ikmakay tʼuy jatapastakʼati. Tejkan iknajun “chun” jantu iknaunputun incha “jantu”. 18Dios lay lhakapuʼanikan y vachu ni kijnan lay kilalhakapuʼaniyau. Jantu aqtaun tʼuy chivinti klajunau ni “chun” kun ni “jantu”. 19Kijnan, yu kitʼin ali Silvano ali Timoteo, klalaqputeʼeniu ni Jesucristo yu Sasʼatʼa Dios. Yucha va si kintajunan “chun”. 20Tachun yu kintajunin ni Dios yu kintamakaniʼoyan va alinʼojota kun Cristo. Chuncha kintajunan “chun”, ni kaʼalinaʼ yu naul Dios. Ex xlhiyucha naunau “va chuncha kaval” para ay kamakakal ni Dios. 21Ni Dios kintaxtaqnitan tapʼasta kun uxiknan para ox kataylhaʼau kun Cristo. Dios kintalaksaktancha. 22Makal para kakʼatsakal ni va ixlapanakni juntau. Kintaxtaqnitancha ni Espíritu Santo para kapukʼatsau ni laqsaval kintamalaqtaxtuyan. 23Kitʼin iknajun ni Dios lay kalhitaulal ni jantu klalaqʼau va por jantu xaklamamaxaniputunau. 24Jantu klalhichimoʼoputunau laqatapʼasta la milhakapuʼatkʼan. Va ijkʼatsay ni ox tʼaylhipʼinatʼik, xlhiyucha klaʼaqtayjuputunau para katsʼukʼutʼik kun achati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\