2 CORINTIOS 12

1Mas jantu tuʼuchun klhajay incha ay kakmakakal, maqskʼiniy kaklhichivinil yu Dios kimasunil la kijalakavanti. 2Ni kitʼin ikmispay qayntaun ixlapanaki ni Cristo yu kautʼaticha jachʼitin lhitapasal taun tuʼuchun. Pero jantu ijkʼatsay incha kun chux ixlakatunaj u vamun la ixlhitsukunuʼ yu lhitapasal pero Dios kʼatsay. Va lhaʼankal tus laktʼiyan yu apalay talman taʼan vilchal ni Dios. 3Ni anchanu lapanaki, jantu ijkʼatsay incha pataxtul kun chux ixlakatunaj u vamun la ixlhitsukunuʼ pero Dios kʼatsay. 4Va lhaʼankal tus laktʼiyan taʼan qasmaklhi chivinti yu jantu lay kiltaxtuy. Jantu xtaqnikan lakatin kalaqputeʼenichoqol matichun lapanaki. 5Anchanu lapanaki va kitʼin, xlhiyucha lay ay kakmakakal por kaklhichivinil yu klhitapasal. Pero kitʼin jantu ay ikmakaputunkan keʼeman, vamun kaklajunau ni kintsʼanqaniy tapʼasta. 6Ex chuncha por yu klhitapasal ni kitʼin incha ay kakmakaputunkal ex jantu kakchivinil tacha qayntaun tontoj, va laqsaval. Pero jantu chun ikmakaputun, ka va lay lati katalhakapuʼal ni va ay kunita por yu klhitapasal. Vamun iknajun kilalaqtsʼiu tacha junita kimputsuku ali kinchivinti. Ka va lay lati ay kintalaqtsʼil 7por yu lajʼay axtoqnu yu Dios kimasunil. Para jantu ay kajkʼatsal, ni kitʼin ikxtaqnikal taun maqanlqajnati la kilakatunaj tus tacha klaqaltoqomakal. Ni Satanás kimalaqachanil para kilhimaqchapul pero yu Dios kixtaqnil para jantu ay kajkʼatsal. 8Kitʼin aqtʼutucha ikskʼiniy Dios para kimaqosunil ni anchanu taʼan lhitaʼay la ketsukunti. 9Pero yucha kijunil: “Katʼaylhipʼi vamun kun yu ikxtaqniyan, yucha oxicha. Tejkan tsʼanqaniyan tapʼasta ex apalay ox tasuy kintapʼasta la metsukunti”, kijunil. Xlhiyucha ay ijkʼatsan vamun por kintsʼanqaniy tapʼasta, va chuncha apalay alin ixtapʼasta ni Dios la ketsukunti. 10Xlhiyucha ox klhiʼachantajuy tejkan kintsʼanqaniy tapʼasta, tejkan kintakiltajiy, vachu taʼan ikmaqanlqajnan taʼan iktiʼuntayay, vachu tejkan kintalhimaqchapuy, y vachu taʼan la lhitaʼay klhitapasay por Cristo. Tejkan miʼojoy tachun kintapʼasta la kilakatunaj vamun ex klhitsukuy tapʼasta yu kixtaqniy Dios. 11Kitʼin ijkʼatsan tacha qayntaun tontoj por ox klhichivinkan keʼeman. Pero chuncha iknaul va por ixmaqskʼiniy kakʼatsʼatʼik por kitʼin yu laqsaval. Jantu kimpaxtoqniy ox kaklhichivinkal kitʼin keʼeman. Va uxiknan tapaxtoqniyan ox kilalhichiviniu. Mas yu ancha tachaʼal apalay lajʼay jalaqtsʼinkan tacha yu jamalaqachal ni Jesucristo, pero kitʼin jantu lakatʼuniy kakval kun yuʼuncha. Pero kitʼin va lakatʼuniy ijkʼatsan. 12Tejkan xaklatʼavilanau chʼantaun uxiknan, kitʼin klamasuniu lajʼay axtoqnuʼ yu lay kilapumispau ni va kimalaqachal ni Jesucristo. 13¿Valiʼiycha lhilatʼik ni klalaqtsʼiu tacha apalay lakstʼuniy lapanakni kʼaʼuntʼik xajantu yu alati ixlapanakni ni Dios yu tavilanal alati putaulanaxna? Ka va por jantu kaklaskʼiniu tuʼuchun. Kilamalaqmixiniu. 14Aqtʼuycha klalaqkilatau, chavaycha aaqtaun klalaqʼanchoqoyau. Jantu tuʼuchun kaklamaxtuniyau. Jantu klhajaputun yu lhitʼaunatʼik, va uxiknan yu klalhajaʼiputunau. Vachu chun tacha qayntaun xapay kun sasʼatʼan. Yu japayan yuʼuncha tapaxtoqniy katalalhaval axtoqnu para sasʼatʼakʼan y jantu tapaxtoqniy katalalhaval yu jasʼatʼan para japayan. 15Kun chux la kiʼachati kakmaʼakxayaʼ yu kmaqalin y vachu kijatsukunti para kaklaʼaqtayjuu ni uxiknankʼan. Mas jantu ox kilalaqtsʼinau ni uxiknan pero kitʼin klaʼachaniyau. 16Ox kʼatsʼayatʼik ni jantu tuʼuchun kaklaskʼiniu. Pero lati takilhuntʼajun ni kitʼin va jamakanunuʼ kunita y vachu tanajun ni kitʼin klamakanuxtunitau mintuminkʼan. 17¿Lhilayatʼik ni klamalaqachaniu lapanakni para takiʼichal mintuminkʼan? 18Kitʼin ikmalaqachal ni Tito katalaqʼanchaʼan y vachu iktʼamalaqachal yu aqayntaun kintʼalaqajunkʼan. Uxiknan ox kʼatsʼayatʼik ni Tito jantu katamakanun. Kʼatsʼayatʼik ni Tito kun kitʼin va aqstanchun ox iktiʼukxuntayayau, va taun jatsukunti klhitʼaunau. 19¿Lhilayatʼik va kʼaqanixtukanau yu kilalhipastakʼau? Jantu laqsaval. Kijnan va chʼantaun kuntau kun Cristo y Dios makay kuenta yu iknaunau. Tachun yu klajunau va para apalay ox kʼalhakʼapʼupʼintʼik. 20Ni kitʼin iktalhanan kaklapaxtoqvi katsʼukʼutʼik makanan yu jantu kimaqamal tejkan kaklalaqʼantachaʼau. Ex uxiknan vachu jantu katamaqamayan tacha kunita. Ni kitʼin kimpastakʼuy por lachʼapʼayatʼikcha, laʼakchʼipʼiniyatʼik, lalukujlaniyatʼik, latʼaqspʼukniniyatʼik, lalaklkʼaniyatʼik, lakʼiltʼayatʼik, lajʼay kʼatsʼanatʼik, y lalaktʼilhiyatʼik. 21Tejkan kaklalaqʼantachaʼau, iktalhauniy kimamaxanil ni Dios por uxiknan, va kaklalhiqalhunau por mintalaqalhinkʼan. Alin qaynlhuu kun uxiknan yu jantu tamapaxaputun ixjatapastakʼatkʼan. Tatʼatamay lapanakni yu jantu ixnavinkʼan kataval y alati talaqalhin tamakay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\